A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Psalmynas 119

1
Palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal Viešpaties įstatymą vaikšto.
2
Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,
3
nedaro jie neteisybės, vaikšto Jo keliais.
4
Tu įsakei stropiai vykdyti Tavo potvarkius.
5
O kad mano keliai būtų nukreipti vykdyti Tavo nuostatus!
6
Niekada nepatirčiau gėdos, jei į Tavo įsakymus žiūrėčiau.
7
Tyra širdimi Tave šlovinsiu, teisius Tavo nuosprendžius pažinęs.
8
Nuostatus Tavo vykdysiu, nepalik manęs visiškai.
9
Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.
10
Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.
11
Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.
12
Palaimintas esi, Viešpatie, mane savo nuostatų mokyk.
13
Savo lūpomis skelbiau visus Tavo sprendimus.
14
Tavo liudijimų keliais džiaugiuosi labiau negu visais turtais.
15
Apie Tavo potvarkius nuolat mąstysiu ir žiūrėsiu į Tavo kelius.
16
Nuostatais Tavo gėrėsiuos, nepamiršiu Tavo žodžių.
17
Suteik savo tarnui malonę, kad aš gyvendamas Tavo žodžio laikyčiausi.
18
Atverk man akis, kad stebuklus Tavo įstatyme regėčiau.
19
Esu žemėje svečias, neslėpk nuo manęs savo įsakymų.
20
Mano siela pailso, besiilgėdama Tavo sprendimų.
21
Tu sudraudi išdidžiuosius; prakeikti nuklydę nuo Tavo įsakymų.
22
Pašalink nuo manęs panieką ir gėdą, nes laikausi Tavo liudijimų.
23
Kunigaikščiai susirinkę tariasi prieš mane, bet Tavo tarnas mąsto apie Tavo nuostatus.
24
Tavo liudijimai yra mano pasimėgimas ir mano patarėjai.
25
Mano siela nublokšta į dulkes, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
26
Savo kelius paskelbiau, ir Tu išklausei mane; pamokyk mane savo nuostatų.
27
Leisk man suvokti Tavo potvarkių kelią, tai kalbėsiu apie Tavo stebuklus.
28
Mano siela nyksta iš sielvarto, sustiprink mane, kaip esi pažadėjęs.
29
Melo kelią pašalink nuo manęs, savo įstatymu mane apdovanok.
30
Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.
31
Įsitvėriau Tavo liudijimų; Viešpatie, neleisk man patirti gėdos.
32
Tavo įsakymų keliu bėgsiu, kai išplėsi mano širdį.
33
Viešpatie, pamokyk mane savo nuostatų kelio, tai iki galo jo laikysiuos.
34
Duok suprasti Tavo įstatymą, kad vykdyčiau ir nuoširdžiai jo laikyčiausi.
35
Savo įsakymų takais mane vesk, nes jais aš gėriuosi.
36
Palenk mano širdį prie liudijimų savo, o ne prie godumo,
37
nugręžk mano akis nuo tuštybių; atgaivink mane savo kelyje.
38
Ištesėk pažadą, duotą savo tarnui, kuris bijosi Tavęs.
39
Nukreipk nuo manęs gėdą, kuri baugina mane, nes Tavo sprendimai yra geri.
40
Štai aš ilgiuosi Tavo potvarkių, atgaivink mane savo teisumu.
41
Viešpatie, būk man gailestingas, teateina Tavo išgelbėjimas, kaip Tu pažadėjai.
42
Tada duosiu atsakymą tam, kuris iš manęs tyčiojasi, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
43
Neatimk iš manęs tiesos žodžio, nes laukiu Tavo sprendimų.
44
Per amžių amžius laikysiuos Tavo įstatymo.
45
Vaikščiosiu laisvas, nes tyrinėju Tavo potvarkius.
46
Kalbėsiu apie Tavo liudijimus karalių akivaizdoje ir nebūsiu sugėdintas.
47
Gėrėsiuosi Tavo įsakymais, kuriuos pamilau.
48
Kelsiu rankas į Tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie Tavo nuostatus.
49
Prisimink žodį savo tarnui, kuriuo suteikei man viltį.
50
Tai yra paguoda mano varge, nes Tavo žodis mane atgaivino.
51
Nors pasipūtėliai mane skaudžiai išjuokia, nuo Tavo įstatymo aš nenukrypau.
52
Viešpatie, aš prisimenu Tavo senus nuosprendžius ir jais pasiguodžiu.
53
Mane siaubas apima, kai matau nedorėlį, nepaisantį Tavo įstatymo.
54
Tavo nuostatai tapo man giesmėmis mano viešnagės namuose.
55
Ir naktį atsimenu, Viešpatie, Tavąjį vardą ir laikausi Tavo įstatymo.
56
Tai teko man, nes aš laikiausi Tavo potvarkių.
57
Viešpats yra mano dalis; aš pasižadėjau Tavo žodžių laikytis.
58
Nuoširdžiai ieškau Tavo palankumo, būk gailestingas, kaip esi pažadėjęs.
59
Galvojau apie savo kelią ir pasukau link Tavo liudijimų.
60
Skubiai ir nedelsdamas vykdau Tavo įsakymus.
61
Nors nedorėliai apiplėšė mane, bet aš neužmiršau Tavo įstatymo.
62
Vidurnaktį atsikėlęs, dėkoju už teisingus Tavo sprendimus.
63
Aš draugas visiems, kurie Tavęs bijo ir Tavo potvarkius vykdo.
64
Viešpatie, žemė pilna Tavo gailestingumo, mokyk mane savo nuostatų.
65
Viešpatie, Tu darei savo tarnui gera, kaip buvai pažadėjęs.
66
Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti, nes aš patikėjau Tavo įsakymais.
67
Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau Tavo žodžio.
68
Tu esi geras ir darai gera, mokyk mane savo nuostatų.
69
Šmeižtais drabsto mane pasipūtėliai, bet aš nuoširdžiai Tavo potvarkių laikausi.
70
Jų širdis vieni riebalai, o aš gėriuosi Tavo įstatymu.
71
Naudinga man buvo nukentėti, kad Tavo nuostatų pasimokyčiau.
72
Man Tavo įstatymas brangesnis už daugybę aukso ir sidabro.
73
Tavo rankos padarė ir suformavo mane; suteik man išminties suprasti Tavo įsakymus.
74
Kurie Tavęs bijo, džiaugiasi mane matydami, nes Tavo žodžiu pasitikiu.
75
Viešpatie, žinau, jog teisingi Tavo sprendimai ir teisingai mane nubaudei.
76
Paguosk dabar mane savo malone, kaip esi savo tarnui žadėjęs.
77
Būk gailestingas, kad aš išlikčiau gyvas, nes gėriuosi Tavo įstatymu.
78
Sugėdinti tebūna išdidieji, nes jie be priežasties puolė mane. Aš mąstysiu apie Tavo potvarkius.
79
Tesigręžia į mane, kurie Tavęs bijo, kurie pažino Tavo liudijimus.
80
Tegu mano širdis nepažeidžia nuostatų Tavo, kad nebūčiau sugėdintas.
81
Mano siela ilgisi Tavo išgelbėjimo, bet aš pasitikiu Tavo žodžiu.
82
Mano akys pavargo belaukdamos, kas Tavo žadėta. Kada Tu mane paguosi?
83
Nors tapau panašus į vynmaišį dūmuose, bet Tavo nuostatų neužmiršau.
84
Kiek dar dienų liko Tavo tarnui? Kada mano persekiotojus pasmerksi?
85
Išdidieji kasa man duobę, nepaisydami Tavo įstatymo.
86
Visi Tavo įsakymai teisūs; padėk man prieš melagingus persekiotojus.
87
Jie vos nesunaikino manęs žemėje. Bet aš Tavo potvarkių neapleidau.
88
Atgaivink mane dėl savo malonės! Aš laikysiuosi Tavo burnos liudijimų.
89
Viešpatie, Tavo žodis amžinai įtvirtintas danguje.
90
Tavo ištikimybė kartų kartoms; Tu sutvėrei žemę, ir ji pasilieka.
91
Ligi šiol viskas laikosi, kaip Tavo nutarta, Tau viskas tarnauja.
92
Jei Tavo įstatymu nesigėrėčiau, seniai būčiau žuvęs.
93
Niekada neužmiršiu Tavo potvarkių, nes jais Tu atgaivinai mane.
94
Aš esu Tavo, išgelbėk mane, trokštu suvokti Tavo potvarkius.
95
Nedorėliai mane pražudyti kėsinasi, tačiau aš Tavo liudijimų laikysiuosi.
96
Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti, tik įsakymas Tavo beribis.
97
Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.
98
Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi.
99
Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.
100
Daugiau išmanau už senius, nes laikausi Tavo potvarkių.
101
Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau Tavo žodžio.
102
Nuo Tavo sprendimų nenukrypau, nes Tu mokai mane.
103
Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų.
104
Dėl Tavo potvarkių tapau išmintingas, todėl nekenčiu jokio melo.
105
Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui.
106
Prisiekiau vykdyti Tavo teisingus sprendimus ir laikysiuosi jų.
107
Viešpatie, esu labai prislėgtas, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs.
108
Viešpatie, priimk mano lūpų laisvos valios auką, pamokyk mane savo sprendimų.
109
Mano siela yra nuolat mano rankoje, tačiau Tavo įstatymo nepamirštu.
110
Nedorėliai man spendžia žabangus, bet nuo Tavo potvarkių nenukrypau.
111
Pamokymai Tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas.
112
Palenkiau savo širdį vykdyti Tavo nuostatų, tai darysiu dabar ir visados.
113
Veidmainių nekenčiu, bet Tavo įstatymą myliu.
114
Tu esi mano slėptuvė ir skydas, Tavo žodžiais pasitikiu.
115
Pasitraukite nuo manęs, piktadariai! Aš Viešpaties įsakymus vykdysiu.
116
Palaikyk mane, kaip žadėjai, kad gyvenčiau, tenebūsiu sugėdintas dėl savo vilties.
117
Suteik pagalbą, ir aš būsiu saugus, nuostatų Tavo niekados nepamiršiu.
118
Tu atmeti tuos, kurie nuo Tavo nuostatų nukrypo, jie apsigauna savo melu.
119
Tu visus žemės nedorėlius pašalini tartum atmatas, bet aš myliu Tavo liudijimus.
120
Mano kūnas dreba, bijodamas Tavęs, aš bijau Tavo sprendimų.
121
Dariau, kas yra teisu ir teisinga; neatiduok manęs prispaudėjams.
122
Užtikrink savo tarnui gerovę, neleisk, kad išdidieji mane nugalėtų.
123
Mano akys pavargo belaukdamos Tavo išgelbėjimo ir Tavo teisumo žodžio.
124
Būk gailestingas savo tarnui, mokyk mane savo nuostatų.
125
Esu Tavo tarnas; duok man supratimą pažinti Tavo liudijimus.
126
Viešpatie, metas Tau veikti, nes žmonės laužo Tavo įstatymą.
127
Tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą.
128
Todėl visus Tavo potvarkius laikau teisingais, nekenčiu melagingų takų.
129
Tavo liudijimai yra stebuklingi, todėl mano siela jų klauso.
130
Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančius daro supratingus.
131
Atveriu savo burną ir įkvepiu, alkstu Tavo įsakymų.
132
Pažvelk į mane ir būk gailestingas, kaip darai mylintiems Tavo vardą.
133
Kreipk mano žingsnius pagal savo žodžius, kad neteisybė man neviešpatautų.
134
Nuo žmonių priespaudos mane išlaisvink, ir aš vykdysiu Tavo potvarkius.
135
Parodyk savo tarnui savo veidą šviesų ir mokyk mane savo nuostatų.
136
Iš akių man srūva upeliai, nes jie nesilaiko Tavo įstatymo.
137
Viešpatie, Tu esi teisus, teisingi Tavo sprendimai.
138
Tavo liudijimai teisingi ir neabejotini.
139
Mano uolumas graužia mane, nes priešai pamiršo Tavo žodžius.
140
Tavo žodis yra visiškai tyras, jį Tavo tarnas brangina.
141
Nors esu paniekintas ir menkas, bet Tavo potvarkių neužmiršiu.
142
Tavo teisumas amžinas, Tavo įstatymas­tiesa.
143
Nors vargas ir sielvartas spaudžia, bet Tavo įsakymais gėriuosi.
144
Tavo liudijimai yra teisingi per amžius. Leisk man juos suprasti, ir aš gyvensiu.
145
Šaukiuosi iš širdies, Viešpatie, išklausyk mane; aš laikysiuosi Tavo nuostatų.
146
Šaukiuosi Tavęs; išgelbėk mane, ir klausysiu Tavo liudijimų.
147
Prieš aušrą keliuosi ir šaukiu, nes pasitikiu Tavo žodžiu.
148
Atmerkiu akis dar prieš aušrą, mąstau apie Tavo žodį.
149
Viešpatie, išgirsk mane, būdamas maloningas; atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
150
Artėja priešai klastingi, nutolę nuo Tavo įstatymo.
151
Arti esi, Viešpatie, ir visi Tavo įsakymai teisingi.
152
Seniai pažinau Tavo liudijimus, kad jie yra amžini.
153
Pažvelk į mano skurdą ir išlaisvink mane; juk aš nepamirštu Tavo įstatymo.
154
Gink mano bylą ir išvaduok mane, atgaivink, kaip esi pažadėjęs.
155
Išgelbėjimas toli nuo nedorėlių, nes jie neklauso Tavo nuostatų.
156
Koks didis, Viešpatie, Tavo gailestingumas, atgaivink mane, kaip esi nusprendęs.
157
Daug mano persekiotojų ir priešų, bet aš nenukrypstu nuo Tavo liudijimų.
158
Neištikimuosius matau ir bjauriuosi, nes jie nepaiso Tavo žodžio.
159
Žiūrėk, Viešpatie, kaip Tavo potvarkius myliu; atgaivink mane, būdamas maloningas.
160
Tavo žodžiai teisingi nuo pradžių, ir visi Tavo teisūs sprendimai amžini.
161
Kunigaikščiai be priežasties persekioja mane, bet mano širdis vien Tavo žodžių tebijo.
162
Tavo žodžiu džiaugiuosi, kaip didelį lobį suradęs.
163
Melo nekenčiu ir bjauriuosi, bet Tavo įstatymas man mielas.
164
Septynis kartus per dieną giriu Tave už Tavo teisingus sprendimus.
165
Kas myli Tavo įstatymą, turi didelę ramybę ir niekada nesuklumpa.
166
Laukiu, Dieve, Tavo išgelbėjimo, Tavo įsakymus vykdau.
167
Mano siela klauso Tavo liudijimų, nes labai juos myliu.
168
Laikausi Tavo potvarkių ir liudijimų, visi mano keliai Tau žinomi.
169
Tepasiekia Tave mano šauksmas, Viešpatie; duok man supratimą, kaip esi pažadėjęs.
170
Tepasiekia mano malda Tave; išlaisvink, kaip esi pažadėjęs.
171
Mano lūpos girs Tave, nes mokai mane savo nuostatų.
172
Mano liežuvis kalbės apie Tavo žodį, nes Tavo įsakymai teisingi.
173
Tavo ranka tepadeda man, nes aš pasirinkau Tavo potvarkius.
174
Ilgiuosi, Viešpatie, Tavo išgelbėjimo, įstatymu Tavo gėriuosi.
175
Mano siela tegyvena ir tegiria Tave, Tavo sprendimai tepadeda man.
176
Klaidžioju kaip avis paklydus. Ieškok savo tarno, nes Tavo įsakymų aš neužmiršau.
Psalmynas 119:1
Psalmynas 119:2
Psalmynas 119:3
Psalmynas 119:4
Psalmynas 119:5
Psalmynas 119:6
Psalmynas 119:7
Psalmynas 119:8
Psalmynas 119:9
Psalmynas 119:10
Psalmynas 119:11
Psalmynas 119:12
Psalmynas 119:13
Psalmynas 119:14
Psalmynas 119:15
Psalmynas 119:16
Psalmynas 119:17
Psalmynas 119:18
Psalmynas 119:19
Psalmynas 119:20
Psalmynas 119:21
Psalmynas 119:22
Psalmynas 119:23
Psalmynas 119:24
Psalmynas 119:25
Psalmynas 119:26
Psalmynas 119:27
Psalmynas 119:28
Psalmynas 119:29
Psalmynas 119:30
Psalmynas 119:31
Psalmynas 119:32
Psalmynas 119:33
Psalmynas 119:34
Psalmynas 119:35
Psalmynas 119:36
Psalmynas 119:37
Psalmynas 119:38
Psalmynas 119:39
Psalmynas 119:40
Psalmynas 119:41
Psalmynas 119:42
Psalmynas 119:43
Psalmynas 119:44
Psalmynas 119:45
Psalmynas 119:46
Psalmynas 119:47
Psalmynas 119:48
Psalmynas 119:49
Psalmynas 119:50
Psalmynas 119:51
Psalmynas 119:52
Psalmynas 119:53
Psalmynas 119:54
Psalmynas 119:55
Psalmynas 119:56
Psalmynas 119:57
Psalmynas 119:58
Psalmynas 119:59
Psalmynas 119:60
Psalmynas 119:61
Psalmynas 119:62
Psalmynas 119:63
Psalmynas 119:64
Psalmynas 119:65
Psalmynas 119:66
Psalmynas 119:67
Psalmynas 119:68
Psalmynas 119:69
Psalmynas 119:70
Psalmynas 119:71
Psalmynas 119:72
Psalmynas 119:73
Psalmynas 119:74
Psalmynas 119:75
Psalmynas 119:76
Psalmynas 119:77
Psalmynas 119:78
Psalmynas 119:79
Psalmynas 119:80
Psalmynas 119:81
Psalmynas 119:82
Psalmynas 119:83
Psalmynas 119:84
Psalmynas 119:85
Psalmynas 119:86
Psalmynas 119:87
Psalmynas 119:88
Psalmynas 119:89
Psalmynas 119:90
Psalmynas 119:91
Psalmynas 119:92
Psalmynas 119:93
Psalmynas 119:94
Psalmynas 119:95
Psalmynas 119:96
Psalmynas 119:97
Psalmynas 119:98
Psalmynas 119:99
Psalmynas 119:100
Psalmynas 119:101
Psalmynas 119:102
Psalmynas 119:103
Psalmynas 119:104
Psalmynas 119:105
Psalmynas 119:106
Psalmynas 119:107
Psalmynas 119:108
Psalmynas 119:109
Psalmynas 119:110
Psalmynas 119:111
Psalmynas 119:112
Psalmynas 119:113
Psalmynas 119:114
Psalmynas 119:115
Psalmynas 119:116
Psalmynas 119:117
Psalmynas 119:118
Psalmynas 119:119
Psalmynas 119:120
Psalmynas 119:121
Psalmynas 119:122
Psalmynas 119:123
Psalmynas 119:124
Psalmynas 119:125
Psalmynas 119:126
Psalmynas 119:127
Psalmynas 119:128
Psalmynas 119:129
Psalmynas 119:130
Psalmynas 119:131
Psalmynas 119:132
Psalmynas 119:133
Psalmynas 119:134
Psalmynas 119:135
Psalmynas 119:136
Psalmynas 119:137
Psalmynas 119:138
Psalmynas 119:139
Psalmynas 119:140
Psalmynas 119:141
Psalmynas 119:142
Psalmynas 119:143
Psalmynas 119:144
Psalmynas 119:145
Psalmynas 119:146
Psalmynas 119:147
Psalmynas 119:148
Psalmynas 119:149
Psalmynas 119:150
Psalmynas 119:151
Psalmynas 119:152
Psalmynas 119:153
Psalmynas 119:154
Psalmynas 119:155
Psalmynas 119:156
Psalmynas 119:157
Psalmynas 119:158
Psalmynas 119:159
Psalmynas 119:160
Psalmynas 119:161
Psalmynas 119:162
Psalmynas 119:163
Psalmynas 119:164
Psalmynas 119:165
Psalmynas 119:166
Psalmynas 119:167
Psalmynas 119:168
Psalmynas 119:169
Psalmynas 119:170
Psalmynas 119:171
Psalmynas 119:172
Psalmynas 119:173
Psalmynas 119:174
Psalmynas 119:175
Psalmynas 119:176
Psalmynas 1 / Psa 1
Psalmynas 2 / Psa 2
Psalmynas 3 / Psa 3
Psalmynas 4 / Psa 4
Psalmynas 5 / Psa 5
Psalmynas 6 / Psa 6
Psalmynas 7 / Psa 7
Psalmynas 8 / Psa 8
Psalmynas 9 / Psa 9
Psalmynas 10 / Psa 10
Psalmynas 11 / Psa 11
Psalmynas 12 / Psa 12
Psalmynas 13 / Psa 13
Psalmynas 14 / Psa 14
Psalmynas 15 / Psa 15
Psalmynas 16 / Psa 16
Psalmynas 17 / Psa 17
Psalmynas 18 / Psa 18
Psalmynas 19 / Psa 19
Psalmynas 20 / Psa 20
Psalmynas 21 / Psa 21
Psalmynas 22 / Psa 22
Psalmynas 23 / Psa 23
Psalmynas 24 / Psa 24
Psalmynas 25 / Psa 25
Psalmynas 26 / Psa 26
Psalmynas 27 / Psa 27
Psalmynas 28 / Psa 28
Psalmynas 29 / Psa 29
Psalmynas 30 / Psa 30
Psalmynas 31 / Psa 31
Psalmynas 32 / Psa 32
Psalmynas 33 / Psa 33
Psalmynas 34 / Psa 34
Psalmynas 35 / Psa 35
Psalmynas 36 / Psa 36
Psalmynas 37 / Psa 37
Psalmynas 38 / Psa 38
Psalmynas 39 / Psa 39
Psalmynas 40 / Psa 40
Psalmynas 41 / Psa 41
Psalmynas 42 / Psa 42
Psalmynas 43 / Psa 43
Psalmynas 44 / Psa 44
Psalmynas 45 / Psa 45
Psalmynas 46 / Psa 46
Psalmynas 47 / Psa 47
Psalmynas 48 / Psa 48
Psalmynas 49 / Psa 49
Psalmynas 50 / Psa 50
Psalmynas 51 / Psa 51
Psalmynas 52 / Psa 52
Psalmynas 53 / Psa 53
Psalmynas 54 / Psa 54
Psalmynas 55 / Psa 55
Psalmynas 56 / Psa 56
Psalmynas 57 / Psa 57
Psalmynas 58 / Psa 58
Psalmynas 59 / Psa 59
Psalmynas 60 / Psa 60
Psalmynas 61 / Psa 61
Psalmynas 62 / Psa 62
Psalmynas 63 / Psa 63
Psalmynas 64 / Psa 64
Psalmynas 65 / Psa 65
Psalmynas 66 / Psa 66
Psalmynas 67 / Psa 67
Psalmynas 68 / Psa 68
Psalmynas 69 / Psa 69
Psalmynas 70 / Psa 70
Psalmynas 71 / Psa 71
Psalmynas 72 / Psa 72
Psalmynas 73 / Psa 73
Psalmynas 74 / Psa 74
Psalmynas 75 / Psa 75
Psalmynas 76 / Psa 76
Psalmynas 77 / Psa 77
Psalmynas 78 / Psa 78
Psalmynas 79 / Psa 79
Psalmynas 80 / Psa 80
Psalmynas 81 / Psa 81
Psalmynas 82 / Psa 82
Psalmynas 83 / Psa 83
Psalmynas 84 / Psa 84
Psalmynas 85 / Psa 85
Psalmynas 86 / Psa 86
Psalmynas 87 / Psa 87
Psalmynas 88 / Psa 88
Psalmynas 89 / Psa 89
Psalmynas 90 / Psa 90
Psalmynas 91 / Psa 91
Psalmynas 92 / Psa 92
Psalmynas 93 / Psa 93
Psalmynas 94 / Psa 94
Psalmynas 95 / Psa 95
Psalmynas 96 / Psa 96
Psalmynas 97 / Psa 97
Psalmynas 98 / Psa 98
Psalmynas 99 / Psa 99
Psalmynas 100 / Psa 100
Psalmynas 101 / Psa 101
Psalmynas 102 / Psa 102
Psalmynas 103 / Psa 103
Psalmynas 104 / Psa 104
Psalmynas 105 / Psa 105
Psalmynas 106 / Psa 106
Psalmynas 107 / Psa 107
Psalmynas 108 / Psa 108
Psalmynas 109 / Psa 109
Psalmynas 110 / Psa 110
Psalmynas 111 / Psa 111
Psalmynas 112 / Psa 112
Psalmynas 113 / Psa 113
Psalmynas 114 / Psa 114
Psalmynas 115 / Psa 115
Psalmynas 116 / Psa 116
Psalmynas 117 / Psa 117
Psalmynas 118 / Psa 118
Psalmynas 119 / Psa 119
Psalmynas 120 / Psa 120
Psalmynas 121 / Psa 121
Psalmynas 122 / Psa 122
Psalmynas 123 / Psa 123
Psalmynas 124 / Psa 124
Psalmynas 125 / Psa 125
Psalmynas 126 / Psa 126
Psalmynas 127 / Psa 127
Psalmynas 128 / Psa 128
Psalmynas 129 / Psa 129
Psalmynas 130 / Psa 130
Psalmynas 131 / Psa 131
Psalmynas 132 / Psa 132
Psalmynas 133 / Psa 133
Psalmynas 134 / Psa 134
Psalmynas 135 / Psa 135
Psalmynas 136 / Psa 136
Psalmynas 137 / Psa 137
Psalmynas 138 / Psa 138
Psalmynas 139 / Psa 139
Psalmynas 140 / Psa 140
Psalmynas 141 / Psa 141
Psalmynas 142 / Psa 142
Psalmynas 143 / Psa 143
Psalmynas 144 / Psa 144
Psalmynas 145 / Psa 145
Psalmynas 146 / Psa 146
Psalmynas 147 / Psa 147
Psalmynas 148 / Psa 148
Psalmynas 149 / Psa 149
Psalmynas 150 / Psa 150