A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 21
Vienas Levio giminės vyras pasirinko ir vedė tos pačios giminės mergaitę.
2
Moteris pastojo ir pagimdė sūnų. Kai ji pamatė, koks jis buvo gražus, slėpė jį tris mėnesius.
3
Negalėdama ilgiau jo slėpti, ji paėmė iš papiruso nendrių nupintą krepšį, ištepė jį derva ir sakais, įdėjo į jį kūdikį ir nunešusi padėjo nendryne prie upės kranto.
4
Jo sesuo atsistojo kiek toliau, norėdama pamatyti, kas atsitiks.
5
Faraono duktė atėjo prie upės praustis. Jos tarnaitės vaikščiojo upės pakraščiu. Ji pamatė nendryne pintinę ir pasiuntė tarnaitę ją atnešti.
6
Atidarius ją, rado verkiantį berniuką. Jai pagailo jo ir ji tarė: ‘‘Šitas yra vienas iš hebrajų kūdikių!’‘
7
Jo sesuo tarė faraono dukteriai: ‘‘Ar norėtum, kad surasčiau hebrajų moterį, kuri maitintų kūdikį?’‘
8
Faraono duktė jai atsakė: ‘‘Eik’‘. Mergaitė nuėjus pakvietė kūdikio motiną.
9
Tada Faraono duktė tarė jai: ‘‘Imk šitą kūdikį ir maitink jį! Aš mokėsiu tau už tai’‘. Moteris paėmė kūdikį ir maitino jį.
10
Berniukui paaugus, ji nunešė jį faraono dukteriai. Ji įsūnijo berniuką ir pavadino Moze, sakydama: ‘‘Aš jį ištraukiau iš vandens!’‘
11
Kartą Mozė, jau užaugęs, išėjo pas savo brolius ir pamatė jų naštas. Ir jis pamatė egiptietį bemušantį hebrają, vieną iš jo brolių.
12
Apsidairęs ir nieko nematydamas, jis užmušė tą egiptietį ir užkasė jį smėlyje.
13
Išėjęs kitą dieną, pamatė besivaidijančius du hebrajus ir klausė kaltininko: ‘‘Kodėl muši savo artimą?’‘
14
Tas atsakė: ‘‘Kas tave paskyrė mūsų kunigaikščiu ir teisėju? Bene nori ir mane užmušti, kaip užmušei egiptietį?’‘ Mozė nusigando ir sakė: ‘‘Iš tiesų tai tapo žinoma!’‘
15
Faraonas, išgirdęs apie tą įvykį, norėjo Mozę nužudyti. Bet Mozė pabėgo nuo faraono ir apsigyveno Midjano šalyje. Vieną dieną, sėdint jam prie šulinio,
16
midjaniečių kunigo septynios dukterys atėjusios sėmė vandenį ir pylė į lovius, norėdamos pagirdyti savo tėvo avis.
17
Atėję piemenys jas nuvarė. Tada Mozė atsistojo, apgynė mergaites ir pagirdė jų avis.
18
Joms sugrįžus pas savo tėvą Reuelį, jis paklausė: ‘‘Kodėl šiandien taip anksti parėjote?’‘
19
Jos atsakė: ‘‘Vienas egiptietis mus apgynė nuo piemenų. Be to, jis sėmė vandenį ir pagirdė avis.
20
Tėvas tarė savo dukterims: ‘‘Kur jis yra? Kodėl palikote tą vyrą? Pakvieskite jį valgyti su mumis’‘.
21
Mozė sutiko gyventi pas Reuelį ir vedė jo dukterį Ciporą.
22
Ji pagimdė sūnų, kurį Mozė pavadino Geršomu, sakydamas: ‘‘Tapau ateivis svetimoje šalyje’‘.
23
Praėjus daug laiko, mirė Egipto karalius. Izraelio vaikai vaitojo dėl vergystės ir šaukė, ir jų šauksmas pasiekė Dievą.
24
Dievas išgirdo jų vaitojimą ir atsiminė savo sandorą su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu.
25
Ir Dievas pažvelgė į Izraelio vaikus, ir ėmė jais rūpintis.Išėjimo 2:1
Išėjimo 2:2
Išėjimo 2:3
Išėjimo 2:4
Išėjimo 2:5
Išėjimo 2:6
Išėjimo 2:7
Išėjimo 2:8
Išėjimo 2:9
Išėjimo 2:10
Išėjimo 2:11
Išėjimo 2:12
Išėjimo 2:13
Išėjimo 2:14
Išėjimo 2:15
Išėjimo 2:16
Išėjimo 2:17
Išėjimo 2:18
Išėjimo 2:19
Išėjimo 2:20
Išėjimo 2:21
Išėjimo 2:22
Išėjimo 2:23
Išėjimo 2:24
Išėjimo 2:25


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40