A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 971
Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!
2
Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas.
3
Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus.
4
Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo.
5
Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.
6
Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę.
7
Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!
8
Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys.
9
Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!
10
Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.
11
Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas.
12
Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.