A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Kronikos 351
Jozijas šventė Jeruzalėje Paschą Viešpaties garbei. Jie papjovė Paschos avinėlį pirmojo mėnesio keturioliktą dieną.
2
Jis paskirstė kunigams pareigas ir juos padrąsino tarnauti Viešpaties namuose.
3
Jis sakė levitams, kurie mokė izraelitus ir buvo pasišventę Viešpačiui: ‘‘Įneškite šventąją skrynią į namus, kuriuos pastatė Dovydo sūnus Saliamonas, Izraelio karalius; jums nebereikia jos nešioti ant pečių. Tarnaukite Viešpačiui, savo Dievui, ir Jo tautai Izraeliui.
4
Pasiruoškite pagal savo tėvų namus ir skyrius, kaip nustatyta Izraelio karaliaus Dovydo ir jo sūnaus Saliamono.
5
Stovėkite šventykloje ten, kur sustojusios jūsų brolių tėvų šeimos, kad kiekvienai šeimai tektų levitų šeimos skyrius;
6
papjaukite Paschos avinėlį, pasišventinkite ir paruoškite jį savo broliams, kad jie galėtų išpildyti tai, ką Viešpats kalbėjo Mozei’‘.
7
Jozijas davė tautai trisdešimt tūkstančių avinėlių Paschos aukai ir tris tūkstančius jaučių iš karaliaus turto.
8
Kunigaikščiai noriai davė žmonėms, kunigams ir levitams. Dievo namų vyresnieji: Helkijas, Zacharijas ir Jehielis davė kunigams du tūkstančius šešis šimtus avių ir tris šimtus jaučių aukojimui.
9
Konanijas ir jo broliai Šemajas bei Netanelis, taip pat Hašabijas, Jejelis ir Jehozabadas, levitų viršininkai, davė levitams penkis tūkstančius avinėlių Paschos aukai ir penkis šimtus jaučių.
10
Tarnavimo metu kunigai sustojo savo vietose ir levitai pagal savo skyrius, kaip karalius įsakė.
11
Jie papjovė Paschai avinėlį, ir kunigai ėmė kraują iš jų, šlakstė, o levitai nulupo kailį.
12
Kas buvo skirta deginamajai aukai, buvo atidėta į šalį ir paskirstyta tautos šeimoms, kad jie aukotų Viešpačiui, kaip parašyta Mozės knygoje; taip pat paskirstė ir galvijus.
13
Jie kepė Paschos avinėlį ugnyje, kaip reikalavo nuostatai, o kitas šventas aukas virė puoduose bei katiluose ir skubiai išdalino visiems žmonėms.
14
Po to jie paruošė maistą sau ir kunigams, nes kunigai, aaronitai, iki nakties degino deginamąsias aukas ir taukus.
15
Giedotojai, Asafo sūnūs, stovėjo savo vietoje, kaip buvo įsakę Dovydas, Asafas, Hemanas ir Jedutūnas, karaliaus regėtojas; vartininkai stovėjo prie jiems skirtų vartų, jiems nereikėjo palikti tarnavimo, nes jų broliai levitai jiems viską paruošė.
16
Taip tą dieną buvo atliktas visas tarnavimas Viešpačiui: Paschos šventimas ir deginamųjų aukų aukojimas ant Viešpaties aukuro, laikantis karaliaus Jozijo įsakymo.
17
Izraelitai, kurie buvo susirinkę, šventė Paschą ir Neraugintos duonos šventę septynias dienas.
18
Tokios Paschos Izraelis nebuvo šventęs nuo pranašo Samuelio dienų; joks Izraelio karalius nebuvo šventęs Paschos taip, kaip Jozijas­su kunigais, levitais, visu Judu, Izraeliu ir Jeruzalės gyventojais.
19
Ta Pascha buvo švęsta aštuonioliktaisiais Jozijo karaliavimo metais.
20
Jozijui atstačius šventyklą, Egipto karalius Nechas išėjo prieš Karchemišą prie Eufrato. Jozijas išėjo priešais jį.
21
Nekojas siuntė pas jį pasiuntinių, sakydamas: ‘‘Kas man ir tau, Judo karaliau? Ne prieš tave einu šiandien, bet prieš tą, su kuriuo kariauju. Dievas įsakė man skubėti. Nesipriešink Dievui, kuris yra su manimi, kad Jis tavęs nepražudytų’‘.
22
Tačiau Jozijas nekreipė dėmesio į jo kalbą ir pasiruošė kovai. Jis nepaklausė Nekojo žodžių, nors jie buvo iš Dievo lūpų, ir atėjo kariauti į Megido lygumą.
23
Šauliai pataikė į karalių Joziją, ir jis įsakė savo tarnams: ‘‘Išvežkite mane iš kovos lauko, nes aš esu sunkiai sužeistas’‘.
24
Jo tarnai, perkėlę jį iš kovos vežimo į kitą, nugabeno į Jeruzalę, kur jis mirė. Jį palaidojo jo tėvų kapuose. Visas Judas ir Jeruzalė apraudojo Joziją.
25
Ir Jeremijas apraudojo Joziją, ir visi giedotojai ir giedotojos mini Joziją savo raudose iki šios dienos, ir tai tapo nuostatu Izraeliui. Jos yra surašytos raudų knygoje.
26
Kiti Jozijo darbai ir jo geradarystės vykdant Viešpaties įstatymus
27
nuo pradžios iki galo surašyti Izraelio ir Judo karalių knygoje.2 Kronikos 35:1

2 Kronikos 35:2

2 Kronikos 35:3

2 Kronikos 35:4

2 Kronikos 35:5

2 Kronikos 35:6

2 Kronikos 35:7

2 Kronikos 35:8

2 Kronikos 35:9

2 Kronikos 35:10

2 Kronikos 35:11

2 Kronikos 35:12

2 Kronikos 35:13

2 Kronikos 35:14

2 Kronikos 35:15

2 Kronikos 35:16

2 Kronikos 35:17

2 Kronikos 35:18

2 Kronikos 35:19

2 Kronikos 35:20

2 Kronikos 35:21

2 Kronikos 35:22

2 Kronikos 35:23

2 Kronikos 35:24

2 Kronikos 35:25

2 Kronikos 35:26

2 Kronikos 35:272 Kronikos 1 / 2Kro 1

2 Kronikos 2 / 2Kro 2

2 Kronikos 3 / 2Kro 3

2 Kronikos 4 / 2Kro 4

2 Kronikos 5 / 2Kro 5

2 Kronikos 6 / 2Kro 6

2 Kronikos 7 / 2Kro 7

2 Kronikos 8 / 2Kro 8

2 Kronikos 9 / 2Kro 9

2 Kronikos 10 / 2Kro 10

2 Kronikos 11 / 2Kro 11

2 Kronikos 12 / 2Kro 12

2 Kronikos 13 / 2Kro 13

2 Kronikos 14 / 2Kro 14

2 Kronikos 15 / 2Kro 15

2 Kronikos 16 / 2Kro 16

2 Kronikos 17 / 2Kro 17

2 Kronikos 18 / 2Kro 18

2 Kronikos 19 / 2Kro 19

2 Kronikos 20 / 2Kro 20

2 Kronikos 21 / 2Kro 21

2 Kronikos 22 / 2Kro 22

2 Kronikos 23 / 2Kro 23

2 Kronikos 24 / 2Kro 24

2 Kronikos 25 / 2Kro 25

2 Kronikos 26 / 2Kro 26

2 Kronikos 27 / 2Kro 27

2 Kronikos 28 / 2Kro 28

2 Kronikos 29 / 2Kro 29

2 Kronikos 30 / 2Kro 30

2 Kronikos 31 / 2Kro 31

2 Kronikos 32 / 2Kro 32

2 Kronikos 33 / 2Kro 33

2 Kronikos 34 / 2Kro 34

2 Kronikos 35 / 2Kro 35

2 Kronikos 36 / 2Kro 36