New Testament
Lietuvos Biblija

Mato 1

1

Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,

2

už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.

3

Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,

4

kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.

5

Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus,

6

kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

7

Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8

Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

9

Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

10

bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

11

Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.

12

Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai.

13

Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva.

14

Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.

15

Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.

Coptic Sahidic Bible 2006
Copyright (c) 2000-2006 by J Warren Wells