A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lingala Bible 1974

Romefue 121
Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.
2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.
3
Yé dan nga Nyanmien yôli'n min'n ti, nh séh amun kwlakwla ke, nanh an bu amun wun swran dan tra wafa nga an ti'n su, sannge anh nian wafa nga Nyanmien man an lafi i su'n, se an lafi su kpa ô, ye man amun si wafa nga amun ti'n.
4
Swran ti wunmuan kun, sannge i wun ninngé'm bé sonnin, ye bé liké nga bé yô'n ti ngunminngunmin.
5
I kunngba'n, kannze é sonnin'n, é nin Christ ya katyi swran wunmuan, ye é kwlaa so'n ya yô kun.
6
Yé fanunfanun nga Nyanmien yô yé'n ti, i ninngé b'o fa man é bo é yô'n, bé ti ngunminngunmin. Se Nyanmien man é nun kun si i nuan idyo'n, mon o yôé ke o fa lafi su dyu'n sa.
7
Se o man swran kun ékun si swran'm bé lika nian'n, mon o nian bé lika. Swran nga kusu b'o man o si liké klé'n, mon o klé,
8
ye swran nga b'o man o si swran'm bé afotue man'n, mon o man. Swran ng'o man swran liké'n, mon o tu i klun yô, ye nga kusu b'o dyran swran'm bé nyrun'n, mon o nian su kpa yô, ye nga bo i waa n oh yôh swran yé'n, mon o yô i klun-ufué su.
9
Nanh amun swran klôle'n o yô amun nuan bui su. Se an wun liké kwlaa ng'o ti te'n, nanh an nian, sannge liké nga bé ti kpa'n, man bé lô amun.
10
Anh klô amun wun kpa ke swran nin i niaan sa, anh bu amun wiéngu swran.
11
Nanh an yô fuen, sannge anh yô kékléfue. Anh yô swran wakawakafue. Anh di é Min'n i dyunman'n kpa.
12
Amun nyin b'o ô é Min'n i sin'n ti, anh gua amun wla asé. Se sa to amun su'n, anh tra amun awlen. Amun nin Nyanmien anh kôkô yale titi, nanh amun kponzo.
13
Anh ti amun niaan Christfue'm bé wun nyanman nun. Anh yô aklunyéfue.
14
Bé nga bé klé amun yale'n, anh yra amun nuan ke Nyanmien nian bé su. Nanh an wua bé amuen, sannge anh sé Nyanmien ke o nian bé su.
15
Se swran kun i klun dyo'n, mon o yô amun fe, se swran kun sunh'n, mon o yô amun annvo.
16
Man amun nuan se. Nanh an bu akunndan dandan, se bé sé amun ke an di dyunman b'o ti'a dyunman kpa'n, anh di. Nanh an bu amun wun ngwlelefue.
17
Se swran yô amun te'n, nanh an yô i wié. Sa kwlaa nga amun yô'n, anh yô man swran'n kwlaa bé wun ke an ti kpa.
18
Anh yô liké kwlaa nga an yôo amun nin swran su ka'an nde'n.
19
N swran kpa mun, nanh amun sé ke amun bobo amunh tuh amun klunngbo'n, sannge anh yatyi man Nyanmien, afin bé klee ke: «É Min'n sé ke: Min ye n tu klunngbo nion, min ye nh tuah bé kaleo.»
20
O man, «Se awé kun o kpofue'n, men i liké, Se nzué wé kuin'n, men i nzué, Afin se a yô so'n, O ti ke senmlen ye a fa gue i ti su sa.» (*f40*)
21
Nanh man bé nga bé yô amun te'n bé kwla amun, sannge anh yô bé kpa lélé an kwla bé.Romefue 12:1
Romefue 12:2
Romefue 12:3
Romefue 12:4
Romefue 12:5
Romefue 12:6
Romefue 12:7
Romefue 12:8
Romefue 12:9
Romefue 12:10
Romefue 12:11
Romefue 12:12
Romefue 12:13
Romefue 12:14
Romefue 12:15
Romefue 12:16
Romefue 12:17
Romefue 12:18
Romefue 12:19
Romefue 12:20
Romefue 12:21


Romefue 1 / Rom 1
Romefue 2 / Rom 2
Romefue 3 / Rom 3
Romefue 4 / Rom 4
Romefue 5 / Rom 5
Romefue 6 / Rom 6
Romefue 7 / Rom 7
Romefue 8 / Rom 8
Romefue 9 / Rom 9
Romefue 10 / Rom 10
Romefue 11 / Rom 11
Romefue 12 / Rom 12
Romefue 13 / Rom 13
Romefue 14 / Rom 14
Romefue 15 / Rom 15
Romefue 16 / Rom 16