A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Išėjimo 141
Viešpats kalbėjo Mozei:
2
‘‘Sakyk izraelitams, kad jie apsistotų ties Pi Hahirotu, tarp Migdolo ir jūros. Priešais Baal Cefoną pasistatykite stovyklą prie jūros.
3
Tada faraonas sakys apie jus: ‘Jie pasiklydo krašte, dykumos juos sulaiko!’
4
Aš užkietinsiu faraono širdį, ir jis jus vysis, kad būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę ir egiptiečiai žinotų, jog Aš esu Viešpats’‘. Jie taip ir padarė.
5
Egipto karaliui pranešė, kad tauta pabėgo. Tada faraono ir jo tarnų širdys atsisuko prieš šitą tautą ir jie kalbėjo: ‘‘Ką padarėme, išleisdami Izraelį, kad mums nebetarnautų?’‘
6
Jis paruošė savo vežimą ir pasiėmė savo žmones su savimi.
7
Jis pasiėmė šešis šimtus rinktinių kovos vežimų ir paskyrė viršininkus jiems.
8
Viešpats užkietino faraono, Egipto karaliaus, širdį, ir jis persekiojo Izraelio vaikus. Bet Izraelio vaikus išvedė galinga ranka.
9
Faraono žirgai, vežimai, raiteliai ir visa jo kariuomenė pasivijo juos, apsistojusius prie jūros, ties Pi Hahirotu, priešais Baal Cefoną.
10
Kai faraonas priartėjo, Izraelio vaikai pakėlė akis ir pamatė atžygiuojančius iš paskos egiptiečius. Jie labai išsigando ir šaukėsi Viešpaties.
11
Jie sakė Mozei: ‘‘Nejaugi Egipte nebuvo kapų, kad mus išvedei mirti dykumoje? Ką mums padarei, išvesdamas iš Egipto?
12
Argi mes tau nesakėme, būdami Egipte: ‘Palik mus tarnauti egiptiečiams’. Mums juk būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje’‘.
13
Mozė atsakė: ‘‘Nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite Viešpaties išgelbėjimą, kurį Jis šiandien įvykdys. Egiptiečių, kuriuos šiandien matote, niekados daugiau nebematysite.
14
Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!’‘
15
Viešpats tarė Mozei: ‘‘Ko šauki? Sakyk izraelitams, kad eitų pirmyn.
16
O tu pakelk lazdą, ištiesk ranką link jūros ir perskirk ją. Izraelitai sausuma pereis per jūrą.
17
Aš užkietinsiu egiptiečių širdis, ir jie vysis jus, ir Aš būsiu pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę, kovos vežimus ir raitelius.
18
Egiptiečiai žinos, kad Aš esu Viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo vežimus ir raitelius’‘.
19
Tada Dievo angelas, kuris ėjo Izraelio pulkų priekyje, pasitraukė už jų. Debesies stulpas iš jų priekio atsistojo užpakalyje jų.
20
Jis buvo tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos; tamsus debesis dengė egiptiečius, o izraelitams buvo šviesu. Taip jie per naktį nepriartėjo vieni prie kitų.
21
Mozė ištiesė ranką link jūros. Viešpats smarkiu rytų vėju, kuris pūtė per naktį, išdžiovino jūrą, ir vandenys persiskyrė.
22
Izraelitai ėjo sausu jūros dugnu; vanduo jiems buvo siena iš dešinės ir kairės.
23
Egiptiečiai, juos vydamiesi, sekė jūros dugnu su kovos vežimais ir raiteliais.
24
Rytui auštant, Viešpats iš ugnies ir debesies stulpo pažvelgė į egiptiečių kariuomenę ir sukėlė sąmyšį jų tarpe.
25
Jis numovė vežimų ratus, ir tie sunkiai begalėjo judėti. Egiptiečiai sakė: ‘‘Bėkime nuo izraelitų, nes Viešpats kovoja už juos prieš egiptiečius’‘.
26
Tada Viešpats tarė Mozei: ‘‘Ištiesk ranką link jūros, kad vanduo užlietų egiptiečius, jų vežimus ir raitelius!’‘
27
Mozė ištiesė ranką, ir, rytui brėkštant, jūra sugrįžo į pirmykštę vietą; bėgančius egiptiečius užliejo vanduo. Taip Viešpats sunaikino egiptiečius jūroje.
28
Vanduo sugrįžo ir užliejo visą faraono kariuomenę, karo vežimus ir raitelius. Nė vienas jų neišliko.
29
O izraelitai perėjo sausu jūros dugnu, vanduo jiems buvo siena dešinėje ir kairėje.
30
Taip Viešpats išgelbėjo izraelitus iš egiptiečių; jie matė negyvus egiptiečius ant jūros kranto.
31
Izraelis matė galingą darbą, kurį Viešpats padarė egiptiečiams. Tauta bijojo Viešpaties. Jie tikėjo Viešpačiu ir Jo tarnu Moze.Išėjimo 14:1
Išėjimo 14:2
Išėjimo 14:3
Išėjimo 14:4
Išėjimo 14:5
Išėjimo 14:6
Išėjimo 14:7
Išėjimo 14:8
Išėjimo 14:9
Išėjimo 14:10
Išėjimo 14:11
Išėjimo 14:12
Išėjimo 14:13
Išėjimo 14:14
Išėjimo 14:15
Išėjimo 14:16
Išėjimo 14:17
Išėjimo 14:18
Išėjimo 14:19
Išėjimo 14:20
Išėjimo 14:21
Išėjimo 14:22
Išėjimo 14:23
Išėjimo 14:24
Išėjimo 14:25
Išėjimo 14:26
Išėjimo 14:27
Išėjimo 14:28
Išėjimo 14:29
Išėjimo 14:30
Išėjimo 14:31


Išėjimo 1 / Išė 1
Išėjimo 2 / Išė 2
Išėjimo 3 / Išė 3
Išėjimo 4 / Išė 4
Išėjimo 5 / Išė 5
Išėjimo 6 / Išė 6
Išėjimo 7 / Išė 7
Išėjimo 8 / Išė 8
Išėjimo 9 / Išė 9
Išėjimo 10 / Išė 10
Išėjimo 11 / Išė 11
Išėjimo 12 / Išė 12
Išėjimo 13 / Išė 13
Išėjimo 14 / Išė 14
Išėjimo 15 / Išė 15
Išėjimo 16 / Išė 16
Išėjimo 17 / Išė 17
Išėjimo 18 / Išė 18
Išėjimo 19 / Išė 19
Išėjimo 20 / Išė 20
Išėjimo 21 / Išė 21
Išėjimo 22 / Išė 22
Išėjimo 23 / Išė 23
Išėjimo 24 / Išė 24
Išėjimo 25 / Išė 25
Išėjimo 26 / Išė 26
Išėjimo 27 / Išė 27
Išėjimo 28 / Išė 28
Išėjimo 29 / Išė 29
Išėjimo 30 / Išė 30
Išėjimo 31 / Išė 31
Išėjimo 32 / Išė 32
Išėjimo 33 / Išė 33
Išėjimo 34 / Išė 34
Išėjimo 35 / Išė 35
Išėjimo 36 / Išė 36
Išėjimo 37 / Išė 37
Išėjimo 38 / Išė 38
Išėjimo 39 / Išė 39
Išėjimo 40 / Išė 40