A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Psalmynas 301
Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane ir neleidai mano priešams džiaugtis dėl manęs.
2
Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane.
3
Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.
4
Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.
5
Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.
6
Būdamas saugus, sakiau: ‘‘Niekados nesvyruosiu!’‘
7
Viešpatie, savo palankumu suteikei man tvirtybę. Kai paslėpei savo veidą­nusigandau.
8
Tavęs, Viešpatie, šaukiaus, savo Viešpatį maldavau:
9
‘‘Kokia Tau nauda iš mano kraujo, iš to, kad nužengsiu į duobę? Ar girs Tave dulkės, ar jos skelbs Tavo tiesą?
10
Išgirsk, Viešpatie, ir pasigailėk manęs; Viešpatie, būk man padėjėjas!’‘
11
Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,
12
kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.