A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 161
Antrojo mėnesio penkioliktą dieną po to, kai jie paliko Egiptą, visi izraelitai išėjo iš Elimo ir atėjo į Sino dykumą, esančią tarp Elimo ir Sinajaus.
2
Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aaroną dykumoje.
3
Jie sakė: ‘‘Geriau mes būtume mirę nuo Viešpaties rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos puodų ir valgėme duonos sočiai! Jūs mus atvedėte į šią dykumą, kad numarintumėte visus badu’‘.
4
Tada Viešpats tarė Mozei: ‘‘Aš jums duosiu duonos iš dangaus. Žmonės teišeina ir tesusirenka dienos davinį, kad išbandyčiau juos, ar jie laikysis mano įstatymo, ar ne.
5
O šeštą dieną teprisirenka dvigubai tiek, kiek kasdien prisirinkdavo’‘.
6
Tada Mozė ir Aaronas tarė visiems izraelitams: ‘‘Šį vakarą žinosite, kad Viešpats jus išvedė iš Egipto.
7
Ir rytą išvysite Viešpaties šlovę; Jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš Jį. O kas esame mudu, kad murmate prieš mus?
8
Viešpats duos jums vakare mėsos, o rytą­duonos sočiai. Viešpats išgirdo, kad murmėjote prieš Jį. O kas mudu esame? Ne prieš mus jūs murmate, bet prieš Viešpatį’‘.
9
Tada Mozė tarė Aaronui: ‘‘Sakyk visiems izraelitams: ‘Priartėkite prie Viešpaties, nes Jis išgirdo jūsų murmėjimą’ ‘‘.
10
Aaronui tebekalbant izraelitams, jie pažvelgė į dykumas ir pamatė Viešpaties šlovę debesyje.
11
Viešpats kalbėjo Mozei:
12
‘‘Aš girdėjau Izraelio vaikų murmėjimą. Sakyk jiems: ‘Vakare jūs gausite mėsos, o rytą pasisotinsite duona. Ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’ ‘‘.
13
Vakare atskrido putpelės ir apdengė stovyklą, o rytą aplink stovyklą buvo rasa.
14
Rasai pranykus, dykumoje pasirodė kažkas, tarsi šerkšnas ant žemės.
15
Tai pamatę, izraelitai klausė vienas kito: ‘‘Kas čia?’‘ Nė vienas nežinojo, kas tai yra. Tada Mozė jiems tarė: ‘‘Tai duona, kurią Viešpats jums davė maistui.
16
Štai ką Viešpats įsakė: ‘Kiekvienas teprisirenka tiek, kiek jis suvalgo; teparsineša po omerą kiekvienam žmogui, atsižvelgdamas į asmenų skaičių savo palapinėje’ ‘‘.
17
Izraelitai darė, kaip buvo įsakyta, ir prisirinko vieni daugiau, kiti mažiau.
18
Ir kai jie seikėjo omeru, kas buvo prisirinkęs daug, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, tam nestigo. Kiekvienas turėjo tiek, kiek galėjo suvalgyti.
19
Mozė jiems sakė: ‘‘Nė vienas tenepalieka nieko rytojui’‘.
20
Bet jie nepaklausė Mozės. Kai kurie paliko dalį maisto kitai dienai, tačiau atsirado kirmėlių ir jis pradėjo dvokti. Mozė užsirūstino ant jų.
21
Kiekvienas kas rytą rinkdavosi, kiek jis galėjo suvalgyti. O saulei kaitinant, tie grūdeliai laukuose sutirpdavo.
22
Šeštą dieną jie prisirinko dvigubai tiek: po du omerus kiekvienam. Izraelio vyresnieji apie tai pranešė Mozei.
23
Jis sakė jiems: ‘‘Taip Viešpats liepė: ‘Rytoj yra sabatas, šventa poilsio diena, skirta Viešpačiui. Ką norite kepti, iškepkite, ir ką norite virti, išvirkite, o kas lieka, atidėkite į šalį ir palaikykite rytojui’ ‘‘.
24
Jie pasidėjo rytojui, kaip Mozė buvo įsakęs. Ir tai nesugedo ir neatsirado kirmėlių.
25
Po to Mozė tarė: ‘‘Valgykite tai! Nes šiandien yra Viešpaties sabatas, nieko laukuose nerasite.
26
Šešias dienas rinksite, o septintoji diena yra sabatas; joje nieko nerasite’‘.
27
Vis dėlto septintąją dieną kai kurie išėjo rinkti, bet nieko nerado.
28
Viešpats tarė Mozei: ‘‘Ar ilgai nesilaikysite mano įstatymų ir įsakymų?
29
Viešpats jums įsakė švęsti sabatą. Todėl šeštąją dieną Jis duoda jums duonos dviem dienom. Kiekvienas pasilikite savo vietoje. Nė vienas neišeikite iš savo namų septintąją dieną’‘.
30
Taip tauta ilsėjosi septintąją dieną.
31
Dievo duotą maistą izraelitai praminė mana. Ji buvo tarsi balti kalendros grūdeliai, o jos skonis kaip papločio su medumi.
32
Mozė paskelbė Viešpaties įsakymą: ‘‘Prisipilkite omerą manos, kad būsimos kartos žinotų, kokia duona jus maitinau dykumoje, kai išvedžiau iš Egipto’‘.
33
Mozė sakė Aaronui: ‘‘Paimk indą, supilk į jį vieną omerą manos ir jį padėk Viešpaties akivaizdoje, kad išliktų būsimoms kartoms’‘.
34
Kaip Viešpats įsakė Mozei, taip Aaronas padėjo indą palapinės švenčiausioje vietoje.
35
Izraelitai valgė maną keturiasdešimt metų, kol atėjo į gyvenamas žemes. Jie valgė maną, kol atėjo prie Kanaano šalies ribų.
36
Omeras yra dešimtoji efos dalis.Išėjimo 16:1
Išėjimo 16:2
Išėjimo 16:3
Išėjimo 16:4
Išėjimo 16:5
Išėjimo 16:6
Išėjimo 16:7
Išėjimo 16:8
Išėjimo 16:9
Išėjimo 16:10
Išėjimo 16:11
Išėjimo 16:12
Išėjimo 16:13
Išėjimo 16:14
Išėjimo 16:15
Išėjimo 16:16
Išėjimo 16:17
Išėjimo 16:18
Išėjimo 16:19
Išėjimo 16:20
Išėjimo 16:21
Išėjimo 16:22
Išėjimo 16:23
Išėjimo 16:24
Išėjimo 16:25
Išėjimo 16:26
Išėjimo 16:27
Išėjimo 16:28
Išėjimo 16:29
Išėjimo 16:30
Išėjimo 16:31
Išėjimo 16:32
Išėjimo 16:33
Išėjimo 16:34
Išėjimo 16:35
Išėjimo 16:36


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40