A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 31
Un tas jauneklis Samuēls kalpoja Tam Kungam Elus priekšā, un Tā Kunga vārds bija dārgs tanī laikā, un parādīšanas notika reti.
2
Un notikās tai laikā, kad Elus savā vietā gulēja, (un viņa acis jau sāka tumšas mesties, ka tas nevarēja redzēt),
3
Un tas Dieva lukturis vēl nebija izdzisis, un Samuēls gulēja Tā Kunga namā, kur Dieva šķirsts bija.
4
Tad Tas Kungs Samuēli sauca, un šis sacīja: redzi, še es esmu,
5
Un skrēja pie Elus un sacīja: redzi, še es esmu, jo tu mani esi saucis. Un viņš sacīja: es tevi neesmu saucis, ej atkal gulēt. Un tas gāja un apgūlās.
6
Tad Tas Kungs Samuēli atkal sauca. Un Samuēls cēlās un gāja pie Elus un sacīja: redzi, še es esmu, jo tu mani esi saucis. Viņš sacīja: es tevi neesmu saucis, mans dēls, ej atkal gulēt.
7
Bet Samuēls vēl nepazina To Kungu un Tā Kunga vārds tam vēl nebija parādīts.
8
Tad Tas Kungs Samuēli atkal sauca trešu lāgu. Un tas cēlās un gāja pie Elus un sacīja: redzi, še es esmu, tu mani esi saucis. Tad Elus noprata, ka Tas Kungs to jaunekli sauca.
9
Un Elus sacīja uz Samuēli: ej gulēt, un kad tevi sauks, tad saki: runā Kungs, jo tavs kalps klausās. Un Samuēls gāja un apgūlās savā vietā.
10
Tad Tas Kungs nāca un nostājās un sauca kā papriekš: Samuēl, Samuēl! Un Samuēls sacīja: runā, jo tavs kalps klausās.
11
Un Tas Kungs sacīja uz Samuēli: redzi, es ko darīšu iekš Izraēla, ka visiem, kas to dzirdēs, abās ausīs skanēs.
12
Tanī dienā es pret Elu visu izdarīšu, ko pret viņa namu esmu runājis: es to sākšu un arī pabeigšu.
13
Jo es tam esmu ziņu devis, ka es soģis būšu pār viņa namu mūžīgi tā nozieguma dēļ, ka viņš zinājis, kā viņa bērni sev lāstus krājās, un tiem to nav liedzis.
14
Un tādēļ es Elus namam esmu zvērējis, ka Elus nama noziegums nemūžam netaps salīdzināts ne caur kaujamiem, ne caur ēdamiem upuriem.
15
Un Samuēls gulēja līdz rītam, un tad viņš atvēra Tā Kunga nama durvis, bet Samuēls bijās šo parādīšanos Elum stāstīt.
16
Tad Elus Samuēli aicināja un sacīja: Samuēl, mans dēls. Un tas atbildēja: redzi, še es esmu.
17
Un viņš sacīja: kas tas par vārdu, ko viņš uz tevi runājis? Neslēp jel to man; lai Dievs tev šā un tā dara, ja tu man vienu vārdu apslēpsi no visiem, ko viņš uz tevi runājis.
18
Tad Samuēls tam stāstīja visus tos vārdus un tam nekā neapslēpa. Un tas sacīja: viņš ir Tas Kungs, lai viņš dara, ko viņš pats redz labu esam.
19
Un Samuēls uzauga, un Tas Kungs bija ar viņu, un viņš nevienam no saviem vārdiem nelika zemē krist.
20
Un viss Izraēls no Dana līdz Berzebai atzina, ka Samuēls bija Tā Kunga uzticīgais pravietis.
21
Un Tas Kungs vēl parādījās Zīlū, jo Tas Kungs parādījās Samuēlim Zīlū caur Tā Kunga vārdu.