A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 25

1
Un Samuēls nomira un viss Izraēls sapulcējās un žēlojās par to un to apraka viņa namā Rāmatā.
2
Tad Dāvids nogāja uz Pārana tuksnesi. Un viens vīrs bija Maonā, kam saimniecība bija Karmelī; un tas vīrs bija ļoti bagāts, un tam bija trīstūkstoš avis un tūkstoš kazas. Un tas bija Karmelī, savas avis cirpt.
3
Un tam vīram bija vārds Nābals, un viņa sievai bija vārds Abigaīle, un tā sieva bija ļoti gudra padomā un skaista augumā. Bet tas vīrs bija pikts un ļauns savos darbos un no Kāleba bērniem.
4
Kad nu Dāvids tuksnesī dzirdēja, ka Nābals savas avis cirpa,
5
Tad viņš sūtīja desmit puišus un sacīja tiem puišiem: ejat uz Karmeli un ejat pie Nābala un sveicinājiet viņu no manas puses,
6
Un sakāt: Dievs palīdz, miers lai ir ar tevi un miers ar tavu namu un miers ar visu, kas tev pieder!
7
Un nu es esmu dzirdējis, ka tev ir avju cirpēji. Tad nu tavi gani pie mums ir bijuši, mēs tiem nekā ļauna neesam darījuši, tiem arī nekas nav zudis visu to laiku, kamēr tie Karmelī bijuši.
8
Vaicā savus puišus, tad tie tev to sacīs. Lai tad tie jaunekļi žēlastību atrod priekš tavām acīm, jo mēs labā dienā esam atnākuši. Dod jel saviem kalpiem un savam dēlam Dāvidam, kas tev pie rokas.
9
Kad nu Dāvida puiši bija nākuši un šos vārdus uz Nābalu no Dāvida puses runājuši, tad tie palika klusu.
10
Bet Nābals atbildēja Dāvida kalpiem un sacīja: kas tas tāds Dāvids un kas tas tāds Izajus dēls? Šinī laikā ir daudz kalpu, kas no saviem kungiem aizbēg.
11
Vai tad es savu maizi un ūdeni un savus lopus ņemšu, ko es priekš saviem cirpējiem esmu kāvis, un došu vīriem, ko es nepazīstu, no kurienes tie ir?
12
Tad Dāvida puiši griezās atpakaļ uz savu ceļu un gāja atpakaļ un nāca un atsacīja viņam visus šos vārdus.
13
Tad Dāvids sacīja uz saviem vīriem: apjoziet ikviens savu zobenu. Tad ikviens apjoza savu zobenu. Un Dāvids apjoza arīdzan savu zobenu, un tie devās uz augšu Dāvidam pakaļ pie četrsimt vīru, un divsimt palika pie rīkiem.
14
Bet Abigaīlei, Nābala sievai, viens no tiem puišiem to stāstīja un sacīja: redzi, Dāvids ir vēstnešus sūtījis no tuksneša un mūsu kungu licis sveicināt, bet viņš tos izbāra.
15
Bet tie vīri mums ir bijuši ļoti labi, un mums nekā ļauna nav darījuši un mums nekas nav zudis visu to laiku, kad mēs pie tiem mituši, kad bijām laukā.
16
Tie mums bijuši par mūri, ir naktīm ir dienām, visu to laiku, kad mēs pie tiem bijuši, avis ganīdami.
17
Un nu ņem vērā un raugi, ko tu dari, jo nelaime būs gatava pret mūsu kungu un pret visu viņa namu, un tas ir netikls vīrs, ka viņam nekā nevar sacīt.
18
Tad Abigaīle steidzās un ņēma divsimt maizes un divus ādas traukus ar vīnu un piecas kautas avis un piecus pūrus miltu un simts rozīņu raušu un divsimt vīģu raušu, un to krāva uz ēzeļiem.
19
Un tā sacīja uz saviem puišiem: noejat manā priekšā, redzi, es būšu aiz jums. Bet savam vīram Nābalam viņa no tam nedeva ziņas.
20
Kad nu viņa uz ēzeļa jādama nonāca pakalnā, meža ēnā, redzi, tad Dāvids ar saviem vīriem nonāca viņai pretī, un viņa tos sastapa.
21
Bet Dāvids bija sacījis: tiešām, es esmu velti sargājis visu, kas šim pieder tuksnesī, un tam nekas nav zudis no tā, kas viņam bija, bet viņš man maksā ļaunu par labu.
22
Lai Dievs Dāvida ienaidniekiem šā un tā dara, ja es no visa, kas viņam pieder, līdz rītam vienu atlicināju, kas mīž pie sienas.
23
Kad nu Abigaīle Dāvidu redzēja, tad viņa steidzās un nokāpa no ēzeļa un Dāvida priekšā krita uz savu vaigu un metās pie zemes.
24
Un tā krita viņam pie kājām un sacīja: ak mans kungs, pielīdzini man, man to noziegumu, un lai jel tava kalpone priekš tavām ausīm runā, un klausi tavas kalpones vārdus!
25
Mans kungs, nedusmojies, lūdzams, par šo netiklo vīru, par Nābalu, jo viņš ir tāds, kā viņa vārds skan; Nābals (ģeķis) viņa vārds un ģeķība ir pie viņa, un es, tava kalpone, sava kunga puišus neesmu redzējusi, ko tu esi sūtījis.
26
Nu tad, mans kungs, tik tiešām kā Tas Kungs dzīvs un tava dvēsele dzīva, Tas Kungs tevi ir noturējis, ka tu neesi nācis asinsgrēkā un neesi atriebies ar savu roku, un nu, kā Nābals, tā lai top tavi ienaidnieki un tie, kas pret manu kungu ļaunu domā.
27
Un šī nu ir tā svētība, ko tava kalpone savam kungam ir atnesusi; lai to dod tiem puišiem, kas manam kungam staigā pakaļ.
28
Piedod, lūdzams, tavai kalponei to pārkāpumu; jo Tas Kungs tiešām manam kungam dos pastāvīgu namu, tāpēc ka mans kungs karo Tā Kunga karu, un nekāds ļaunums tevi neaizņems ne mūžam.
29
Un kad kāds cilvēks pret tevi celsies, tevi vajāt un tavu dvēseli meklēt, tad mana kunga dvēsele būs iesieta tai dzīvo (dvēseļu) kūlītī pie Tā Kunga, tava Dieva, bet tavu ienaidnieku dvēsele taps kā no lingas izlingota.
30
Kad nu Tas Kungs manam kungam visu to labu darīs, ko viņš par tevi runājis, un tevi cels par valdnieku pār Izraēli,
31
Tad manam kungam nebūs šis grēks un šis sirds grūtums, ka tu velti būtu asinis izlējis, un ka mans kungs pats sev būtu palīdzējies; un kad Tas Kungs manam kungam labu darīs, tad tu pieminēsi savu kalponi.
32
Tad Dāvids sacīja uz Abigaīli: slavēts lai ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, kas tevi šodien man pretī sūtījis.
33
Un slavēts lai ir tavs padoms, un svētīta esi tu pati, ka tu man šodien noturējusi, ka neesmu nācis asinsgrēkā, un ka ar savu roku neesmu atriebies.
34
Jo patiesi, tik tiešām kā Tas Kungs, Izraēla Dievs, dzīvs, kas mani noturējis tev ļaunu darīt; ja tu nebūtu steigusies un man pretī nākusi, tad Nābalam nebūtu atlicis līdz rīta gaismai neviens, kas mīž pie sienas.
35
Tad Dāvids ņēma no viņas rokas, ko viņa tam bija atvedusi, un uz to sacīja: ej ar mieru atkal savās mājās! Redz, es tavu balsi esmu klausījis un tavu lūgšanu pieņēmis.
36
Kad nu Abigaīle pie Nābala nāca, redzi, tad tam bija dzīres savā namā, tāpat kā ķēniņa dzīres, un Nābala sirds priecājās pie sevis, un viņš bija ļoti piedzēries. Bet viņa tam ne vārda nesacīja, ne maza, ne liela, līdz rīta gaismai.
37
Un notikās rītu, kad vīns no Nābala bija izgājis, tad viņa sieva tam visu to stāstīja. Tad viņa sirds iekš viņa pamira, un viņš kļuva kā akmens.
38
Un pēc kādām desmit dienām Tas Kungs sita Nābalu, ka tas nomira.
39
Kad Dāvids dzirdēja, Nābalu esam mirušu, tad viņš sacīja: slavēts ir Tas Kungs, kas manu apsmieklu pie Nābala atriebis un savu kalpu noturējis no ļauna, un ka Tas Kungs Nābalam to ļaunu uz viņa galvu maksājis. Un Dāvids nosūtīja un runāja uz Abigaīli, ka viņš to ņemtu par sievu.
40
Tad Dāvida kalpi nāca pie Abigaīles uz Karmeli un runāja uz to un sacīja: Dāvids mūs pie tevis ir sūtījis, ka viņš tevi ņemtu sev par sievu.
41
Tad viņa cēlās un metās uz savu vaigu pie zemes un sacīja: redzi, še ir tava kalpone, ka tā kalpo un mazgā sava kunga kalpu kājas.
42
Un Abigaīle steidzās un cēlās un jāja uz ēzeļa ar savām piecām jaunām meitām, kas viņai staigāja pakaļ, un tā gāja Dāvida vēstnešiem pakaļ un viņam palika par sievu.
43
Un Dāvids ņēma arī Aķinoamu no Jezreēles, un arī šās abas viņam bija par sievām.
44
Jo Zauls savu meitu Mikali, Dāvida sievu, bija devis Paltam, Laīsa dēlam, kas bija no Gallim.
1 Samuelis 25:1
1 Samuelis 25:2
1 Samuelis 25:3
1 Samuelis 25:4
1 Samuelis 25:5
1 Samuelis 25:6
1 Samuelis 25:7
1 Samuelis 25:8
1 Samuelis 25:9
1 Samuelis 25:10
1 Samuelis 25:11
1 Samuelis 25:12
1 Samuelis 25:13
1 Samuelis 25:14
1 Samuelis 25:15
1 Samuelis 25:16
1 Samuelis 25:17
1 Samuelis 25:18
1 Samuelis 25:19
1 Samuelis 25:20
1 Samuelis 25:21
1 Samuelis 25:22
1 Samuelis 25:23
1 Samuelis 25:24
1 Samuelis 25:25
1 Samuelis 25:26
1 Samuelis 25:27
1 Samuelis 25:28
1 Samuelis 25:29
1 Samuelis 25:30
1 Samuelis 25:31
1 Samuelis 25:32
1 Samuelis 25:33
1 Samuelis 25:34
1 Samuelis 25:35
1 Samuelis 25:36
1 Samuelis 25:37
1 Samuelis 25:38
1 Samuelis 25:39
1 Samuelis 25:40
1 Samuelis 25:41
1 Samuelis 25:42
1 Samuelis 25:43
1 Samuelis 25:44
1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31