A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 61
Viešpats atsakė Mozei:’‘Tu matysi, ką Aš padarysiu faraonui. Stiprios rankos priverstas, jis išleis juos; stiprios rankos priverstas, jis išvarys juos iš savo šalies’‘.
2
Dievas kalbėjo Mozei: ‘‘Aš esu Viešpats.
3
Aš pasirodžiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui kaip Dievas Visagalis, tačiau savo vardu Viešpats jiems neapsireiškiau.
4
Aš įtvirtinau su jais sandorą, norėdamas jiems duoti Kanaano šalį, kurioje jie buvo ateiviai.
5
Ir Aš išgirdau Izraelio vaikų, kuriuos yra pavergę egiptiečiai, vaitojimą, ir atsiminiau savo sandorą.
6
Todėl sakyk izraelitams, kad Aš esu Viešpats; Aš jus išvesiu iš egiptiečių priespaudos, išlaisvinsiu iš vergystės ir išgelbėsiu jus savo ištiesta ranka ir dideliais teismais.
7
Aš jus priimsiu, kad būtumėte mano tauta, ir Aš būsiu jūsų Dievas, kad žinotumėte, jog esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris jus išvedė iš egiptiečių vergijos.
8
Aš nuvesiu jus į šalį, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui; ją duosiu jums paveldėti, nes Aš esu Viešpats!’‘
9
Mozė taip kalbėjo izraelitams, bet jie neklausė jo dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės.
10
Viešpats kalbėjo Mozei:
11
‘‘Eik, sakyk Egipto faraonui, kad jis išleistų izraelitus iš savo šalies!’‘
12
Mozė atsakė Viešpačiui: ‘‘Izraelitai manęs neklauso, tai kaipgi manęs klausys faraonas? Mano lūpos neapipjaustytos’‘.
13
Ir Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui, ir davė jiems įsakymą Izraelio vaikams ir faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų Izraelio vaikus iš Egipto šalies.
14
Šitie yra vyresnieji savo tėvų namuose. Izraelio pirmagimio Rubeno sūnūs: Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis. Tai yra Rubeno giminės šeimos.
15
Simeono sūnūs: Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jachinas, Coharas ir kanaanietės sūnus Saulius. Tai yra Simeono giminės šeimos.
16
Šitie yra Levio sūnų vardai: Geršonas, Kehatas ir Meraris. Levis gyveno šimtą trisdešimt septynerius metus.
17
Geršono sūnūs: Libnis ir Šimis.
18
Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. Kehatas gyveno šimtą trisdešimt trejus metus.
19
Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai yra Levio giminė pagal savo šeimas.
20
Amramas vedė savo tetą Jochebedą. Ji pagimdė Aaroną ir Mozę. Amramas gyveno šimtą trisdešimt septynerius metus.
21
Iccharo sūnūs: Korachas, Nefegas ir Zichris.
22
Uzielio sūnūs: Mišaelis, Elicafanas ir Sitris.
23
Aaronas vedė Elišebą, Aminadabo dukterį, Naasono seserį. Ji pagimdė Nadabą, Abihuvą, Eleazarą ir Itamarą.
24
Koracho sūnūs: Asiras, Elkana ir Abiasafas. Tai yra korachų šeimos.
25
Aarono sūnus Eleazaras vedė vieną iš Putielio dukterų. Ji pagimdė Finehasą. Šitie yra Levio giminės šeimų vyresnieji.
26
Aaronas ir Mozė yra tie, kuriems Viešpats įsakė išvesti izraelitus iš Egipto šalies.
27
Jie yra tie, kurie kalbėjo faraonui, Egipto karaliui, kad išvestų izraelitus iš Egipto.
28
Viešpats kalbėjo Mozei Egipto šalyje,
29
sakydamas: ‘‘Aš esu Viešpats! Pasakyk faraonui, Egipto karaliui, visa, ką tau kalbu’‘.
30
Bet Mozė sakė Viešpaties akivaizdoje: ‘‘Aš esu neapipjaustytomis lūpomis, kaip manęs klausys faraonas?’‘Išėjimo 6:1
Išėjimo 6:2
Išėjimo 6:3
Išėjimo 6:4
Išėjimo 6:5
Išėjimo 6:6
Išėjimo 6:7
Išėjimo 6:8
Išėjimo 6:9
Išėjimo 6:10
Išėjimo 6:11
Išėjimo 6:12
Išėjimo 6:13
Išėjimo 6:14
Išėjimo 6:15
Išėjimo 6:16
Išėjimo 6:17
Išėjimo 6:18
Išėjimo 6:19
Išėjimo 6:20
Išėjimo 6:21
Išėjimo 6:22
Išėjimo 6:23
Išėjimo 6:24
Išėjimo 6:25
Išėjimo 6:26
Išėjimo 6:27
Išėjimo 6:28
Išėjimo 6:29
Išėjimo 6:30


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40