A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pradžios 471
Juozapas atėjo ir pranešė faraonui: ‘‘Mano tėvas ir broliai su avimis, galvijais ir visu, ką jie turėjo, atėjo iš Kanaano krašto, ir dabar jie yra Gošeno krašte’‘.
2
Jis pasiėmė su savimi penkis savo brolius ir pristatė faraonui.
3
Faraonas paklausė jų: ‘‘Koks jūsų užsiėmimas?’‘ Jie atsakė: ‘‘Tavo tarnai yra gyvulių augintojai, tokie buvo ir mūsų tėvai.
4
Mes atvykome kurį laiką pagyventi šioje šalyje, nes tavo tarnai neturi ganyklos savo avims­badas siaučia Kanaano krašte. Prašome, leisk savo tarnams apsigyventi Gošeno krašte’‘.
5
Faraonas sakė Juozapui: ‘‘Tavo tėvas ir broliai atėjo pas tave.
6
Egipto šalis yra tavo žinioje. Geriausioje šalies dalyje apgyvendink juos! Jie tegyvena Gošeno krašte! Ir jei žinai iš jų sumanių vyrų, paskirk juos mano bandų prižiūrėtojais’‘.
7
Po to Juozapas nuvedė savo tėvą Jokūbą pas faraoną. Ir Jokūbas palaimino faraoną.
8
Faraonas paklausė Jokūbą: ‘‘Kiek tau metų?’‘
9
Jokūbas atsakė faraonui: ‘‘Šios žemės kelionėje esu šimtą trisdešimt metų. Negausios ir sunkios buvo mano gyvenimo dienos, nepasiekiau savo tėvų amžiaus’‘.
10
Jokūbas palaimino faraoną ir išėjo.
11
Juozapas apgyvendino savo tėvą bei brolius ir davė jiems geriausios žemės Egipte, Ramzio krašte, kaip faraonas įsakė.
12
Juozapas aprūpino maistu savo tėvą, brolius ir visus namiškius, kiek kuriai šeimai reikėjo.
13
Visoje šalyje trūko maisto, nes badas buvo baisus; Egipto ir Kanaano šalys buvo išsekintos bado.
14
Juozapas surinko iš Egipto šalies ir Kanaano šalies visus pinigus, parduodamas javus, ir juos atgabeno į faraono iždą.
15
Kai Egipto žemėje ir Kanaano žemėje pasibaigė pinigai, egiptiečiai atėjo pas Juozapą ir tarė: ‘‘Duok mums duonos! Kodėl mes turime mirti tavo akivaizdoje dėl pinigų stokos?’‘
16
Juozapas atsakė: ‘‘Jei nebeturite pinigų, atveskite gyvulius, ir aš jums duosiu duonos už juos’‘.
17
Jie atvedė savo gyvulius, o Juozapas davė jiems duonos už arklius, avis, galvijus bei asilus. Taip jis metus maitino juos už jų gyvulius.
18
Metams praėjus, jie vėl atėjo pas jį ir sakė: ‘‘Neslėpsime nuo mūsų valdovo, kad nebeturime nei pinigų, nei gyvulių. Mums liko tik mūsų kūnai ir žemė.
19
Kodėl turime mirti tavo akivaizdoje? Pirk mus ir mūsų žemę už duoną, kad su savo žeme priklausytume faraonui. Duok mums sėklos, kad išliktume gyvi, o žemė nepavirstų dykyne’‘.
20
Taip Juozapas nupirko faraonui visą Egipto žemę, nes visi egiptiečiai pardavė savo laukus, kadangi juos labai kankino badas. Tuo būdu kraštas atiteko faraonui.
21
Ir jis perkėlė žmones į miestus nuo vieno Egipto pakraščio iki kito.
22
Tik kunigų žemės jis nenupirko, nes kunigai gaudavo išlaikymą iš faraono, todėl jie ir nepardavė savo žemės.
23
Juozapas sakė žmonėms: ‘‘Šiandien aš nupirkau jus ir jūsų žemę faraonui. Štai jums sėkla, apsėkite laukus.
24
Penktąją derliaus dalį atiduokite faraonui, o keturias dalis pasilaikykite laukui apsėti ir maistui jūsų šeimoms ir vaikams’‘.
25
Jie atsakė: ‘‘Tu išgelbėjai mums gyvybes. Teatrasime mes malonę savo valdovo akyse ir mes būsime faraono tarnais’‘.
26
Ir Juozapas įvedė įstatymą visame Egipto krašte, kuris galioja iki šios dienos, kad faraonui atiduodama viso derliaus penktoji dalis. Išimtį sudaro tik kunigų žemė, kuri nepriklauso faraonui.
27
Izraelis liko gyventi Egipto šalyje, Gošeno krašte; jie turėjo ten nuosavybę, išsiplėtė ir labai padaugėjo.
28
Jokūbas gyveno Egipto šalyje septyniolika metų. Jo amžius buvo šimtas keturiasdešimt septyneri metai.
29
Izraelis, nujausdamas artėjančią mirtį, pasišaukė savo sūnų Juozapą ir jam tarė: ‘‘Jei radau malonę tavo akyse, padėk savo ranką po mano šlaunimi ir elkis su manimi maloningai ir teisingai; pažadėk nepalaidoti manęs Egipte.
30
Aš norėčiau atsigulti šalia savo tėvų. Tad išgabenk mane iš Egipto ir palaidok jų kapinėse’‘. Juozapas atsakė: ‘‘Padarysiu, kaip prašai’‘.
31
Tėvas tarė: ‘‘Prisiek man!’‘ Ir jis prisiekė. Tada Izraelis nusilenkė ant lovos galo.Pradžios 47:1

Pradžios 47:2

Pradžios 47:3

Pradžios 47:4

Pradžios 47:5

Pradžios 47:6

Pradžios 47:7

Pradžios 47:8

Pradžios 47:9

Pradžios 47:10

Pradžios 47:11

Pradžios 47:12

Pradžios 47:13

Pradžios 47:14

Pradžios 47:15

Pradžios 47:16

Pradžios 47:17

Pradžios 47:18

Pradžios 47:19

Pradžios 47:20

Pradžios 47:21

Pradžios 47:22

Pradžios 47:23

Pradžios 47:24

Pradžios 47:25

Pradžios 47:26

Pradžios 47:27

Pradžios 47:28

Pradžios 47:29

Pradžios 47:30

Pradžios 47:31Pradžios 1 / Pra 1

Pradžios 2 / Pra 2

Pradžios 3 / Pra 3

Pradžios 4 / Pra 4

Pradžios 5 / Pra 5

Pradžios 6 / Pra 6

Pradžios 7 / Pra 7

Pradžios 8 / Pra 8

Pradžios 9 / Pra 9

Pradžios 10 / Pra 10

Pradžios 11 / Pra 11

Pradžios 12 / Pra 12

Pradžios 13 / Pra 13

Pradžios 14 / Pra 14

Pradžios 15 / Pra 15

Pradžios 16 / Pra 16

Pradžios 17 / Pra 17

Pradžios 18 / Pra 18

Pradžios 19 / Pra 19

Pradžios 20 / Pra 20

Pradžios 21 / Pra 21

Pradžios 22 / Pra 22

Pradžios 23 / Pra 23

Pradžios 24 / Pra 24

Pradžios 25 / Pra 25

Pradžios 26 / Pra 26

Pradžios 27 / Pra 27

Pradžios 28 / Pra 28

Pradžios 29 / Pra 29

Pradžios 30 / Pra 30

Pradžios 31 / Pra 31

Pradžios 32 / Pra 32

Pradžios 33 / Pra 33

Pradžios 34 / Pra 34

Pradžios 35 / Pra 35

Pradžios 36 / Pra 36

Pradžios 37 / Pra 37

Pradžios 38 / Pra 38

Pradžios 39 / Pra 39

Pradžios 40 / Pra 40

Pradžios 41 / Pra 41

Pradžios 42 / Pra 42

Pradžios 43 / Pra 43

Pradžios 44 / Pra 44

Pradžios 45 / Pra 45

Pradžios 46 / Pra 46

Pradžios 47 / Pra 47

Pradžios 48 / Pra 48

Pradžios 49 / Pra 49

Pradžios 50 / Pra 50