A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Beibl Cymraeg 2004

Pradžios 441
Gorchmynnodd Joseff i swyddog ei du375?, "Llanw sachau'r dynion chymaint ag y gallant ei gario o fwyd, a rho arian pob un yng ngenau ei sach.
2
A rho fy nghwpan i, y cwpan arian, yng ngenau sach yr ieuengaf, gyda'i arian am yr u375?d." Gwnaeth yntau fel y dywedodd Joseff.
3
Pan dorrodd y wawr, anfonwyd y dynion ymaith gyda'u hasynnod.
4
Wedi iddynt fynd ychydig bellter o'r ddinas dywedodd Joseff wrth swyddog ei du375?, "I ffwrdd thi ar l y dynion, a phan oddiweddi hwy dywed wrthynt, 'Pam yr ydych wedi talu drwg am dda? Pam yr ydych wedi lladrata fy nghwpan arian?
5
O hwn y byddai f'arglwydd yn yfed ac yn dewino. Yr ydych wedi gwneud peth drwg.'"
6
Pan oddiweddodd hwy dywedodd felly wrthynt.
7
Atebasant hwythau, "Pam y mae ein harglwydd yn dweud peth fel hyn? Ni fyddai dy weision byth yn gwneud y fath beth.
8
Cofia ein bod wedi dod 'r arian a gawsom yng ngenau ein sachau yn l atat o wlad Canaan. Pam felly y byddem yn lladrata arian neu aur o du375? dy arglwydd?
9
Os ceir y cwpan gan un o'th weision, bydded hwnnw farw; a byddwn ninnau'n gaethion i'n harglwydd."
10
"o'r gorau," meddai yntau, "bydded fel y dywedwch chwi. Bydd yr un y ceir y cwpan ganddo yn gaethwas i mi, ond bydd y gweddill ohonoch yn rhydd."
11
Yna tynnodd pob un ei sach i lawr ar unwaith, a'i agor.
12
Chwiliodd yntau, gan ddechrau gyda'r hynaf a gorffen gyda'r ieuengaf, a chafwyd y cwpan yn sach Benjamin.
13
Rhwygasant eu dillad, a llwythodd pob un ei asyn a dychwelyd i'r ddinas.
14
Pan ddaeth Jwda a'i frodyr i'r tu375?, yr oedd Joseff yno o hyd, a syrthiasant i lawr o'i flaen.
15
Dywedodd Joseff wrthynt, "Beth yw hyn yr ydych wedi ei wneud? Oni wyddech fod dyn fel fi yn gallu dewino?"
16
Atebodd Jwda, "Beth a ddywedwn wrth fy arglwydd? Beth a lefarwn? Sut y gallwn brofi ein diniweidrwydd? Y mae Duw wedi dangos twyll dy weision. Dyma ni, a'r un yr oedd y cwpan ganddo, yn gaethion i'n harglwydd."
17
Ond dywedodd Joseff, "Ni allaf wneud peth felly. Dim ond yr un yr oedd y cwpan ganddo a fydd yn gaethwas i mi. Cewch chwi fynd mewn heddwch at eich tad."
18
Yna nesaodd Jwda ato, a dweud, "O f'arglwydd, caniat i'th was lefaru yng nghlyw f'arglwydd, a phaid digio wrth dy was; oherwydd yr wyt ti fel Pharo.
19
Holodd f'arglwydd ei weision, 'A oes gennych dad, neu frawd?'
20
Ac atebasom ein harglwydd, 'Y mae gennym dad sy'n hen u373?r, a brawd bach, plentyn ei henaint. Bu farw ei frawd, ac ef yn unig sy'n aros o blant ei fam, ac y mae ei dad yn ei garu.'
21
Yna dywedaist wrth dy weision, 'Dewch ag ef i lawr ataf imi gael ei weld.'
22
Dywedasom wrth f'arglwydd, 'Ni all y bachgen adael ei dad, oherwydd os gwna, bydd ei dad farw.'
23
Dywedaist tithau wrth dy weision, 'Os na ddaw eich brawd ieuengaf gyda chwi, ni chewch weld fy wyneb i eto.'
24
Aethom yn l at dy was ein tad, ac adrodd wrtho eiriau f'arglwydd.
25
A phan ddywedodd ein tad, 'Ewch yn l i brynu ychydig o fwyd i ni',
26
atebasom, 'Ni allwn fynd. Fe awn os daw ein brawd ieuengaf gyda ni, ond ni chawn weld wyneb y dyn os na fydd ef gyda ni.'
27
A dywedodd dy was ein tad wrthym, 'Gwyddoch i'm gwraig esgor ar ddau fab;
28
aeth un ymaith a dywedais, "Rhaid ei fod wedi ei larpio", ac ni welais ef wedyn.
29
Os cymerwch hwn hefyd ymaith a bod niwed yn digwydd iddo, yna fe wnewch i'm penwynni ddisgyn i'r bedd mewn tristwch.'
30
Ac yn awr os dof at dy was fy nhad heb y bachgen,
31
bydd farw pan wl na ddaeth y bachgen yn l, am fod einioes y ddau ynghlwm wrth ei gilydd; a bydd dy weision yn peri i benwynni dy was ein tad ddisgyn i'r bedd mewn tristwch.
32
Oherwydd aeth dy was yn feichiau am y bachgen i'm tad, gan ddweud, 'Os na ddychwelaf ef atat byddaf yn euog am byth yng ngolwg fy nhad.'
33
Yn awr felly, gad i'th was aros yn gaethwas i'm harglwydd yn lle'r bachgen; a gad iddo ef fynd gyda'i frodyr.
34
Oherwydd sut y gallaf fynd yn l at fy nhad heb y bachgen? Nid wyf am weld loes fy nhad."Pradžios 44:1

Pradžios 44:2

Pradžios 44:3

Pradžios 44:4

Pradžios 44:5

Pradžios 44:6

Pradžios 44:7

Pradžios 44:8

Pradžios 44:9

Pradžios 44:10

Pradžios 44:11

Pradžios 44:12

Pradžios 44:13

Pradžios 44:14

Pradžios 44:15

Pradžios 44:16

Pradžios 44:17

Pradžios 44:18

Pradžios 44:19

Pradžios 44:20

Pradžios 44:21

Pradžios 44:22

Pradžios 44:23

Pradžios 44:24

Pradžios 44:25

Pradžios 44:26

Pradžios 44:27

Pradžios 44:28

Pradžios 44:29

Pradžios 44:30

Pradžios 44:31

Pradžios 44:32

Pradžios 44:33

Pradžios 44:34Pradžios 1 / Pra 1

Pradžios 2 / Pra 2

Pradžios 3 / Pra 3

Pradžios 4 / Pra 4

Pradžios 5 / Pra 5

Pradžios 6 / Pra 6

Pradžios 7 / Pra 7

Pradžios 8 / Pra 8

Pradžios 9 / Pra 9

Pradžios 10 / Pra 10

Pradžios 11 / Pra 11

Pradžios 12 / Pra 12

Pradžios 13 / Pra 13

Pradžios 14 / Pra 14

Pradžios 15 / Pra 15

Pradžios 16 / Pra 16

Pradžios 17 / Pra 17

Pradžios 18 / Pra 18

Pradžios 19 / Pra 19

Pradžios 20 / Pra 20

Pradžios 21 / Pra 21

Pradžios 22 / Pra 22

Pradžios 23 / Pra 23

Pradžios 24 / Pra 24

Pradžios 25 / Pra 25

Pradžios 26 / Pra 26

Pradžios 27 / Pra 27

Pradžios 28 / Pra 28

Pradžios 29 / Pra 29

Pradžios 30 / Pra 30

Pradžios 31 / Pra 31

Pradžios 32 / Pra 32

Pradžios 33 / Pra 33

Pradžios 34 / Pra 34

Pradžios 35 / Pra 35

Pradžios 36 / Pra 36

Pradžios 37 / Pra 37

Pradžios 38 / Pra 38

Pradžios 39 / Pra 39

Pradžios 40 / Pra 40

Pradžios 41 / Pra 41

Pradžios 42 / Pra 42

Pradžios 43 / Pra 43

Pradžios 44 / Pra 44

Pradžios 45 / Pra 45

Pradžios 46 / Pra 46

Pradžios 47 / Pra 47

Pradžios 48 / Pra 48

Pradžios 49 / Pra 49

Pradžios 50 / Pra 50