English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
Izaijo 10
1
Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisėtus sprendimus,
2
kad pašalintų beturtį iš teismo ir paniekintų mano tautos vargšų teises, kad našlės taptų jų grobiu ir galėtų apiplėšti našlaičius.
3
Ką jūs darysite aplankymo dieną, kai nelaimės jus užklups? Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos, kur paliksite savo turtus?
4
Be manęs jie pateks į nelaisvę, žus nuo kardo. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta.
5
Vargas Asirijai, mano rūstybės rykštei ir lazdai.
6
Aš ją pasiųsiu prieš veidmainių tautą, prieš savo rūstybės žmones ją nukreipsiu, įsakysiu plėšti, grobti ir mindyti ją kaip gatvių purvą.
7
Bet ji ne taip galvoja: ji svajoja sunaikinti daug tautų.
8
Ji sako: ‘‘Ar mano valdovai nėra karaliai?
9
Ar Kalnė ne kaip Karkemišas? Ar Hamatas ne kaip Arpadas? Ar Samarija ne kaip Damaskas?
10
Ar mano ranka nepasiekė stabmeldžių karalysčių, kurių stabų buvo daugiau negu Jeruzalėje ir Samarijoje?
11
Argi negaliu padaryti Jeruzalei ir jos stabams, kaip padariau Samarijai ir jos stabams?’‘
12
Todėl, kai Viešpats užbaigs savo darbą Siono kalne ir Jeruzalėje, Jis nubaus pasipūtusį Asirijos karalių, jo išdidžiai pakeltas akis.
13
Nes jis sako: ‘‘Aš tai padariau savo galia, savo išmintimi tai pasiekiau. Aš panaikinau tautų ribas, išplėšiau jų turtus, kaip karžygys pažeminau jų gyventojus.
14
Mano ranka surado tautų turtus kaip lizdus, kaip surenka paliktus kiaušinius, taip surinkau visą žemę. Nė vienas nepajudino sparno, nepravėrė snapo ir nesučirškė’‘.
15
Ar kirvis giriasi prieš tą, kuris juo kerta? Ar pjūklas didžiuojasi prieš tą, kuris jį traukia? Ar lazda pakyla prieš tą, kas nėra medis? Ar rykštė plaka tą, kuris ją laiko?
16
Viešpats, kareivijų Dievas, užleis sunkias ligas ant jo riebiųjų ir jo garbę sunaikins lyg ugnimi.
17
Izraelio Šviesa taps ugnimi, jo Šventasis­liepsna. Per vieną dieną Jis sudegins ir sunaikins usnis ir erškėčius.
18
Jis sunaikins jo miško garbę ir sodo sielą bei kūną. Jie sunyks kaip sunkiai sergantis ligonis.
19
Jo miško medžių taip maža beliks, kad vaikas galės juos suskaičiuoti.
20
Tuomet Izraelio ir Jokūbo namų likutis nebesirems juos nugalėjusiais, bet tiesoje vilsis Viešpačiu, Izraelio Šventuoju.
21
Jokūbo likutis sugrįš prie galingojo Dievo.
22
Izraeli, jei tavo tauta ir būtų gausi kaip pajūrio smiltys, tik likutis sugrįš. Sunaikinimas numatytas ir pelnytai užplūs.
23
Viešpats, kareivijų Dievas, įvykdys numatytą sunaikinimą visoje žemėje.
24
Todėl Viešpats, kareivijų Dievas, taip sako: ‘‘Mano tauta, gyvenanti Sione, neišsigąsk asirų, kai jie plaks tave rykštėmis ir muš lazdomis kaip egiptiečiai.
25
Nes dar trumpa valandėlė, ir mano rūstybė bei pyktis pasibaigs jų sunaikinimu’‘.
26
Tada kareivijų Viešpats pakels prieš juos rimbą ir smogs jiems, kaip smogė Midjanui prie Orebo uolos. Jis išties savo lazdą virš jūros, kaip tai padarė Egipte.
27
Tą dieną jų našta bus pašalinta nuo tavo pečių ir jungas nuo tavo kaklo, ir patepimas sudaužys jungą.
28
Jie pakilo iš Rimono, atžygiavo į Ajatą pro Migroną ir paliko atsargas Michmaše.
29
Jie perėjo tarpeklį, Geboje nakvojo. Rama dreba, Sauliaus Gibėja išbėgiojo.
30
Šauk balsiai, Galimų dukra! Teišgirsta tave Laišoje, vargšas Anatote.
31
Madmena ištuštėjo, Gebimų gyventojai ieško išsigelbėjimo.
32
Dar šiandien jie pasieks Nobą, pakels grasinantį kumštį prieš Siono dukterį, prieš Jeruzalės aukštumą.
33
Štai Viešpats, kareivijų Dievas, nulauš su triukšmu šakas, aukštai iškilusius nukirs, aukštieji bus pažeminti,
34
miško tankumynus iškapos kirviu, Libanas kris nuo Galingojo.
Izaijo 10:1
Izaijo 10:2
Izaijo 10:3
Izaijo 10:4
Izaijo 10:5
Izaijo 10:6
Izaijo 10:7
Izaijo 10:8
Izaijo 10:9
Izaijo 10:10
Izaijo 10:11
Izaijo 10:12
Izaijo 10:13
Izaijo 10:14
Izaijo 10:15
Izaijo 10:16
Izaijo 10:17
Izaijo 10:18
Izaijo 10:19
Izaijo 10:20
Izaijo 10:21
Izaijo 10:22
Izaijo 10:23
Izaijo 10:24
Izaijo 10:25
Izaijo 10:26
Izaijo 10:27
Izaijo 10:28
Izaijo 10:29
Izaijo 10:30
Izaijo 10:31
Izaijo 10:32
Izaijo 10:33
Izaijo 10:34
Izaijo 1 / Iza 1
Izaijo 2 / Iza 2
Izaijo 3 / Iza 3
Izaijo 4 / Iza 4
Izaijo 5 / Iza 5
Izaijo 6 / Iza 6
Izaijo 7 / Iza 7
Izaijo 8 / Iza 8
Izaijo 9 / Iza 9
Izaijo 10 / Iza 10
Izaijo 11 / Iza 11
Izaijo 12 / Iza 12
Izaijo 13 / Iza 13
Izaijo 14 / Iza 14
Izaijo 15 / Iza 15
Izaijo 16 / Iza 16
Izaijo 17 / Iza 17
Izaijo 18 / Iza 18
Izaijo 19 / Iza 19
Izaijo 20 / Iza 20
Izaijo 21 / Iza 21
Izaijo 22 / Iza 22
Izaijo 23 / Iza 23
Izaijo 24 / Iza 24
Izaijo 25 / Iza 25
Izaijo 26 / Iza 26
Izaijo 27 / Iza 27
Izaijo 28 / Iza 28
Izaijo 29 / Iza 29
Izaijo 30 / Iza 30
Izaijo 31 / Iza 31
Izaijo 32 / Iza 32
Izaijo 33 / Iza 33
Izaijo 34 / Iza 34
Izaijo 35 / Iza 35
Izaijo 36 / Iza 36
Izaijo 37 / Iza 37
Izaijo 38 / Iza 38
Izaijo 39 / Iza 39
Izaijo 40 / Iza 40
Izaijo 41 / Iza 41
Izaijo 42 / Iza 42
Izaijo 43 / Iza 43
Izaijo 44 / Iza 44
Izaijo 45 / Iza 45
Izaijo 46 / Iza 46
Izaijo 47 / Iza 47
Izaijo 48 / Iza 48
Izaijo 49 / Iza 49
Izaijo 50 / Iza 50
Izaijo 51 / Iza 51
Izaijo 52 / Iza 52
Izaijo 53 / Iza 53
Izaijo 54 / Iza 54
Izaijo 55 / Iza 55
Izaijo 56 / Iza 56
Izaijo 57 / Iza 57
Izaijo 58 / Iza 58
Izaijo 59 / Iza 59
Izaijo 60 / Iza 60
Izaijo 61 / Iza 61
Izaijo 62 / Iza 62
Izaijo 63 / Iza 63
Izaijo 64 / Iza 64
Izaijo 65 / Iza 65
Izaijo 66 / Iza 66