A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Jobo 311
‘‘Pasižadėjau niekada geisdamas nežiūrėti į mergaitę.
2
Kokia yra man Dievo skirta dalia? Ką paveldėsiu iš aukštybių nuo Visagalio?
3
Ar žlugimas neskirtas nedorėliui ir pasmerkimas piktadariui?
4
Jis juk mato visus mano kelius ir skaičiuoja mano žingsnius.
5
Ar aš kada vaikščiojau tuštybėje ir ar mano koja skubėjo į apgaulę?
6
Tegul pasveria mane teisingomis svarstyklėmis ir Dievas žinos mano nekaltumą.
7
Jei mano žingsnis nukrypo nuo kelio, jei mano širdis sekė paskui akis, jei mano rankos nešvarios,
8
tada, ką pasėsiu, tegul naudoja kiti ir mano palikuonys tebūna išrauti su šaknimis.
9
Jei mano širdis geidė moters ir jei tykojau prie savo artimo durų,
10
tai mano žmona tegul mala kitam ir kitas tegul pasilenkia virš jos.
11
Tai begėdiškas nusikaltimas, kuris turi būti baudžiamas teismo;
12
tai ugnis, naikinanti viską, kuri išrautų visas mano gėrybes.
13
Jei aš nepaisiau savo tarno ar tarnaitės teisių, kai jie ginčijosi su manimi,
14
tai ką darysiu, kai Dievas pakils? Ką Jam atsakysiu, kai Jis aplankys mane?
15
Ar ne Tas, kuris padarė mane įsčiose, padarė ir juos? Ar ne vienas sutvėrė mus įsčiose?
16
Ar aš neišpildžiau beturčio noro ir našlės prašymo?
17
Ar aš vienas valgiau ir nedaviau našlaičiui?
18
Nuo savo jaunystės aš auginau jį ir nuo savo gimimo padėdavau našlėms.
19
Ar aš elgetai nedaviau drabužio ir beturčiui kuo apsikloti?
20
Ar jis nelinkėjo man laimės, susišildęs mano avių vilnomis?
21
Jei pakėliau ranką prieš našlaitį, matydamas vartuose man pritariančius,
22
tai tegul mano petys išnyra ir ranka tebūna sulaužyta.
23
Dievo bausmės aš bijojau ir Jo didybės akivaizdoje negalėčiau pakelti.
24
Ar pasitikėjau auksu ir sakiau grynam auksui: ‘Tu mano viltis’?
25
Ar džiaugiausi dideliais turtais, mano rankų sukauptais?
26
Ar man žvelgiant į šviečiančią saulę ir į keliaujantį mėnulį,
27
mano širdis buvo slapta suvedžiota, ar aš bučiavau savo ranką?
28
Tai būtų nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti teisme, nes būčiau išsigynęs Dievo, kuris yra aukštybėse.
29
Ar aš džiaugiausi manęs nekenčiančio nelaime ir nesėkme?
30
Aš neleidau savo lūpoms nusidėti, nelinkėjau prakeikimo jo sielai.
31
Mano palapinės vyrai sakė: ‘Ar yra tokių, kurie būtų nepasisotinę jo maistu?’
32
Gatvėje nenakvojo joks ateivis; keleiviui aš atidarydavau duris.
33
Aš nedangsčiau savo nuodėmių kaip Adomas ir neslėpiau savo kalčių;
34
nebijojau minios, artimųjų panieka nebaugino manęs, nesėdėjau savo namuose ir netylėjau.
35
O kad nors kas išklausytų mane! Štai mano parašas. Visagalis teatsako man, mano priešas teparašo knygą.
36
Tikrai ją ant pečių užsidėčiau arba kaip karūną ant savo galvos.
37
Aš skelbčiau Jam apie kiekvieną savo žingsnį, kaip kunigaikštis prie Jo ateičiau.
38
Jei mano žemė šaukia prieš mane ir jos vagos skundžiasi,
39
jei valgiau jos derlių neapmokėjęs ir jos darbininkams apsunkinau gyvenimą,
40
tai kviečių vietoje tegul auga erškėčiai, o miežių vietoje­piktžolės’‘. Taip Jobas baigė savo kalbą.Jobo 31:1
Jobo 31:2
Jobo 31:3
Jobo 31:4
Jobo 31:5
Jobo 31:6
Jobo 31:7
Jobo 31:8
Jobo 31:9
Jobo 31:10
Jobo 31:11
Jobo 31:12
Jobo 31:13
Jobo 31:14
Jobo 31:15
Jobo 31:16
Jobo 31:17
Jobo 31:18
Jobo 31:19
Jobo 31:20
Jobo 31:21
Jobo 31:22
Jobo 31:23
Jobo 31:24
Jobo 31:25
Jobo 31:26
Jobo 31:27
Jobo 31:28
Jobo 31:29
Jobo 31:30
Jobo 31:31
Jobo 31:32
Jobo 31:33
Jobo 31:34
Jobo 31:35
Jobo 31:36
Jobo 31:37
Jobo 31:38
Jobo 31:39
Jobo 31:40


Jobo 1 / Jobo 1
Jobo 2 / Jobo 2
Jobo 3 / Jobo 3
Jobo 4 / Jobo 4
Jobo 5 / Jobo 5
Jobo 6 / Jobo 6
Jobo 7 / Jobo 7
Jobo 8 / Jobo 8
Jobo 9 / Jobo 9
Jobo 10 / Jobo 10
Jobo 11 / Jobo 11
Jobo 12 / Jobo 12
Jobo 13 / Jobo 13
Jobo 14 / Jobo 14
Jobo 15 / Jobo 15
Jobo 16 / Jobo 16
Jobo 17 / Jobo 17
Jobo 18 / Jobo 18
Jobo 19 / Jobo 19
Jobo 20 / Jobo 20
Jobo 21 / Jobo 21
Jobo 22 / Jobo 22
Jobo 23 / Jobo 23
Jobo 24 / Jobo 24
Jobo 25 / Jobo 25
Jobo 26 / Jobo 26
Jobo 27 / Jobo 27
Jobo 28 / Jobo 28
Jobo 29 / Jobo 29
Jobo 30 / Jobo 30
Jobo 31 / Jobo 31
Jobo 32 / Jobo 32
Jobo 33 / Jobo 33
Jobo 34 / Jobo 34
Jobo 35 / Jobo 35
Jobo 36 / Jobo 36
Jobo 37 / Jobo 37
Jobo 38 / Jobo 38
Jobo 39 / Jobo 39
Jobo 40 / Jobo 40
Jobo 41 / Jobo 41
Jobo 42 / Jobo 42