A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Mateja 1

1
Jēzus Kristus cilts grāmata. Jēzus bija Dāvida, Dāvids Ābraāma dēls.
2
Ābraāms dzemdināja Īzaku, un Īzaks dzemdināja Jēkabu, un Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
3
Un Jūda dzemdināja Vārecu un Cāru no Tamaras; un Vārecs dzemdināja Ecranu, un Ecrans dzemdināja Ramu.
4
Un Rams dzemdināja Aminadabu, un Aminadabs dzemdināja Naāssanu, un Naāssans dzemdināja Zalmanu.
5
Un Zalmans dzemdināja Boasu no Rakabas, un Boas dzemdināja Obedu no Rutes, un Obeds dzemdināja Izaju.
6
Un Izajus dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja Salamanu no Urijas sievas.
7
Un Salamans dzemdināja Roboamu, un Roboams dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu.
8
Un Asus dzemdināja Jozavatu, un Jozavats dzemdināja Joramu, un Jorams dzemdināja Ociju.
9
Un Ocija dzemdināja Joatamu, un Joatams dzemdināja Akacu, un Akacs dzemdināja Eceķiju.
10
Un Eceķija dzemdināja Manasu, un Manasus dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Joziju.
11
Un Jozija dzemdināja Jekoniju un viņa brāļus ap to aizvešanu uz Bābeli.
12
Un pēc aizvešanas uz Bābeli Jekonija dzemdināja Zalatiēli, un Zalatiēls dzemdināja Corobabeli.
13
Un Corobabels dzemdināja Abiudu, un Abiuds dzemdināja Eliaķimu, un Eliaķims dzemdināja Acoru.
14
Un Acors dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Aķimu, un Aķims dzemdināja Eliudu.
15
Un Eliuds dzemdināja Eleacaru, un Eleacars dzemdināja Mattanu, un Mattans dzemdināja Jēkabu.
16
Un Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas top saukts Kristus.
17
Tad nu pavisam no Ābraāma līdz Dāvidam ir četrpadsmit augumi; un no Dāvida līdz aizvešanai uz Bābeli ir četrpadsmit augumi; un no aizvešanas uz Bābeli līdz Kristum četrpadsmit augumi.
18
Bet Jēzus Kristus piedzimšana bija tāda: kad Marija, viņa māte, Jāzepam bija saderēta, pirms tie nāca kopā, tā atradās grūta no Svētā Gara.
19
Bet Jāzeps, viņas vīrs, taisns būdams un negribēdams tai kaunu darīt, gribēja to slepeni atstāt.
20
Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās sacīdams: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties, Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis; jo kas iekš tās dzimis, tas ir no Svētā Gara.
21
Un viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem.
22
Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, kas runāts no Tā Kunga caur to pravieti, kas saka:
23
Redzi, tā jumprava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Immanuels, tas ir tulkots: Dievs ar mums.
24
Bet Jāzeps no miega uzmodies darīja, kā viņam Tā Kunga eņģelis bija pavēlējis, un ņēma savu sievu pie sevis;
25
Un viņu neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi savu pirmdzimto Dēlu, un nosauca Viņa vārdu Jēzus.
Mateja 1:1
Mateja 1:2
Mateja 1:3
Mateja 1:4
Mateja 1:5
Mateja 1:6
Mateja 1:7
Mateja 1:8
Mateja 1:9
Mateja 1:10
Mateja 1:11
Mateja 1:12
Mateja 1:13
Mateja 1:14
Mateja 1:15
Mateja 1:16
Mateja 1:17
Mateja 1:18
Mateja 1:19
Mateja 1:20
Mateja 1:21
Mateja 1:22
Mateja 1:23
Mateja 1:24
Mateja 1:25
Mateja 1 / Mat 1
Mateja 2 / Mat 2
Mateja 3 / Mat 3
Mateja 4 / Mat 4
Mateja 5 / Mat 5
Mateja 6 / Mat 6
Mateja 7 / Mat 7
Mateja 8 / Mat 8
Mateja 9 / Mat 9
Mateja 10 / Mat 10
Mateja 11 / Mat 11
Mateja 12 / Mat 12
Mateja 13 / Mat 13
Mateja 14 / Mat 14
Mateja 15 / Mat 15
Mateja 16 / Mat 16
Mateja 17 / Mat 17
Mateja 18 / Mat 18
Mateja 19 / Mat 19
Mateja 20 / Mat 20
Mateja 21 / Mat 21
Mateja 22 / Mat 22
Mateja 23 / Mat 23
Mateja 24 / Mat 24
Mateja 25 / Mat 25
Mateja 26 / Mat 26
Mateja 27 / Mat 27
Mateja 28 / Mat 28