A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Magyar Biblia Karoli 1589

Matthieu 11
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
2
Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
3
Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
4
Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
5
Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
6
Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
7
Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
8
Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
9
Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
10
Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
11
Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
12
A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
13
Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
14
Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
15
Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
16
Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.
17
Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.
18
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.Matthieu 1:1
Matthieu 1:2
Matthieu 1:3
Matthieu 1:4
Matthieu 1:5
Matthieu 1:6
Matthieu 1:7
Matthieu 1:8
Matthieu 1:9
Matthieu 1:10
Matthieu 1:11
Matthieu 1:12
Matthieu 1:13
Matthieu 1:14
Matthieu 1:15
Matthieu 1:16
Matthieu 1:17
Matthieu 1:18
Matthieu 1:19
Matthieu 1:20
Matthieu 1:21
Matthieu 1:22
Matthieu 1:23
Matthieu 1:24
Matthieu 1:25


Matthieu 1 / Mat 1
Matthieu 2 / Mat 2
Matthieu 3 / Mat 3
Matthieu 4 / Mat 4
Matthieu 5 / Mat 5
Matthieu 6 / Mat 6
Matthieu 7 / Mat 7
Matthieu 8 / Mat 8
Matthieu 9 / Mat 9
Matthieu 10 / Mat 10
Matthieu 11 / Mat 11
Matthieu 12 / Mat 12
Matthieu 13 / Mat 13
Matthieu 14 / Mat 14
Matthieu 15 / Mat 15
Matthieu 16 / Mat 16
Matthieu 17 / Mat 17
Matthieu 18 / Mat 18
Matthieu 19 / Mat 19
Matthieu 20 / Mat 20
Matthieu 21 / Mat 21
Matthieu 22 / Mat 22
Matthieu 23 / Mat 23
Matthieu 24 / Mat 24
Matthieu 25 / Mat 25
Matthieu 26 / Mat 26
Matthieu 27 / Mat 27
Matthieu 28 / Mat 28