A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pradžios 461
Izraelis išsirengė su viskuo, ką turėjo, ir, atėjęs į Beer Šebą, aukojo aukas savo tėvo Izaoko Dievui.
2
Dievas kalbėjo Izraeliui nakties regėjime: ‘‘Jokūbai, Jokūbai!’‘ Tas atsiliepė: ‘‘Aš čia’‘.
3
Jis kalbėjo: ‘‘Aš esu tavo tėvo Dievas, nebijok eiti į Egiptą; ten padarysiu iš tavęs didelę tautą!
4
Aš lydėsiu tave į Egiptą ir parvesiu atgal, o Juozapas savo ranka užspaus tavo akis’‘.
5
Tada Jokūbas išėjo iš Beer Šebos. Izraelio sūnūs vežė tėvą Jokūbą, savo vaikus ir žmonas vežimuose, kuriuos faraonas atsiuntė jiems.
6
Jie pasiėmė gyvulius ir visą savo turtą, kurį buvo įsigiję Kanaano šalyje, ir atėjo į Egiptą; Jokūbas ir su juo visi jo palikuonys:
7
sūnūs, vaikaičiai, dukterys bei jo sūnų dukterys. Visus savo palikuonis jis atsivedė į Egiptą.
8
Šitie yra vardai Izraelio vaikų, atėjusių į Egiptą. Jokūbas, jo pirmagimis­Rubenas.
9
Rubeno sūnūs: Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis.
10
Simeono sūnūs: Jemuelis, Jaminas, Ohadas, Jachinas, Coharas ir kanaanietės sūnus Saulius.
11
Levio sūnūs: Geršonas, Kehatas ir Meraris.
12
Judo sūnūs: Eras, Onanas, Šela, Perecas ir Zerachas. Tačiau Eras ir Onanas mirė Kanaano šalyje. Faro sūnūs: Esromas ir Hamulas.
13
Isacharo sūnūs: Tola, Pūva, Jobas ir Šimronas.
14
Zabulono sūnūs: Seredas, Elonas ir Jachleelis.
15
Šitie yra Lėjos sūnūs, kuriuos ji pagimdė Jokūbui Mesopotamijoje, ir duktė Dina; iš viso sūnų bei dukterų buvo trisdešimt trys asmenys.
16
Gado sūnūs: Cifjonas, Hagis, Šūnis, Ecbonas, Eris, Arodis ir Arelis.
17
Ašero vaikai: Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha. Berijos sūnūs: Heberas ir Malkielis.
18
Šitie yra vaikai Zilpos, kurią Labanas davė savo dukteriai Lėjai; jų buvo šešiolika asmenų.
19
Jokūbo žmonos Rachelės sūnūs: Juozapas ir Benjaminas.
20
Juozapas susilaukė Egipto šalyje dviejų sūnų­Manaso ir Efraimo, kuriuos jam pagimdė Ono kunigo Potiferos duktė Asenata.
21
Benjamino sūnūs: Bela, Becheras, Ašbelis, Gera, Naamanas, Ehis, Rošas, Mupimas, Hupimas ir Ardas.
22
Šitie yra Rachelės ir Jokūbo vaikai­keturiolika asmenų.
23
Dano sūnus­Hušimas.
24
Neftalio sūnūs: Jachceelis, Gūnis, Jeceras ir Šilemas.
25
Šitie yra sūnūs Bilhos, kurią Labanas davė savo dukteriai Rachelei, iš viso septyni asmenys.
26
Asmenų, kurie atvyko su Jokūbu į Egiptą, kilusių iš jo, neskaičiuojant Jokūbo sūnų žmonų, iš viso buvo šešiasdešimt šeši asmenys.
27
Juozapo sūnūs, gimę Egipte, buvo du. Iš viso Jokūbo namams priklausančių asmenų, atvykusių į Egiptą, buvo septyniasdešimt.
28
Jokūbas pasiuntė pas Juozapą pirma savęs Judą, kad nuvestų jį į Gošeną. Jie atėjo į Gošeno kraštą.
29
Juozapas savo vežimu važiavo į Gošeną pasitikti savo tėvo Izraelio. Jį pamatęs, puolė jam ant kaklo ir apsikabinęs ilgai verkė.
30
Izraelis tarė Juozapui: ‘‘Dabar galiu mirti, nes pamačiau tavo veidą, kad tu esi gyvas’‘.
31
Juozapas sakė savo broliams ir visiems atvykusiems: ‘‘Eisiu pas faraoną ir pranešiu jam: ‘Mano broliai ir visi mano tėvo namiškiai, kurie gyveno Kanaano šalyje, atėjo pas mane.
32
Jie augina gyvulius ir atsigabeno avis, galvijus ir visa, ką turėjo’.
33
Kai faraonas jus pasišauks ir klaus: ‘Koks jūsų užsiėmimas?’,
34
atsakykite: ‘Tavo tarnai yra gyvulių augintojai nuo pat jaunystės iki dabar; tokie buvo ir mūsų tėvai’, kad galėtumėte gyventi Gošeno krašte, nes egiptiečiai bjaurisi gyvulių augintojais’‘.Pradžios 46:1

Pradžios 46:2

Pradžios 46:3

Pradžios 46:4

Pradžios 46:5

Pradžios 46:6

Pradžios 46:7

Pradžios 46:8

Pradžios 46:9

Pradžios 46:10

Pradžios 46:11

Pradžios 46:12

Pradžios 46:13

Pradžios 46:14

Pradžios 46:15

Pradžios 46:16

Pradžios 46:17

Pradžios 46:18

Pradžios 46:19

Pradžios 46:20

Pradžios 46:21

Pradžios 46:22

Pradžios 46:23

Pradžios 46:24

Pradžios 46:25

Pradžios 46:26

Pradžios 46:27

Pradžios 46:28

Pradžios 46:29

Pradžios 46:30

Pradžios 46:31

Pradžios 46:32

Pradžios 46:33

Pradžios 46:34Pradžios 1 / Pra 1

Pradžios 2 / Pra 2

Pradžios 3 / Pra 3

Pradžios 4 / Pra 4

Pradžios 5 / Pra 5

Pradžios 6 / Pra 6

Pradžios 7 / Pra 7

Pradžios 8 / Pra 8

Pradžios 9 / Pra 9

Pradžios 10 / Pra 10

Pradžios 11 / Pra 11

Pradžios 12 / Pra 12

Pradžios 13 / Pra 13

Pradžios 14 / Pra 14

Pradžios 15 / Pra 15

Pradžios 16 / Pra 16

Pradžios 17 / Pra 17

Pradžios 18 / Pra 18

Pradžios 19 / Pra 19

Pradžios 20 / Pra 20

Pradžios 21 / Pra 21

Pradžios 22 / Pra 22

Pradžios 23 / Pra 23

Pradžios 24 / Pra 24

Pradžios 25 / Pra 25

Pradžios 26 / Pra 26

Pradžios 27 / Pra 27

Pradžios 28 / Pra 28

Pradžios 29 / Pra 29

Pradžios 30 / Pra 30

Pradžios 31 / Pra 31

Pradžios 32 / Pra 32

Pradžios 33 / Pra 33

Pradžios 34 / Pra 34

Pradžios 35 / Pra 35

Pradžios 36 / Pra 36

Pradžios 37 / Pra 37

Pradžios 38 / Pra 38

Pradžios 39 / Pra 39

Pradžios 40 / Pra 40

Pradžios 41 / Pra 41

Pradžios 42 / Pra 42

Pradžios 43 / Pra 43

Pradžios 44 / Pra 44

Pradžios 45 / Pra 45

Pradžios 46 / Pra 46

Pradžios 47 / Pra 47

Pradžios 48 / Pra 48

Pradžios 49 / Pra 49

Pradžios 50 / Pra 50