English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
Izaijo 5
1
Aš giedosiu apie savo mylimojo draugo vynuogyną. Mano mylimasis turėjo vynuogyną derlingame kalnelyje.
2
Jis aptvėrė jį ir išrinko iš jo akmenis, prisodino jame rinktinių vynmedžių. Jo viduryje pastatė bokštą ir padirbo spaustuvą. Jis laukė užaugant vynuogių, bet užaugo rūgščios uogos.
3
‘‘Dabar, Jeruzalės ir Judo gyventojai, darykite teismą tarp manęs ir mano vynuogyno.
4
Ką galima dar padaryti mano vynuogynui, ko Aš nepadariau? Kodėl, kai Aš laukiau vynuogių, jis išaugino rūgščias uogas?
5
Dabar Aš jums pasakysiu, ką darysiu su savo vynuogynu: Aš pašalinsiu tvorą, ir jį nuganys, nugriausiu sieną, ir jį išmindžios.
6
Aš apleisiu jį: nebepurensiu ir nebeapkarpysiu jo. Jis apaugs usnimis ir erškėčiais. Aš įsakysiu nebelyti ant jo’‘.
7
Kareivijų Viešpaties vynuogynas yra Izraelio namai, o Judo žmonės­Jo mėgiamiausi daigai. Jis laukė teisingumo­ir štai liejamas kraujas, teisumo­ir štai šauksmas!
8
Vargas tiems, kurie jungia namą prie namo ir lauką prie lauko, kol nebelieka vietos kitiems, lyg jie vieni čia gyventų.
9
Kareivijų Viešpats kalbėjo man: ‘‘Daugybė didelių ir gražių namų bus tušti ir be gyventojų.
10
Dešimt akrų vynuogyno teduos vieną batą vyno, o iš homero sėklų išaugs efa derliaus’‘.
11
Vargas tiems, kurie keliasi anksti rytą girtuokliauti ir sėdi iki vėlaus vakaro, kol įkaista nuo vyno.
12
Jų pokyliuose yra arfa ir styginiai, būgnas, vamzdis ir vynas. Bet jie nekreipia dėmesio į Viešpaties veiksmus nei į Jo darbus.
13
Todėl mano tauta bus ištremta, nes neturi pažinimo; jos kilmingieji mirs badu, minia neturės net vandens.
14
Todėl mirusiųjų buveinė plačiai atvers savo nasrus. Tautos šlovė ir visa minia, visi triukšmautojai ir lėbautojai žengs į ją.
15
Žmogus bus parblokštas, karžygys pažemintas, išdidūs nuleis savo akis.
16
Kareivijų Viešpats bus išaukštintas teisme, šventas Dievas parodys savo šventumą teisumu.
17
Tada ėriukai ganysis kaip savo ganykloje ir svetimieji maitinsis tuo, kas liks po turtuolių.
18
Vargas tiems, kurie traukia neteisybę tuštybės virvėmis ir nuodėmę lyg vežimėlio vadžiomis.
19
Kurie sako: ‘‘Tepaskuba Jis, tepagreitina savo darbą, kad mes matytume, teįvykdo Izraelio Šventasis savo sprendimą, kad mes žinotume’‘.
20
Vargas tiems, kurie vadina pikta geru ir gera piktu, kurie paverčia tamsą šviesa ir šviesą tamsa, kurie padaro kartų saldžiu ir saldų karčiu.
21
Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akyse ir sumanūs savo pačių manymu.
22
Vargas tiems, kurie yra karžygiai gerti vyną ir drąsūs vyrai maišyti stiprius gėrimus,
23
kurie išteisina nedorėlį už kyšius, o nekaltą pasmerkia.
24
Kaip liepsna sudegina ražienas ir sausa žolė pranyksta ugnyje, taip jų šaknys supus ir žiedai dulkėmis pavirs, nes jie atmetė kareivijų Viešpaties įstatymą ir paniekino Izraelio Šventojo žodį.
25
Todėl Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Jo tautą. Jis pakėlė savo ranką ir ištiko juos. Kalnai sudrebėjo, jų lavonai kaip sąšlavos gulėjo gatvėse. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta.
26
Jis duos ženklą toli esančiai tautai, sušvilps ir pašauks ją iš žemės pakraščių. Ir ji ateis skubėdama.
27
Tarp jų nebus nusilpusių nei nuvargusių, snaudžiančių nei miegančių. Nė vienam iš jų neatsiriš strėnų juosta ir neatsileis apavo dirželis.
28
Jų strėlės aštrios, visų lankai įtempti. Jų žirgų kanopos kaip titnagas, jų vežimų ratai kaip viesulas.
29
Jie riaumoja kaip liūtas, kaip jaunas liūtas. Jie, pagriebę grobį, nusineša jį, ir niekas jo iš jų neatims.
30
Tą dieną jie riaumos prieš juos lyg šėlstanti jūra. Pažvelgus į kraštą, bus gąsdinanti tamsa, šviesą uždengs debesys.
Izaijo 5:1
Izaijo 5:2
Izaijo 5:3
Izaijo 5:4
Izaijo 5:5
Izaijo 5:6
Izaijo 5:7
Izaijo 5:8
Izaijo 5:9
Izaijo 5:10
Izaijo 5:11
Izaijo 5:12
Izaijo 5:13
Izaijo 5:14
Izaijo 5:15
Izaijo 5:16
Izaijo 5:17
Izaijo 5:18
Izaijo 5:19
Izaijo 5:20
Izaijo 5:21
Izaijo 5:22
Izaijo 5:23
Izaijo 5:24
Izaijo 5:25
Izaijo 5:26
Izaijo 5:27
Izaijo 5:28
Izaijo 5:29
Izaijo 5:30
Izaijo 1 / Iza 1
Izaijo 2 / Iza 2
Izaijo 3 / Iza 3
Izaijo 4 / Iza 4
Izaijo 5 / Iza 5
Izaijo 6 / Iza 6
Izaijo 7 / Iza 7
Izaijo 8 / Iza 8
Izaijo 9 / Iza 9
Izaijo 10 / Iza 10
Izaijo 11 / Iza 11
Izaijo 12 / Iza 12
Izaijo 13 / Iza 13
Izaijo 14 / Iza 14
Izaijo 15 / Iza 15
Izaijo 16 / Iza 16
Izaijo 17 / Iza 17
Izaijo 18 / Iza 18
Izaijo 19 / Iza 19
Izaijo 20 / Iza 20
Izaijo 21 / Iza 21
Izaijo 22 / Iza 22
Izaijo 23 / Iza 23
Izaijo 24 / Iza 24
Izaijo 25 / Iza 25
Izaijo 26 / Iza 26
Izaijo 27 / Iza 27
Izaijo 28 / Iza 28
Izaijo 29 / Iza 29
Izaijo 30 / Iza 30
Izaijo 31 / Iza 31
Izaijo 32 / Iza 32
Izaijo 33 / Iza 33
Izaijo 34 / Iza 34
Izaijo 35 / Iza 35
Izaijo 36 / Iza 36
Izaijo 37 / Iza 37
Izaijo 38 / Iza 38
Izaijo 39 / Iza 39
Izaijo 40 / Iza 40
Izaijo 41 / Iza 41
Izaijo 42 / Iza 42
Izaijo 43 / Iza 43
Izaijo 44 / Iza 44
Izaijo 45 / Iza 45
Izaijo 46 / Iza 46
Izaijo 47 / Iza 47
Izaijo 48 / Iza 48
Izaijo 49 / Iza 49
Izaijo 50 / Iza 50
Izaijo 51 / Iza 51
Izaijo 52 / Iza 52
Izaijo 53 / Iza 53
Izaijo 54 / Iza 54
Izaijo 55 / Iza 55
Izaijo 56 / Iza 56
Izaijo 57 / Iza 57
Izaijo 58 / Iza 58
Izaijo 59 / Iza 59
Izaijo 60 / Iza 60
Izaijo 61 / Iza 61
Izaijo 62 / Iza 62
Izaijo 63 / Iza 63
Izaijo 64 / Iza 64
Izaijo 65 / Iza 65
Izaijo 66 / Iza 66