A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pradžios 481
Po tų įvykių Juozapas sužinojo, kad jo tėvas serga. Jis pasiėmė su savimi abu sūnus­Manasą ir Efraimą.
2
Jokūbui buvo pranešta, kad ateina Juozapas, ir Izraelis sukaupė savo jėgas, ir atsisėdo lovoje.
3
Jokūbas tarė Juozapui: ‘‘Visagalis Dievas man pasirodė Lūzoje, Kanaano šalyje, ir palaimino mane,
4
ir pasakė: ‘Aš padarysiu tave vaisingą ir padauginsiu, padarysiu iš tavęs daugybę tautų ir šitą kraštą duosiu tavo palikuonims amžinon nuosavybėn’.
5
Abu tavo sūnūs, gimę Egipte pirmiau, negu aš atvykau pas tave, man priklauso. Efraimas ir Manasas priklausys man taip, kaip ir Rubenas su Simeonu.
6
O tavo vaikai, kurie gims po jų, tau priklausys. Jie bus vadinami pagal brolius savo paveldėtose dalyse.
7
Man keliaujant iš Mesopotamijos, kelyje mirė Rachelė; ją palaidojau pakeliui į Efratą, kuri yra Betliejus’‘.
8
Izraelis, pamatęs Juozapo sūnus, klausė: ‘‘Kas šitie?’‘
9
Juozapas atsakė tėvui: ‘‘Jie yra mano sūnūs, kuriuos Dievas man čia davė’‘. Jis sakė: ‘‘Atvesk juos prie manęs, kad juos palaiminčiau!’‘
10
Izraelio akys buvo aptemusios dėl senatvės, jis vos matė. Privedus juos prie jo, jis apkabinęs juos pabučiavo
11
ir tarė Juozapui: ‘‘Aš nesitikėjau pamatyti tave, o dabar štai Dievas man parodė net ir tavo vaikus!’‘
12
Tada Juozapas atitraukė sūnus nuo jo kelių ir nusilenkė iki žemės.
13
Po to Juozapas paėmė savo dešine Efraimą ties Izraelio kaire ir savo kairiąja Manasą ties Izraelio dešine ir juos privedė prie jo.
14
Izraelis, ištiesęs savo dešinę, uždėjo ant Efraimo galvos, nors jis buvo jaunesnysis, ir savo kairę ant pirmagimio Manaso galvos, taip padarydamas sąmoningai.
15
Ir jis laimino Juozapą: ‘‘Dievas, kurio akivaizdoje vaikščiojo mano tėvai Abraomas ir Izaokas, Dievas, kuris vedė mane per visą mano gyvenimą iki pat šios dienos,
16
angelas, kuris mane išgelbėjo iš viso pikto, tepalaimina šiuos vaikus! Tebūna jie vadinami mano vardu ir mano tėvų Abraomo ir Izaoko vardu ir jų palikuonys tedaugėja žemėje!’‘
17
Juozapas, pamatęs tėvą laikant dešinę ranką ant Efraimo galvos, buvo nepatenkintas. Jis paėmė savo tėvo ranką, norėdamas ją perkelti nuo Efraimo galvos ant Manaso galvos,
18
ir tarė: ‘‘Ne taip, tėve! Šitas pirmagimis! Padėk savo dešinę ant jo galvos’‘.
19
Bet jo tėvas nesutiko ir sakė: ‘‘Aš žinau, mano sūnau, aš žinau. Jis irgi taps tauta ir bus didis. Tačiau jo jaunesnysis brolis bus didesnis už jį ir jo palikuonys taps daugybe tautų’‘.
20
Jis juos laimino: ‘‘Tavo vardu bus laiminama Izraelyje, kur sakys: ‘Dievas tepadaro tave kaip Efraimą ir Manasą’ ‘‘. Taip jis pastatė Efraimą pirma Manaso.
21
Izraelis tarė Juozapui: ‘‘Aš mirsiu, bet Dievas bus su jumis ir jus parves atgal į jūsų tėvų šalį.
22
Be to, aš daviau tau viena dalimi daugiau negu tavo broliams, kurią atėmiau iš amoritų savo kardu ir savo lanku’‘.Pradžios 48:1
Pradžios 48:2
Pradžios 48:3
Pradžios 48:4
Pradžios 48:5
Pradžios 48:6
Pradžios 48:7
Pradžios 48:8
Pradžios 48:9
Pradžios 48:10
Pradžios 48:11
Pradžios 48:12
Pradžios 48:13
Pradžios 48:14
Pradžios 48:15
Pradžios 48:16
Pradžios 48:17
Pradžios 48:18
Pradžios 48:19
Pradžios 48:20
Pradžios 48:21
Pradžios 48:22


Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50