A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lingala Bible 1974

Matthieu 51
Ke Jésus wuun swran kpanngban so mun'n, o fuu ôka kun su. Ke o traan asé'n, i sonnzonfue'm bé be i wun le,
2
ye o bôô bé liké kléle'n bôo, o sé bé ke:
3
Bé nga bé si ke bé di Nyanmien ninngé'm bé yale'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien men'n nun ninngé kpakpa'm bé ti bé lie!
4
Bé nga bé wla a bô'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fonvo bé!
5
Bé nga bé ti weteefue'n, bé lie su ti yé, afin men'n o wa yô bé lie!
6
Bé nga bé kônvi so Nyanmien klun sa yôle'n ke awé nin nzué wé kun swran sa'n, bé lie su ti yé, afin bé klun wa dyo!
7
Be nga bé si aunnvue'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa si bé aunnvue!
8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!
9
Bé nga bé ti nda siésiéfue'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fle bé i mma mun!
10
Bé nga bé klé bé yale Nyanmien klun sa yôle'n ti'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien nen'n nun ninngé kpakpa'm bé ti bé lie!
11
Ke béh keh amun nzôwa, bo béh kléh amun yale, bo béh tonh amun suen tete'n kwlaa n dunman nun'n, amun lie su ti yé,
12
yele ke amun mô'n o wa yô dan nyanmien su lo. I so'n ti, man amun klun dyo, man amun wun blibli amun. Afin laa ke bé kléé Nyanmien nuan idyofue'm bé yale soo, i sin nan ba wu amun.
13
Amun ye an ti ke ndyin sa men'n nuon. ?Sannge se ndyin'n i ta'n kpo'n, nzu ye béh fah yô nan wa yô fe ékuon? O yô'a sa fi yé kun, san blô ke béh yih io, ye swran'm béh tiatiah su.
14
Amun ye an ti ke kannin sa men'n nuon. Klo b'o ô ôka su'n, o fiaman.
15
Kusu bé soman kannin siémen se bô, sannge bé fa sié liké su nglô, nan o kpadya bé kwlaa nga bé ô sua lo'n bé nyrun.
16
I kunngba nion, anh yô ke kannin sa swran'm bé nyrun, man bé wun amun nyôlie kpa'n nan bé manman amun Si b'o ô nyanmien su lo'n.
17
Nanh an bu i ke m baa moïse mmla'n nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n bé su nunnunle, bé nun yiyile ye m balio.
18
Afin nanwle, bé su nunnunman mmla'n i nun fluwa mma kaan kun annze i nun nde kaan kun lélé san ke nglô'n nin asie'n bé nu'an le kun'n. Sen i kwlaa so'n oh kpenh su.
19
I so'n ti swran ng'o ton mmla i nun kun, kannze i nun kan kpafue'n bobo'n, nan o klé swran mun ke bé yô i kunngba so'n, o wa yô bé bo Nyanmien sié bé'n, bé nun kaan kpa, sannge swran ng'o fa bé su, nan o klé swran mun ke bé fa su'n, o wa yô bé bo Nyanmien sié bé'n bé nun swran dan.
20
Afin nh kanh klé amun ke, se amun nzuen'n wa yô'a kpa a tra'a mmla kléfue nin Pharisifue'm (*f4*) bé lie'n, an su yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.
21
An tii i ke bé kan kléé laafue mun ke: «Nanh kun swran». Se swran kun kun swran'n, béh feh ko dyole difue'm bé dyasu.
22
Sannge n lie'n, nh nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o fe i niaan wun ya [ngben'n], béh feh ko dyole difue'm bé dyasu. Ye swran ng'o kpe i niaan nzôwa'n, béh feh ko dyole difue dandan'm bé dyasu. Swran ng'o sé i niaan ke: Sinnglinfue'n, béh feh ko nyrennen lika'n i sin'n nun lo.
23
I so'n ti, se ah fah liké wié kô man Nyanmien'n, bo a dyu i sowle le, nan o wla kpen su ke o wun nde ô o niaan wié klun'n,
24
yatyi liké so'n le, anh kô siésié amun afien ka, i sin bla'a fo o liké so'n man.
25
Ke a nin a sanmanfue'n an te ô atin'n nun'n, anh siésié nde so'n wetee su ndende nan wa fa'a o a ma'an dyole difue'n, nen i kusu wa fa'a o a wla'a sôndya'n sa nun, nan wa wla'a o bisua'n ti.
26
Nanwle, a su fi'an lo fitéman, lélé san a wié i kale'n kwlaa tua, bablu kun bo su kaman.
27
An tii i ke bé séé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô.»
28
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o wun bla kun b'o bu i kunndele akunndan'n, wuun wa kunnde bla so'n.
29
Se o nyinma fama'n man a sa te'n, tu yi blô mmua. O flunman ke o wunnen'n i lika kun di le, tra ke Nyanmien fo o wunmuan'n ti nyrennen lika'n nun'n.
30
Se o sa fama'n man a yô sa te'n, kpe ti blô mmua. O flunman ke o wunnen'n i lika kun di le, tra ke o wunmuan'n wo nyrennen lika'n nun'n.
31
Bé keen ékun ke: «Swran kwlaa ng'o yre i yi'n, mon o men i fluwa b'o klé ke wa yre.»
32
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi se nanh bian kunndele ti'n, o man bla so'n oh yôh bla b'o kunnde bian i wun bô, ye swran ng'o dya bla bo ba yre'n, wuun wa kunnde swrani.
33
An tii i ékun ke bé kan kléé laafue mun ke: «Nanh ta nda ngben, sannge nda nga a ta é Min Nyanmien'n, yô»
34
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, nanh an ta swran fi nda mlonmlon, nanh an fle nyanmien su lo'n bé di, afin o ti Nyanmien Kpli'n i bia.
35
Ye nanh an fle asie'n bé di, afin o ti Nyanmien Kpli'n i dya takatakawle, annze Jérusalem, afin o ti Famien Dan'n i klo.
36
Ye nanh ta o bobo wun nda, afin a kwla yô'a o ti ndre kun ufué annze blé.
37
Se an sé ke, iyô'n, mon o ka su, ye se an sé ke, tyetye'n, mon a ka su, afin nde nga bé kan gua su'n o fin Klunwifue'n.
38
An tii i ke bé séé ke: «Se swran bô o nyinma'n, bô i lie'n sié i ôsu, se swran tu o dyé'n, tu i lie'n sié i ôsu.»
39
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, se swran yô o te'n, nanh yô i wié, se swran kpatyi o fuka fama'n su'n, katyi be'n kusu men.
40
Se swran wié sanman o, nan i waan oh déh o trale'n, fo o kôndrô'n nannan su men.
41
Se swran wié mian o ke a sunmen lika kilo kun'n, sunmen dyu kilo nnyon.
42
Swran ng'o sre o liké'n fa men, ye swran ng'o klô ke o fe liké o sa nun'n, nanh katyi o sin sii.
43
An tii i ke bé séé ke: «Klô o wiéngu,» ye kpo o kpofue.
44
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, anh klô amun kpofue mun, ye [bé nga bé wua amun amuen'n, anh yra bé nguan. Bé nga bé kpo amun'n, anh yô bé kpa,] ye [bé nga bé yô amun tete] bo bé klé amun yale'n, anh sre Nyanmien ke o nian bé su.
45
I so'n nun amun wa yô amun Si b'o ô nyanmien su lo'n i mma mun, afin o bô wia'n man bé bo bé ti te'n nin bé bo bé ti kpa'n, ye o to nzué'n man nanwlefue nin bé bo bé ti'a nanwlefue'n.
46
?Afin se an klô amun klôfue'm bé ngunmin'n, nzu liké ye amunh nyenh io? ?Guabô sika défue mun bobo bé klô'a bé klôfue mun?
47
?Se an yô amun niaan'm bé ngunmin bé liké'n, wuun nzu liké dan ye amuan yôo? ?Bé bo bé ti'a Juif'n bobo bé yô'a bé niaan'm bé liké
48
I so'n ti, anh yô swran kpa ke amun Si b'o ô nyanmien su lo'n ti kpa'n sa.Matthieu 5:1
Matthieu 5:2
Matthieu 5:3
Matthieu 5:4
Matthieu 5:5
Matthieu 5:6
Matthieu 5:7
Matthieu 5:8
Matthieu 5:9
Matthieu 5:10
Matthieu 5:11
Matthieu 5:12
Matthieu 5:13
Matthieu 5:14
Matthieu 5:15
Matthieu 5:16
Matthieu 5:17
Matthieu 5:18
Matthieu 5:19
Matthieu 5:20
Matthieu 5:21
Matthieu 5:22
Matthieu 5:23
Matthieu 5:24
Matthieu 5:25
Matthieu 5:26
Matthieu 5:27
Matthieu 5:28
Matthieu 5:29
Matthieu 5:30
Matthieu 5:31
Matthieu 5:32
Matthieu 5:33
Matthieu 5:34
Matthieu 5:35
Matthieu 5:36
Matthieu 5:37
Matthieu 5:38
Matthieu 5:39
Matthieu 5:40
Matthieu 5:41
Matthieu 5:42
Matthieu 5:43
Matthieu 5:44
Matthieu 5:45
Matthieu 5:46
Matthieu 5:47
Matthieu 5:48


Matthieu 1 / Mat 1
Matthieu 2 / Mat 2
Matthieu 3 / Mat 3
Matthieu 4 / Mat 4
Matthieu 5 / Mat 5
Matthieu 6 / Mat 6
Matthieu 7 / Mat 7
Matthieu 8 / Mat 8
Matthieu 9 / Mat 9
Matthieu 10 / Mat 10
Matthieu 11 / Mat 11
Matthieu 12 / Mat 12
Matthieu 13 / Mat 13
Matthieu 14 / Mat 14
Matthieu 15 / Mat 15
Matthieu 16 / Mat 16
Matthieu 17 / Mat 17
Matthieu 18 / Mat 18
Matthieu 19 / Mat 19
Matthieu 20 / Mat 20
Matthieu 21 / Mat 21
Matthieu 22 / Mat 22
Matthieu 23 / Mat 23
Matthieu 24 / Mat 24
Matthieu 25 / Mat 25
Matthieu 26 / Mat 26
Matthieu 27 / Mat 27
Matthieu 28 / Mat 28