A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Izaijo 101
Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisėtus sprendimus,
2
kad pašalintų beturtį iš teismo ir paniekintų mano tautos vargšų teises, kad našlės taptų jų grobiu ir galėtų apiplėšti našlaičius.
3
Ką jūs darysite aplankymo dieną, kai nelaimės jus užklups? Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos, kur paliksite savo turtus?
4
Be manęs jie pateks į nelaisvę, žus nuo kardo. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta.
5
Vargas Asirijai, mano rūstybės rykštei ir lazdai.
6
Aš ją pasiųsiu prieš veidmainių tautą, prieš savo rūstybės žmones ją nukreipsiu, įsakysiu plėšti, grobti ir mindyti ją kaip gatvių purvą.
7
Bet ji ne taip galvoja: ji svajoja sunaikinti daug tautų.
8
Ji sako: ‘‘Ar mano valdovai nėra karaliai?
9
Ar Kalnė ne kaip Karkemišas? Ar Hamatas ne kaip Arpadas? Ar Samarija ne kaip Damaskas?
10
Ar mano ranka nepasiekė stabmeldžių karalysčių, kurių stabų buvo daugiau negu Jeruzalėje ir Samarijoje?
11
Argi negaliu padaryti Jeruzalei ir jos stabams, kaip padariau Samarijai ir jos stabams?’‘
12
Todėl, kai Viešpats užbaigs savo darbą Siono kalne ir Jeruzalėje, Jis nubaus pasipūtusį Asirijos karalių, jo išdidžiai pakeltas akis.
13
Nes jis sako: ‘‘Aš tai padariau savo galia, savo išmintimi tai pasiekiau. Aš panaikinau tautų ribas, išplėšiau jų turtus, kaip karžygys pažeminau jų gyventojus.
14
Mano ranka surado tautų turtus kaip lizdus, kaip surenka paliktus kiaušinius, taip surinkau visą žemę. Nė vienas nepajudino sparno, nepravėrė snapo ir nesučirškė’‘.
15
Ar kirvis giriasi prieš tą, kuris juo kerta? Ar pjūklas didžiuojasi prieš tą, kuris jį traukia? Ar lazda pakyla prieš tą, kas nėra medis? Ar rykštė plaka tą, kuris ją laiko?
16
Viešpats, kareivijų Dievas, užleis sunkias ligas ant jo riebiųjų ir jo garbę sunaikins lyg ugnimi.
17
Izraelio Šviesa taps ugnimi, jo Šventasis­liepsna. Per vieną dieną Jis sudegins ir sunaikins usnis ir erškėčius.
18
Jis sunaikins jo miško garbę ir sodo sielą bei kūną. Jie sunyks kaip sunkiai sergantis ligonis.
19
Jo miško medžių taip maža beliks, kad vaikas galės juos suskaičiuoti.
20
Tuomet Izraelio ir Jokūbo namų likutis nebesirems juos nugalėjusiais, bet tiesoje vilsis Viešpačiu, Izraelio Šventuoju.
21
Jokūbo likutis sugrįš prie galingojo Dievo.
22
Izraeli, jei tavo tauta ir būtų gausi kaip pajūrio smiltys, tik likutis sugrįš. Sunaikinimas numatytas ir pelnytai užplūs.
23
Viešpats, kareivijų Dievas, įvykdys numatytą sunaikinimą visoje žemėje.
24
Todėl Viešpats, kareivijų Dievas, taip sako: ‘‘Mano tauta, gyvenanti Sione, neišsigąsk asirų, kai jie plaks tave rykštėmis ir muš lazdomis kaip egiptiečiai.
25
Nes dar trumpa valandėlė, ir mano rūstybė bei pyktis pasibaigs jų sunaikinimu’‘.
26
Tada kareivijų Viešpats pakels prieš juos rimbą ir smogs jiems, kaip smogė Midjanui prie Orebo uolos. Jis išties savo lazdą virš jūros, kaip tai padarė Egipte.
27
Tą dieną jų našta bus pašalinta nuo tavo pečių ir jungas nuo tavo kaklo, ir patepimas sudaužys jungą.
28
Jie pakilo iš Rimono, atžygiavo į Ajatą pro Migroną ir paliko atsargas Michmaše.
29
Jie perėjo tarpeklį, Geboje nakvojo. Rama dreba, Sauliaus Gibėja išbėgiojo.
30
Šauk balsiai, Galimų dukra! Teišgirsta tave Laišoje, vargšas Anatote.
31
Madmena ištuštėjo, Gebimų gyventojai ieško išsigelbėjimo.
32
Dar šiandien jie pasieks Nobą, pakels grasinantį kumštį prieš Siono dukterį, prieš Jeruzalės aukštumą.
33
Štai Viešpats, kareivijų Dievas, nulauš su triukšmu šakas, aukštai iškilusius nukirs, aukštieji bus pažeminti,
34
miško tankumynus iškapos kirviu, Libanas kris nuo Galingojo.Izaijo 10:1

Izaijo 10:2

Izaijo 10:3

Izaijo 10:4

Izaijo 10:5

Izaijo 10:6

Izaijo 10:7

Izaijo 10:8

Izaijo 10:9

Izaijo 10:10

Izaijo 10:11

Izaijo 10:12

Izaijo 10:13

Izaijo 10:14

Izaijo 10:15

Izaijo 10:16

Izaijo 10:17

Izaijo 10:18

Izaijo 10:19

Izaijo 10:20

Izaijo 10:21

Izaijo 10:22

Izaijo 10:23

Izaijo 10:24

Izaijo 10:25

Izaijo 10:26

Izaijo 10:27

Izaijo 10:28

Izaijo 10:29

Izaijo 10:30

Izaijo 10:31

Izaijo 10:32

Izaijo 10:33

Izaijo 10:34Izaijo 1 / Iza 1

Izaijo 2 / Iza 2

Izaijo 3 / Iza 3

Izaijo 4 / Iza 4

Izaijo 5 / Iza 5

Izaijo 6 / Iza 6

Izaijo 7 / Iza 7

Izaijo 8 / Iza 8

Izaijo 9 / Iza 9

Izaijo 10 / Iza 10

Izaijo 11 / Iza 11

Izaijo 12 / Iza 12

Izaijo 13 / Iza 13

Izaijo 14 / Iza 14

Izaijo 15 / Iza 15

Izaijo 16 / Iza 16

Izaijo 17 / Iza 17

Izaijo 18 / Iza 18

Izaijo 19 / Iza 19

Izaijo 20 / Iza 20

Izaijo 21 / Iza 21

Izaijo 22 / Iza 22

Izaijo 23 / Iza 23

Izaijo 24 / Iza 24

Izaijo 25 / Iza 25

Izaijo 26 / Iza 26

Izaijo 27 / Iza 27

Izaijo 28 / Iza 28

Izaijo 29 / Iza 29

Izaijo 30 / Iza 30

Izaijo 31 / Iza 31

Izaijo 32 / Iza 32

Izaijo 33 / Iza 33

Izaijo 34 / Iza 34

Izaijo 35 / Iza 35

Izaijo 36 / Iza 36

Izaijo 37 / Iza 37

Izaijo 38 / Iza 38

Izaijo 39 / Iza 39

Izaijo 40 / Iza 40

Izaijo 41 / Iza 41

Izaijo 42 / Iza 42

Izaijo 43 / Iza 43

Izaijo 44 / Iza 44

Izaijo 45 / Iza 45

Izaijo 46 / Iza 46

Izaijo 47 / Iza 47

Izaijo 48 / Iza 48

Izaijo 49 / Iza 49

Izaijo 50 / Iza 50

Izaijo 51 / Iza 51

Izaijo 52 / Iza 52

Izaijo 53 / Iza 53

Izaijo 54 / Iza 54

Izaijo 55 / Iza 55

Izaijo 56 / Iza 56

Izaijo 57 / Iza 57

Izaijo 58 / Iza 58

Izaijo 59 / Iza 59

Izaijo 60 / Iza 60

Izaijo 61 / Iza 61

Izaijo 62 / Iza 62

Izaijo 63 / Iza 63

Izaijo 64 / Iza 64

Izaijo 65 / Iza 65

Izaijo 66 / Iza 66