A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Psalmynas 78

1
Klausykis mano tauta mano įstatymo. Išgirsk savo ausimis mano burnos žodžius!
2
Atversiu burną palyginimais, atskleisiu senovės laikų paslaptis.
3
Ką girdėjome ir sužinojome, ką mūsų tėvai pasakojo mums,
4
neslėpsime nuo jų vaikų, pasakosime būsimai kartai apie Viešpaties šlovę, Jo galybę ir stebuklus, kuriuos Jis padarė.
5
Jis davė liudijimą Jokūbe ir išleido įstatymą Izraelyje. Ką Jis įsakė mūsų tėvams, jie turi skelbti savo vaikams,
6
kad ir būsimoji karta­ateityje gimsiantieji vaikai­žinotų ir skelbtų savo vaikams,
7
kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir laikytųsi Jo įsakymų,
8
kad netaptų jie, kokie buvo jų tėvai, kietasprandė ir maištinga karta; karta, kurios širdis nebuvo tvirta nei dvasia ištikima Dievui.
9
Efraimai, ginkluoti lankais, pabėgo iš mūšio kautynių dieną.
10
Dievo sandoros jie nesilaikė ir įstatymų nepaisė.
11
Užmiršo Jo darbus bei padarytus stebuklus.
12
Jų tėvams matant, Jis darė nuostabių dalykų Egipto šalyje, Coano laukuose.
13
Jis perskyrė jūrą ir pervedė juos, vandenys stovėjo kaip siena.
14
Jis vedė juos dieną debesimi, o naktį­ugnies šviesa.
15
Jis perskėlė dykumos uolą ir pagirdė juos kaip iš gelmių.
16
Iš uolos veržėsi srovės ir vanduo lyg upės tekėjo.
17
Tačiau jie dar daugiau prieš Jį nusidėjo, maištavo prieš Aukščiausiąjį dykumoje.
18
Jie gundė Dievą savo širdyse, reikalaudami maisto, kurio užsigeidė.
19
Jie kalbėjo prieš Dievą ir sakė: ‘‘Argi gali Dievas paruošti mums stalą dykumoje?
20
Štai Jis smogė į uolą, iš jos ištekėjo vandenys ir pasipylė upeliai. Bet argi Jis gali duoti duonos ir mėsos savo tautai?’‘
21
Išgirdęs tai, Viešpats supyko, ugnis užsidegė prieš Jokūbą, rūstybė kilo prieš Izraelį,
22
nes jie netikėjo Dievu ir nepasitikėjo Jo išgelbėjimu.
23
Tačiau Jis debesims įsakė iš aukštybių, dangaus vartus atidarė.
24
Iš dangaus Jis pabėrė maną­maistą jiems valgyti.
25
Žmonės valgė angelų duoną; turėjo pakankamai maisto.
26
Jis padangėje sukėlė rytų ir pietų vėją savo galia
27
ir leido lyti ant jų mėsa kaip dulkėmis ir sparnuotais paukščiais kaip jūros smiltimis.
28
Jie krito į jų stovyklą ties palapinėmis.
29
Jie valgė, ir visi pasisotino: patenkino Dievas jų norus.
30
Bet jie dar nebuvo palikę savo geismų, dar valgis tebebuvo burnoje,
31
kai Dievo rūstybė užgriuvo juos. Jis išžudė jų riebiausius ir Izraelio rinktinius sunaikino.
32
Nepaisant viso to, jie ir toliau nuodėmiavo, netikėdami Dievo stebuklais.
33
Jie leido dienas tuštybėje, savo metus­baimėje.
34
Naikinami ieškojo jie Dievo, sugrįžę Viešpaties klausė.
35
Atsiminė, kad Dievas yra jų uola, aukščiausiasis Dievas jų atpirkėjas.
36
Bet jie apgaudinėjo Jį ir savo liežuviais melavo Jam,
37
jų širdis nebuvo teisi prieš Jį, jie nepasiliko ištikimi Jo sandorai.
38
Tačiau Jis, būdamas kupinas gailestingumo, atleido kaltes ir nesunaikino jų. Daugelį kartų Jis sulaikė savo rūstybę ir neišliejo pykčio.
39
Jis atsimindavo, kad jie tėra kūnas ir kvapas, kuris nueina ir nebegrįžta.
40
Kaip dažnai jie pykdė Jį dykumoje, liūdino tyruose!
41
Jie vis iš naujo gundė Dievą ir apribojo Izraelio Šventąjį.
42
Jie neprisimindavo Jo rankos ir tos dienos, kai Jis išvadavo juos iš priešo,
43
kai darė Egipte ženklus ir stebuklus Coano laukuose.
44
Jis pavertė krauju upelius ir upes, kad jie negalėtų gerti iš jų.
45
Jis siuntė muses, kurios kandžiojo juos, taip pat varles, kurios naikino juos.
46
Jis užleido ant jų laukų derliaus žiogus ir skėrius.
47
Jis išdaužė ledais vynuogynus ir šilkmedžius sunaikino šalčiu.
48
Jų gyvuliai nuo ledų žuvo ir galvijus naikino žaibai.
49
Jis siuntė jiems savo rūstybę, įtūžį, pyktį ir visus nelaimių nešėjus.
50
Jis padarė kelią savo rūstybei, nesaugojo jų nuo mirties, ant jų užleido marą.
51
Jis išžudė visus pirmagimius Egipte, pajėgumo pradžią Chamo palapinėse.
52
Jis išvedė savo tautą kaip avis, kaip kaimenę dykuma vedė.
53
Jis vedė juos saugiai, jie nieko nebijojo, jų priešus apdengė jūra.
54
Jis atvedė juos į šventąją žemę, prie kalno, kurį Jo dešinė buvo įsigijusi.
55
Jis išvarė tautas, išdalijo jų žemę paveldėti ir Izraelio gimines apgyvendino jų palapinėse.
56
Tačiau jie gundė Jį ir maištavo prieš Dievą, Aukščiausiojo įsakymų nesilaikė.
57
Nusisuko ir buvo neištikimi kaip jų tėvai, nukrypo į šalį kaip sugadintas lankas.
58
Aukštumomis jie kėlė Jo pyktį, drožtais atvaizdais sukėlė Jam pavydą.
59
Dievas, tai išgirdęs, supyko ir pasibjaurėjo Izraeliu.
60
Jis paliko palapinę Šilojuje, kurią tarp žmonių buvo pasistatęs.
61
Savo jėgą Jis atidavė į nelaisvę, savo šlovę­į priešo rankas.
62
Savo tautą pavedė kardui ir pyko ant savo paveldėjimo.
63
Jaunuolius ugnis prarijo, mergaitės liko netekėjusios.
64
Kunigai krito nuo kardo, o našlės negalėjo jų apraudoti.
65
Tada Viešpats pabudo tarsi žmogus iš miego, tarsi karžygys, šūkaudamas nuo vyno,
66
Jis privertė priešus bėgti, amžiną gėdą jiems padarė.
67
Jis atsisakė Juozapo palapinės ir Efraimo giminės neišsirinko.
68
Išsirinko Jis Judo giminę, Siono kalną pamėgo.
69
Čia Jis pastatė savo šventyklą, aukštą kaip dangų, tvirtą lyg žemę, amžiams sutvertą.
70
Savo tarną Dovydą Jis išsirinko, paėmęs jį nuo avių gardų.
71
Pašaukė jį nuo žindančių avių ganyti Jokūbą ir Izraelį, Jo paveldėjimą.
72
Jis ganė juos nuoširdžiai, rūpestinga ranka juos vedė.
Psalmynas 78:1
Psalmynas 78:2
Psalmynas 78:3
Psalmynas 78:4
Psalmynas 78:5
Psalmynas 78:6
Psalmynas 78:7
Psalmynas 78:8
Psalmynas 78:9
Psalmynas 78:10
Psalmynas 78:11
Psalmynas 78:12
Psalmynas 78:13
Psalmynas 78:14
Psalmynas 78:15
Psalmynas 78:16
Psalmynas 78:17
Psalmynas 78:18
Psalmynas 78:19
Psalmynas 78:20
Psalmynas 78:21
Psalmynas 78:22
Psalmynas 78:23
Psalmynas 78:24
Psalmynas 78:25
Psalmynas 78:26
Psalmynas 78:27
Psalmynas 78:28
Psalmynas 78:29
Psalmynas 78:30
Psalmynas 78:31
Psalmynas 78:32
Psalmynas 78:33
Psalmynas 78:34
Psalmynas 78:35
Psalmynas 78:36
Psalmynas 78:37
Psalmynas 78:38
Psalmynas 78:39
Psalmynas 78:40
Psalmynas 78:41
Psalmynas 78:42
Psalmynas 78:43
Psalmynas 78:44
Psalmynas 78:45
Psalmynas 78:46
Psalmynas 78:47
Psalmynas 78:48
Psalmynas 78:49
Psalmynas 78:50
Psalmynas 78:51
Psalmynas 78:52
Psalmynas 78:53
Psalmynas 78:54
Psalmynas 78:55
Psalmynas 78:56
Psalmynas 78:57
Psalmynas 78:58
Psalmynas 78:59
Psalmynas 78:60
Psalmynas 78:61
Psalmynas 78:62
Psalmynas 78:63
Psalmynas 78:64
Psalmynas 78:65
Psalmynas 78:66
Psalmynas 78:67
Psalmynas 78:68
Psalmynas 78:69
Psalmynas 78:70
Psalmynas 78:71
Psalmynas 78:72
Psalmynas 1 / Psa 1
Psalmynas 2 / Psa 2
Psalmynas 3 / Psa 3
Psalmynas 4 / Psa 4
Psalmynas 5 / Psa 5
Psalmynas 6 / Psa 6
Psalmynas 7 / Psa 7
Psalmynas 8 / Psa 8
Psalmynas 9 / Psa 9
Psalmynas 10 / Psa 10
Psalmynas 11 / Psa 11
Psalmynas 12 / Psa 12
Psalmynas 13 / Psa 13
Psalmynas 14 / Psa 14
Psalmynas 15 / Psa 15
Psalmynas 16 / Psa 16
Psalmynas 17 / Psa 17
Psalmynas 18 / Psa 18
Psalmynas 19 / Psa 19
Psalmynas 20 / Psa 20
Psalmynas 21 / Psa 21
Psalmynas 22 / Psa 22
Psalmynas 23 / Psa 23
Psalmynas 24 / Psa 24
Psalmynas 25 / Psa 25
Psalmynas 26 / Psa 26
Psalmynas 27 / Psa 27
Psalmynas 28 / Psa 28
Psalmynas 29 / Psa 29
Psalmynas 30 / Psa 30
Psalmynas 31 / Psa 31
Psalmynas 32 / Psa 32
Psalmynas 33 / Psa 33
Psalmynas 34 / Psa 34
Psalmynas 35 / Psa 35
Psalmynas 36 / Psa 36
Psalmynas 37 / Psa 37
Psalmynas 38 / Psa 38
Psalmynas 39 / Psa 39
Psalmynas 40 / Psa 40
Psalmynas 41 / Psa 41
Psalmynas 42 / Psa 42
Psalmynas 43 / Psa 43
Psalmynas 44 / Psa 44
Psalmynas 45 / Psa 45
Psalmynas 46 / Psa 46
Psalmynas 47 / Psa 47
Psalmynas 48 / Psa 48
Psalmynas 49 / Psa 49
Psalmynas 50 / Psa 50
Psalmynas 51 / Psa 51
Psalmynas 52 / Psa 52
Psalmynas 53 / Psa 53
Psalmynas 54 / Psa 54
Psalmynas 55 / Psa 55
Psalmynas 56 / Psa 56
Psalmynas 57 / Psa 57
Psalmynas 58 / Psa 58
Psalmynas 59 / Psa 59
Psalmynas 60 / Psa 60
Psalmynas 61 / Psa 61
Psalmynas 62 / Psa 62
Psalmynas 63 / Psa 63
Psalmynas 64 / Psa 64
Psalmynas 65 / Psa 65
Psalmynas 66 / Psa 66
Psalmynas 67 / Psa 67
Psalmynas 68 / Psa 68
Psalmynas 69 / Psa 69
Psalmynas 70 / Psa 70
Psalmynas 71 / Psa 71
Psalmynas 72 / Psa 72
Psalmynas 73 / Psa 73
Psalmynas 74 / Psa 74
Psalmynas 75 / Psa 75
Psalmynas 76 / Psa 76
Psalmynas 77 / Psa 77
Psalmynas 78 / Psa 78
Psalmynas 79 / Psa 79
Psalmynas 80 / Psa 80
Psalmynas 81 / Psa 81
Psalmynas 82 / Psa 82
Psalmynas 83 / Psa 83
Psalmynas 84 / Psa 84
Psalmynas 85 / Psa 85
Psalmynas 86 / Psa 86
Psalmynas 87 / Psa 87
Psalmynas 88 / Psa 88
Psalmynas 89 / Psa 89
Psalmynas 90 / Psa 90
Psalmynas 91 / Psa 91
Psalmynas 92 / Psa 92
Psalmynas 93 / Psa 93
Psalmynas 94 / Psa 94
Psalmynas 95 / Psa 95
Psalmynas 96 / Psa 96
Psalmynas 97 / Psa 97
Psalmynas 98 / Psa 98
Psalmynas 99 / Psa 99
Psalmynas 100 / Psa 100
Psalmynas 101 / Psa 101
Psalmynas 102 / Psa 102
Psalmynas 103 / Psa 103
Psalmynas 104 / Psa 104
Psalmynas 105 / Psa 105
Psalmynas 106 / Psa 106
Psalmynas 107 / Psa 107
Psalmynas 108 / Psa 108
Psalmynas 109 / Psa 109
Psalmynas 110 / Psa 110
Psalmynas 111 / Psa 111
Psalmynas 112 / Psa 112
Psalmynas 113 / Psa 113
Psalmynas 114 / Psa 114
Psalmynas 115 / Psa 115
Psalmynas 116 / Psa 116
Psalmynas 117 / Psa 117
Psalmynas 118 / Psa 118
Psalmynas 119 / Psa 119
Psalmynas 120 / Psa 120
Psalmynas 121 / Psa 121
Psalmynas 122 / Psa 122
Psalmynas 123 / Psa 123
Psalmynas 124 / Psa 124
Psalmynas 125 / Psa 125
Psalmynas 126 / Psa 126
Psalmynas 127 / Psa 127
Psalmynas 128 / Psa 128
Psalmynas 129 / Psa 129
Psalmynas 130 / Psa 130
Psalmynas 131 / Psa 131
Psalmynas 132 / Psa 132
Psalmynas 133 / Psa 133
Psalmynas 134 / Psa 134
Psalmynas 135 / Psa 135
Psalmynas 136 / Psa 136
Psalmynas 137 / Psa 137
Psalmynas 138 / Psa 138
Psalmynas 139 / Psa 139
Psalmynas 140 / Psa 140
Psalmynas 141 / Psa 141
Psalmynas 142 / Psa 142
Psalmynas 143 / Psa 143
Psalmynas 144 / Psa 144
Psalmynas 145 / Psa 145
Psalmynas 146 / Psa 146
Psalmynas 147 / Psa 147
Psalmynas 148 / Psa 148
Psalmynas 149 / Psa 149
Psalmynas 150 / Psa 150