A A A A A
Lingala Bible 1974

Matthieu 11
Jésus-Christ b'o ti David nin Abraham bé anunman'n i ôsu ng'o fin nun'n bé dunman mun ye.
2
Abraham wuu Isaac, Isaac wuu Jacob, Jacob wuu Juda nin i niaan mun.
3
Juda nin Thamar bé wuu Pharès nin Zara, Pharès wuu Esrom.
4
Esrom wuu Aram, Aram wuu Aminadab, Aminadab wuu Naasson, Naasson wuu Salmon.
5
Salmon nin Rahab bé wuu Boaz. Boaz nin Ruth bé wuu Obed. Obed wuu Isaï,
6
Isaï wuu famien David. David nin Urie i yi'n bé wuu Salomon.
7
Salomon wuu Roboam, Roboam wuu Abia, Abia wuu Asaph.
8
Asaph wuu Josaphat, Josaphat wuu Joram, Joram wuu Osiaz.
9
Osiaz wuu Joatham, Joatham wuu Achaz, Achaz wuu Ézéchias.
10
Ézéchias wuu Manassé, Manassé wuu Amon, Amon wuu Josias.
11
Ble bo bé fa Israëlfue mun oo Babylone'n, i ble so'n nun ye Josias wuu Jéchonias nin i niaan muon.
12
Ke bé fa bé oo Babylone'n, i sin Jéchonias wuu Salathiel, Salathiel wuu Zorobabel.
13
Zorobabel wuu Abiud, Abiud wuu Éliakim, Éliakim wuu Azor.
14
Azor wuu Sadok, Sadok wuu Achim, Achim wuu Éliud,
15
Éliud wuu Éléazar, Éléazar wuu Matthan, Matthan wuu Jacob.
16
Jacob wuu Joseph b'o ti Marie wun'n. Marie so'n ye o wuu Jésus bo bé flee Christ (*f1*) nion.
17
Ke o fin Abraham ble su lélé b'o ka dyu David ble su'n, bé ôsu'm bé akpasua'n ti blu-nin-nnan. Ke o fin David ble su lélé b'o fa dyu ble nga bé fa bé ko. Babylone'n, bé ôsu'm bé akpasua'n ti blu-nin-nnan. Ke bé fa bé co Babylone lélé b'o fa dyu Christ ble su'n, bé akpasua'n ti blu-nin-nnan.
18
Anh nian ke Jésus-Christ i awulie'n yôlio. I nin Marie bo Joseph treli i asé'n, ke bé nian si'a sua'n, Nyanmien Wawe'n fa ba wlee i klun.
19
Joseph b'o ti i wun'n o ti swran kpa, o klô'a ke o satyi i dunman, i so'n ti, i waan oh yatyih i nun blelele.
20
Ke oh buh akunndan so'n, é Min Nyanmien'n i ange kun yi i wun kléé lalie nun, o sé ke: Joseph, David anunman, nanh sre kun o, fo o yi Marie ko o bô, afin ba'n bo wa wunnzee'n o fin Nyanmien Wawe'n.
21
O wa wu ba yasua, ah tonh i dunman Jésus, (bo i bô yele Défue), afin i ye o wa dé i nvlé'n bé sa bo bé yô Nyanmien'n i nuon.
22
I kwlaa so'n yôli so nan nde nga é Min Nyanmien'n man i nuan idyofue'n kannin'n wa kpen su, o sé ke:
23
«Anh nian, talua b'o nian si'a bian'n o wa wunnze, oh wu ba yasua, Béh tonh i dunman Emmanuel,» bo i bô klé ke Nyanmien nin é ô nun.
24
Ke Joseph tinngéli'n o yôô sa nga é Min Nyanmien'n i ange'n kan klélii'n, nan wa fe i yi'n wa o i bô,
25
sannge o nin i ba si'a sua, lélé san o wuu i wa yasua b'o toon i dunman Jésus'n.Matthieu 1:1

Matthieu 1:2

Matthieu 1:3

Matthieu 1:4

Matthieu 1:5

Matthieu 1:6

Matthieu 1:7

Matthieu 1:8

Matthieu 1:9

Matthieu 1:10

Matthieu 1:11

Matthieu 1:12

Matthieu 1:13

Matthieu 1:14

Matthieu 1:15

Matthieu 1:16

Matthieu 1:17

Matthieu 1:18

Matthieu 1:19

Matthieu 1:20

Matthieu 1:21

Matthieu 1:22

Matthieu 1:23

Matthieu 1:24

Matthieu 1:25Matthieu 1 / Mat 1

Matthieu 2 / Mat 2

Matthieu 3 / Mat 3

Matthieu 4 / Mat 4

Matthieu 5 / Mat 5

Matthieu 6 / Mat 6

Matthieu 7 / Mat 7

Matthieu 8 / Mat 8

Matthieu 9 / Mat 9

Matthieu 10 / Mat 10

Matthieu 11 / Mat 11

Matthieu 12 / Mat 12

Matthieu 13 / Mat 13

Matthieu 14 / Mat 14

Matthieu 15 / Mat 15

Matthieu 16 / Mat 16

Matthieu 17 / Mat 17

Matthieu 18 / Mat 18

Matthieu 19 / Mat 19

Matthieu 20 / Mat 20

Matthieu 21 / Mat 21

Matthieu 22 / Mat 22

Matthieu 23 / Mat 23

Matthieu 24 / Mat 24

Matthieu 25 / Mat 25

Matthieu 26 / Mat 26

Matthieu 27 / Mat 27

Matthieu 28 / Mat 28