A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Karalių 21
Elijui ir Eliziejui einant iš Gilgalo, Viešpats buvo numatęs paimti Eliją viesulu į dangų.
2
Elijas tarė Eliziejui: ‘‘Pasilik čia, nes Viešpats mane siunčia į Betelį’‘. Bet Eliziejus atsakė: ‘‘Kaip gyvas Viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu’‘. Jie nuėjo į Betelį.
3
Pranašų sūnūs, kurie buvo Betelyje, atėję pas Eliziejų, klausė: ‘‘Ar žinai, kad šiandien Viešpats paims tavo valdovą nuo tavęs?’‘ Tas atsakė: ‘‘Aš žinau, tylėkite’‘.
4
Elijas sakė jam: ‘‘Eliziejau, pasilik čia, nes Viešpats mane siunčia į Jerichą’‘. Tas atsakė: ‘‘Kaip gyvas Viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu’‘. Jie atėjo į Jerichą.
5
Pranašų mokiniai, kurie buvo Jeriche, atėję pas Eliziejų, klausė: ‘‘Ar žinai, kad šiandien Viešpats paims tavo valdovą nuo tavęs?’‘ Tas atsakė: ‘‘Aš žinau, tylėkite!’‘
6
Tada Elijas jam tarė: ‘‘Pasilik čia, nes Viešpats mane siunčia prie Jordano’‘. Tas atsakė: ‘‘Kaip gyvas Viešpats ir gyva tavo siela, aš tavęs nepaliksiu’‘. Juodu ėjo toliau.
7
Penkiasdešimt vyrų, pranašų sūnų, ėjo ir sustoję stebėjo iš tolo, o juodu nuėjo iki Jordano.
8
Elijas, paėmęs savo apsiaustą, suvyniojo jį ir juo sudavė per vandenį. Vanduo persiskyrė, ir juodu perėjo sausuma.
9
Kitoje Jordano pusėje Elijas tarė Eliziejui: ‘‘Ko norėtum, kad padaryčiau prieš tai, kai būsiu paimtas nuo tavęs?’‘ Eliziejus atsakė: ‘‘Prašau, kad tavo dvasios būtų dvigubai ant manęs’‘.
10
Elijas atsakė: ‘‘Prašai sunkaus dalyko. Jei matysi, kai mane paima, bus tai tau, bet jei nematysi­nebus’‘.
11
Jiems besikalbant ir einant toliau, pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulu į dangų.
12
Eliziejus tai matė ir šaukė: ‘‘Mano tėve, mano tėve! Izraelio kovos vežimai ir jo raiteliai!’‘ Ir jis daugiau jo nebematė. Tuomet jis persiplėšė drabužius.
13
Eliziejus, pakėlęs Elijo apsiaustą, kuris nuo jo nukrito, sugrįžęs atsistojo ant Jordano kranto.
14
Jis paėmė nuo Elijo nukritusį apsiaustą ir, sudavęs juo per vandenį, tarė: ‘‘Kur yra Viešpats, Elijo Dievas?’‘ Kai jis sudavė per vandenį, vanduo persiskyrė, ir Eliziejus perėjo.
15
Pranašų sūnūs, kurie buvo kitoje pusėje, Jeriche, jį pamatę, sakė: ‘‘Elijo dvasia nužengė ant Eliziejaus’‘. Atėję jo pasitikti, jie nusilenkė prieš jį iki žemės
16
ir jam tarė: ‘‘Pas mus yra penkiasdešimt tvirtų vyrų, tavo tarnų. Tegu jie nueina ieškoti Elijo. Gal Viešpaties Dvasia, paėmusi jį, numetė ant kokio kalno ar į slėnį?’‘ Jis atsakė: ‘‘Nesiųskite’‘.
17
Jiems primygtinai prašant, Eliziejus sutiko. Jie išsiuntė penkiasdešimt vyrų, kurie ieškojo tris dienas, bet jo nerado.
18
Jiems sugrįžus į Jerichą, Eliziejus jiems tarė: ‘‘Argi aš jums nesakiau: ‘Neikite’?’‘
19
Jericho gyventojai sakė Eliziejui: ‘‘Miestas geroje vietoje, kaip tu pats matai, bet vanduo blogas ir žemė nederlinga’‘.
20
Eliziejus atsakė: ‘‘Atneškite man naują dubenį ir įberkite į jį druskos’‘. Ir jie atnešė jam.
21
Nuėjęs prie vandens šaltinio, jis įmetė į jį druskos ir sakė: ‘‘Taip sako Viešpats: ‘Aš pagydžiau šitą vandenį. Jis nebebus priežastimi nei mirties, nei nevaisingumo’ ‘‘.
22
Vanduo yra sveikas iki šios dienos, kaip Eliziejus pasakė.
23
Iš Jericho jis ėjo į Betelį. Jam einant keliu, maži vaikai, išėję iš miesto, tyčiojosi iš jo ir šaukė: ‘‘Eik aukštyn, pliki! Eik aukštyn, pliki!’‘
24
Atsigręžęs jis pažiūrėjo į juos ir prakeikė juos Viešpaties vardu. Dvi lokės atbėgo iš miško ir sudraskė keturiasdešimt du vaikus.
25
Iš čia jis nuėjo į Karmelio kalną, o iš ten grįžo į Samariją.2 Karalių 2:1
2 Karalių 2:2
2 Karalių 2:3
2 Karalių 2:4
2 Karalių 2:5
2 Karalių 2:6
2 Karalių 2:7
2 Karalių 2:8
2 Karalių 2:9
2 Karalių 2:10
2 Karalių 2:11
2 Karalių 2:12
2 Karalių 2:13
2 Karalių 2:14
2 Karalių 2:15
2 Karalių 2:16
2 Karalių 2:17
2 Karalių 2:18
2 Karalių 2:19
2 Karalių 2:20
2 Karalių 2:21
2 Karalių 2:22
2 Karalių 2:23
2 Karalių 2:24
2 Karalių 2:25


2 Karalių 1 / 2Kar 1
2 Karalių 2 / 2Kar 2
2 Karalių 3 / 2Kar 3
2 Karalių 4 / 2Kar 4
2 Karalių 5 / 2Kar 5
2 Karalių 6 / 2Kar 6
2 Karalių 7 / 2Kar 7
2 Karalių 8 / 2Kar 8
2 Karalių 9 / 2Kar 9
2 Karalių 10 / 2Kar 10
2 Karalių 11 / 2Kar 11
2 Karalių 12 / 2Kar 12
2 Karalių 13 / 2Kar 13
2 Karalių 14 / 2Kar 14
2 Karalių 15 / 2Kar 15
2 Karalių 16 / 2Kar 16
2 Karalių 17 / 2Kar 17
2 Karalių 18 / 2Kar 18
2 Karalių 19 / 2Kar 19
2 Karalių 20 / 2Kar 20
2 Karalių 21 / 2Kar 21
2 Karalių 22 / 2Kar 22
2 Karalių 23 / 2Kar 23
2 Karalių 24 / 2Kar 24
2 Karalių 25 / 2Kar 25