A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lingala Bible 1974

Philippesfue 41
I so'n ti, n niaan bo n wla lô amun, bo amun man n klun dyo, b'o man n nyan komin'n, n swran kpa mun, é Min'n bo amun nin i ti swran wunmuan'n ti, anh dyran kéklé ke nga sa!
2
Évodie nin Syntyche, nh tuh amun fo, ye nh sreh amun ke man amun akunndan'n yô kun, afin é Min'n ti an ti niaan.
3
Ye o kusu bo a ti n wiéngu dyunman difue kpa'n, nh sreh o, uka bla so mun, afin bé nin min ye é kpli dyasin fe'n i wun nion, o nin Clément nin n wiéngu dyunman difue'n kwlaa ékun bo bé klee bé dunman nguan fluwa'n nun'n.
4
Swran wunmuan bo amun nin é Min'n ti'n ti, tyen kwlaa man amun klun dyo, nh kenh i ékun, man amun klun dyo.
5
Man swran'n kwlaa bé wun ke an ti weteefue. O tye kan'n é Min'n bah.
6
Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.
7
Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.
8
Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.
9
Liké nga n kléé amun bo an tili an fa su'n, nin liké nga an wun ke n yô'n, anh nian su yô, ye Nyanmien b'o man é wun dyo yé'n, o nin amunh tranh.
10
Ke n wun ke an su bu min akunndan ékun'n, n klun dyo dan kpa, ye n la é Min'n i asé. Nanwle, min nde lô amun kpa, amun ti ye an nyenmen tio.
11
Nanh ke n sa mian liké wié wun ti ye n ken i soo. Afin ôle nga n wô ye'n, se o ti se ti se… man tren i so lélé wa si min wun.
12
Se nh dih yale ô, se n le liké'n kwlakwla ô, n kwla tran. Lika kwlaa nga n dyu nun'n, nin sa kwlaa ng'o to n su'n, se n ku yi ô, se n la awé ô, se n le liké kpanngban ô, se n sa mian ô, bé kléé min ke n yô nan man kwla tran'n.
13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.
14
Kannze o ti so'n, ke min nyrennen'n wluu amun wun bo an wuka min'n, o ti kpa.
15
Philippesfue mun, amun bobo an si ke, ke n tu m bô Macédoine lo bo é bôô dyasin fe'n i bôle'n bô'n, san amun asonun'n kunngba tye ye bé nin min é bô yô kun é man é wun likéo.
16
Afin ke n wô Thessalonique lo bo n sa miannin'n, an blee min liké b'o dyu bo kpe nnyon kun.
17
Nanh ke n klô ke bé man n liké tio, sannge n klô ke an nyan wié uka amun lie'n su.
18
Liké kwlaa nga an fa blee min'n, n nyenniin, o dyu min tra su. Ke Épaphrodite fa liké so'n bo an fa menniin ke o fa ble min'n blee min'n, o man liké'n kwlaa ti a sin a yia min. Liké so'm bé ti ke liké b'o bon fannin bo bé fa man Nyanmien, o so nun, o dyo i klun'n sa.
19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.
20
Man é yi é Si Nyanmien aye tititi. Mon o yô so!
21
Nh yôh Nyanmien swran bo bé nin Christ-Jésus ti swran wunmuan'n bé kwlaa bé liké. É niaan nga bé nin min ô wa'n, bé waan béh yôh amun liké.
22
Nyanmien swran kwlaa nga bé ô wa'n, bé waan béh yôh amun liké, César awlôfue'm béh yôh amun liké lélélé.
23
Man é Min Jésus-Christ aklunyéfue'n nin amun tran!Philippesfue 4:1
Philippesfue 4:2
Philippesfue 4:3
Philippesfue 4:4
Philippesfue 4:5
Philippesfue 4:6
Philippesfue 4:7
Philippesfue 4:8
Philippesfue 4:9
Philippesfue 4:10
Philippesfue 4:11
Philippesfue 4:12
Philippesfue 4:13
Philippesfue 4:14
Philippesfue 4:15
Philippesfue 4:16
Philippesfue 4:17
Philippesfue 4:18
Philippesfue 4:19
Philippesfue 4:20
Philippesfue 4:21
Philippesfue 4:22
Philippesfue 4:23


Philippesfue 1 / Phi 1
Philippesfue 2 / Phi 2
Philippesfue 3 / Phi 3
Philippesfue 4 / Phi 4