A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Psalmynas 106

1
Girkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.
2
Kas išvardins galingus Viešpaties darbus, kas apsakys Jo šlovę?
3
Palaiminti, kurie Jo įsakymus vykdo, kurie visą laiką elgiasi teisiai.
4
Viešpatie, būdamas palankus savo tautai, atsimink ir mane, suteik man savo išgelbėjimą,
5
kad matyčiau išrinktųjų gerovę, džiūgaučiau su Tavo tauta, didžiuočiausi su Tavo paveldu.
6
Nusidėjome su savo tėvais, nusikaltome, elgėmės nedorai.
7
Mūsų tėvai Egipte nesuprato Tavo stebuklų. Jie užmiršo Tavo didelį gailestingumą, prieš Tave prie Raudonosios jūros maištavo.
8
Bet Jis dėl savo vardo išgelbėjo juos, kad parodytų savo galybę.
9
Jis sudraudė Raudonąją jūrą, ir ta išdžiūvo. Jis vedė juos per gelmes kaip per dykumą.
10
Iš vergijos Jis išgelbėjo juos, išpirko juos iš priešo rankos.
11
Vandenys užliejo priešus, nė vieno jų neliko.
12
Tada jie tikėjo Jo žodžiais, giedojo jam gyrių.
13
Bet greitai pamiršo Jo darbus ir nelaukė Jo patarimų,
14
dykumoje geiduliams atsidavė ir Dievą tyruose gundė.
15
Jis suteikė jiems, ko prašė, kartu siuntė ligas į jų būrį.
16
Pavydėjo jie Mozei stovykloje ir Viešpaties šventajam Aaronui.
17
Atsivėrusi žemė prarijo Dataną, palaidojo gaują Abiramo.
18
Užsidegė ugnis tarp jų, nedorėlius sudegino liepsna.
19
Jie pasidarė veršį Horebe ir garbino nulietą atvaizdą.
20
Jie iškeitė savo šlovę į pavidalą jaučio, ėdančio žolę.
21
Jie pamiršo savo gelbėtoją Dievą, kuris didelių dalykų Egipte padarė,
22
nuostabių darbų Chamo krašte, baisių dalykų prie Raudonosios jūros.
23
Dievas būtų juos sunaikinęs, jeigu ne Jo išrinktasis Mozė, stojęs užtarti juos prieš Dievą, kad Jo rūstybė jų nenubaustų.
24
Jie paniekino gerąją žemę, netikėjo Jo žodžiais,
25
palapinėse savo murmėjo, Viešpaties balso neklausė.
26
Jis tada pakėlė ranką, kad juos dykumoje sunaikintų,
27
jų vaikus išblaškytų tarp pagonių, po visas šalis išsklaidytų.
28
Jie Baal Peorui tarnavo, valgė negyvųjų aukas.
29
Šitaip jie savo darbais Viešpatį užrūstino, ir maras paplito tarp jų.
30
Tik kai Finehasas pakilęs teismą įvykdė, liovėsi maras.
31
Tai buvo jam įskaityta teisumu per visas kartas.
32
Įpykino jie Viešpatį prie Meribos vandenų, ir Mozė dėl jų nukentėjo.
33
Jie apkartino jo dvasią, neapgalvotus žodžius jis kalbėjo savo lūpomis.
34
Jie nesunaikino tautų, kaip Viešpats jiems buvo įsakęs.
35
Jie su pagonimis susimaišė ir išmoko jų darbus daryti.
36
Jie stabams jų tarnavo, ir tie spąstais jiems virto.
37
Jie savo sūnus ir dukteris velniams aukojo,
38
liejo nekaltą kraują­savo sūnų ir dukterų kraują­aukodami Kanaano stabams; krauju buvo sutepta žemė.
39
Jie susiteršė savo darbais ir paleistuvavo savo poelgiais.
40
Tada užsidegė Viešpaties rūstybė prieš savo tautą, bjaurus Jam tapo Jo paveldas.
41
Atidavė juos pagonims, tie, kurie jų nekentė, valdė juos.
42
Juos spaudė priešai ir slėgė jų ranka.
43
Daug kartų Jis išlaisvino juos, bet jie neklausė Jo patarimų; dėl savo nedorybių jie buvo pažeminti.
44
Tačiau Viešpats atsižvelgė į jų priespaudą, išgirdęs jų šauksmą,
45
atsiminė jų labui savo sandorą. Jis gailėjosi jų, būdamas didžiai gailestingas.
46
Jis davė jiems rasti pasigailėjimą akyse tų, kurie išsivedė juos į nelaisvę.
47
Išgelbėk mus, Viešpatie, mūsų Dieve, ir surankiok tautose išblaškytus, kad dėkotume Tavo šventam vardui, girtumėmės Tavo šlove.
48
Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, nuo amžių ir per amžius! Visa tauta tesako: ‘‘Amen’‘. Girkite Viešpatį!
Psalmynas 106:1
Psalmynas 106:2
Psalmynas 106:3
Psalmynas 106:4
Psalmynas 106:5
Psalmynas 106:6
Psalmynas 106:7
Psalmynas 106:8
Psalmynas 106:9
Psalmynas 106:10
Psalmynas 106:11
Psalmynas 106:12
Psalmynas 106:13
Psalmynas 106:14
Psalmynas 106:15
Psalmynas 106:16
Psalmynas 106:17
Psalmynas 106:18
Psalmynas 106:19
Psalmynas 106:20
Psalmynas 106:21
Psalmynas 106:22
Psalmynas 106:23
Psalmynas 106:24
Psalmynas 106:25
Psalmynas 106:26
Psalmynas 106:27
Psalmynas 106:28
Psalmynas 106:29
Psalmynas 106:30
Psalmynas 106:31
Psalmynas 106:32
Psalmynas 106:33
Psalmynas 106:34
Psalmynas 106:35
Psalmynas 106:36
Psalmynas 106:37
Psalmynas 106:38
Psalmynas 106:39
Psalmynas 106:40
Psalmynas 106:41
Psalmynas 106:42
Psalmynas 106:43
Psalmynas 106:44
Psalmynas 106:45
Psalmynas 106:46
Psalmynas 106:47
Psalmynas 106:48
Psalmynas 1 / Psa 1
Psalmynas 2 / Psa 2
Psalmynas 3 / Psa 3
Psalmynas 4 / Psa 4
Psalmynas 5 / Psa 5
Psalmynas 6 / Psa 6
Psalmynas 7 / Psa 7
Psalmynas 8 / Psa 8
Psalmynas 9 / Psa 9
Psalmynas 10 / Psa 10
Psalmynas 11 / Psa 11
Psalmynas 12 / Psa 12
Psalmynas 13 / Psa 13
Psalmynas 14 / Psa 14
Psalmynas 15 / Psa 15
Psalmynas 16 / Psa 16
Psalmynas 17 / Psa 17
Psalmynas 18 / Psa 18
Psalmynas 19 / Psa 19
Psalmynas 20 / Psa 20
Psalmynas 21 / Psa 21
Psalmynas 22 / Psa 22
Psalmynas 23 / Psa 23
Psalmynas 24 / Psa 24
Psalmynas 25 / Psa 25
Psalmynas 26 / Psa 26
Psalmynas 27 / Psa 27
Psalmynas 28 / Psa 28
Psalmynas 29 / Psa 29
Psalmynas 30 / Psa 30
Psalmynas 31 / Psa 31
Psalmynas 32 / Psa 32
Psalmynas 33 / Psa 33
Psalmynas 34 / Psa 34
Psalmynas 35 / Psa 35
Psalmynas 36 / Psa 36
Psalmynas 37 / Psa 37
Psalmynas 38 / Psa 38
Psalmynas 39 / Psa 39
Psalmynas 40 / Psa 40
Psalmynas 41 / Psa 41
Psalmynas 42 / Psa 42
Psalmynas 43 / Psa 43
Psalmynas 44 / Psa 44
Psalmynas 45 / Psa 45
Psalmynas 46 / Psa 46
Psalmynas 47 / Psa 47
Psalmynas 48 / Psa 48
Psalmynas 49 / Psa 49
Psalmynas 50 / Psa 50
Psalmynas 51 / Psa 51
Psalmynas 52 / Psa 52
Psalmynas 53 / Psa 53
Psalmynas 54 / Psa 54
Psalmynas 55 / Psa 55
Psalmynas 56 / Psa 56
Psalmynas 57 / Psa 57
Psalmynas 58 / Psa 58
Psalmynas 59 / Psa 59
Psalmynas 60 / Psa 60
Psalmynas 61 / Psa 61
Psalmynas 62 / Psa 62
Psalmynas 63 / Psa 63
Psalmynas 64 / Psa 64
Psalmynas 65 / Psa 65
Psalmynas 66 / Psa 66
Psalmynas 67 / Psa 67
Psalmynas 68 / Psa 68
Psalmynas 69 / Psa 69
Psalmynas 70 / Psa 70
Psalmynas 71 / Psa 71
Psalmynas 72 / Psa 72
Psalmynas 73 / Psa 73
Psalmynas 74 / Psa 74
Psalmynas 75 / Psa 75
Psalmynas 76 / Psa 76
Psalmynas 77 / Psa 77
Psalmynas 78 / Psa 78
Psalmynas 79 / Psa 79
Psalmynas 80 / Psa 80
Psalmynas 81 / Psa 81
Psalmynas 82 / Psa 82
Psalmynas 83 / Psa 83
Psalmynas 84 / Psa 84
Psalmynas 85 / Psa 85
Psalmynas 86 / Psa 86
Psalmynas 87 / Psa 87
Psalmynas 88 / Psa 88
Psalmynas 89 / Psa 89
Psalmynas 90 / Psa 90
Psalmynas 91 / Psa 91
Psalmynas 92 / Psa 92
Psalmynas 93 / Psa 93
Psalmynas 94 / Psa 94
Psalmynas 95 / Psa 95
Psalmynas 96 / Psa 96
Psalmynas 97 / Psa 97
Psalmynas 98 / Psa 98
Psalmynas 99 / Psa 99
Psalmynas 100 / Psa 100
Psalmynas 101 / Psa 101
Psalmynas 102 / Psa 102
Psalmynas 103 / Psa 103
Psalmynas 104 / Psa 104
Psalmynas 105 / Psa 105
Psalmynas 106 / Psa 106
Psalmynas 107 / Psa 107
Psalmynas 108 / Psa 108
Psalmynas 109 / Psa 109
Psalmynas 110 / Psa 110
Psalmynas 111 / Psa 111
Psalmynas 112 / Psa 112
Psalmynas 113 / Psa 113
Psalmynas 114 / Psa 114
Psalmynas 115 / Psa 115
Psalmynas 116 / Psa 116
Psalmynas 117 / Psa 117
Psalmynas 118 / Psa 118
Psalmynas 119 / Psa 119
Psalmynas 120 / Psa 120
Psalmynas 121 / Psa 121
Psalmynas 122 / Psa 122
Psalmynas 123 / Psa 123
Psalmynas 124 / Psa 124
Psalmynas 125 / Psa 125
Psalmynas 126 / Psa 126
Psalmynas 127 / Psa 127
Psalmynas 128 / Psa 128
Psalmynas 129 / Psa 129
Psalmynas 130 / Psa 130
Psalmynas 131 / Psa 131
Psalmynas 132 / Psa 132
Psalmynas 133 / Psa 133
Psalmynas 134 / Psa 134
Psalmynas 135 / Psa 135
Psalmynas 136 / Psa 136
Psalmynas 137 / Psa 137
Psalmynas 138 / Psa 138
Psalmynas 139 / Psa 139
Psalmynas 140 / Psa 140
Psalmynas 141 / Psa 141
Psalmynas 142 / Psa 142
Psalmynas 143 / Psa 143
Psalmynas 144 / Psa 144
Psalmynas 145 / Psa 145
Psalmynas 146 / Psa 146
Psalmynas 147 / Psa 147
Psalmynas 148 / Psa 148
Psalmynas 149 / Psa 149
Psalmynas 150 / Psa 150