English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 2

1
Tad Anna pielūdza un sacīja: mana sirds lec no prieka iekš Tā Kunga, mans rags ir paaugstināts iekš Tā Kunga; mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par tavu pestīšanu.
2
Neviens nav svēts, kā Tas Kungs, neviens, kā tu vien, un nekāds patvērums nav, kā mūsu Dievs.
3
Nedaudzinājiet runu augsti jo augsti, blēņas lai paliek nost no jūsu mutes; jo Tas Kungs ir Dievs, tas visuzinātājs, viņš sver tos darbus.
4
Vareniem stops ir salauzts, un vājie ir apjozti ar stiprumu;
5
Paēdušie sader par maizi, un izsalkušie vairs nav izsalkuši. Pati neauglīgā dzemdē septiņus, kam bija daudz bērnu, tā savīst.
6
Tas Kungs nokauj un dara dzīvu, viņš noved ellē un atkal uzved augšā.
7
Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, viņš pazemo un paaugstina.
8
Viņš uzceļ nabagu no pīšļiem, un bēdīgo viņš paaugstina no dubļiem, ka viņš tos sēdina starp lieliem kungiem un tiem liek iemantot goda krēslu; jo zemes pamati pieder Tam Kungam, un viņš uz tiem pasauli licis.
9
Savu svēto kājas viņš pasargā; bet tie bezdievīgie tumsībā iet bojā: jo neviens nav varens caur spēku.
10
Tas Kungs - viņa pretinieki top iztrūcināti, debesīs pār tiem viņš liek pērkoniem rūkt. Tas Kungs tiesās zemes galus un dos savam ķēniņam spēku un paaugstinās sava svaidītā ragu.
11
Un Elkanus nogāja uz Rāmatu savā namā, bet tas zēns kalpoja Tam Kungam priestera Elus priekšā.
12
Bet Elus dēli bija netikli, tie neatzina To Kungu.
13
Un priesteru ieradums ar ļaudīm bija: kad kāds upuri upurēja, tad priestera puisis nāca, kamēr tā gaļa vārījās, - un tam dakšas ar trim zariem bija rokā, -
14
Un bakstīja grāpī vai katlā vai pannā vai podā. Ko nu tās dakšas uzvilka, to priesteris ņēma priekš sevis. Tā tie darīja visiem Izraēla ļaudīm, kas tur nāca uz Šīlo.
15
Un pirms tie tos taukus iededzināja, priestera puisis nāca un sacīja uz to vīru, kas upurēja: dod gaļas priesterim priekš cepeša, jo viņš no tevis negrib vārītu gaļu, bet jēlu.
16
Ja kas uz to sacīja: pašu laiku(vispirms) tos taukus iededzinās, tad ņem priekš sevis, kā tava sirds kāro, - tad šis uz to sacīja: nupat tev būs dot, un ja ne, tad es ņemšu ar varu.
17
Tā šo puišu grēki bija ļoti lieli Tā Kunga priekšā, jo šie vīri nicināja Tā Kunga ēdamo upuri. -
18
Bet Samuēls kalpoja Tā Kunga priekšā, puisis būdams, apjozts ar nātnu efodu.
19
Un māte viņam taisīja mazus svārciņus un tos viņam nesa ik gadus, kad ar savu vīru nāca, gadskārtējo upuri upurēt.
20
Un Elus svētīja Elkanu un viņa sievu un sacīja: lai Tas Kungs tev dod dzimumu no šās sievas, par to izlūgto, ko viņa no Tā Kunga ir izlūgusi. Un tie gāja uz savu māju.
21
Un Tas Kungs piemeklēja Annu un tā tapa grūta un dzemdēja trīs dēlus un divas meitas. Bet tas puisītis Samuēls uzauga pie Tā Kunga.
22
Un Elus bija ļoti vecs un dzirdēja visu, ko viņa dēli visam Izraēlim darīja, un ka tie gulēja pie tām sievām, kas sapulcējās priekš saiešanas telts durvīm.
23
Un viņš uz tiem sacīja: kāpēc jūs darāt tādas lietas? Kā es par jums tādu neslavu dzirdu no visiem šiem ļaudīm?
24
Nē, mani bērni, tā nav laba slava, ko es dzirdu, jo jūs darāt Tā Kunga ļaudis pārkāpjam.
25
Kad cilvēks pret cilvēku grēko, tad tiesas kungi to izlīdzina, bet kad cilvēks pret To Kungu grēko, kas priekš tāda var aizlūgt? Bet tie neklausīja sava tēva balsi, jo Tas Kungs tos gribēja nokaut.
26
Un tas puisis Samuēls augdams auga un patika ir Tam Kungam, ir tiem ļaudīm.
27
Un viens Dieva vīrs nāca pie Elus un uz to sacīja: tā saka Tas Kungs: vai es neesmu skaidri parādījies tava tēva namam, kad tie bija Ēģiptes zemē Varaūs namā,
28
Un to no visām Izraēla ciltīm sev esmu licis par priesteri, upurēt uz mana altāra, kvēpināmās zāles iededzināt un to plecu apsegu nest manā priekšā, un es tava tēva namam esmu devis visus Izraēla bērnu uguns upurus.
29
Kāpēc tad jūs kājām minat manu upuri un manu ēdamo upuri, ko es esmu pavēlējis dzīvoklī? Un tu godā savus dēlus vairāk nekā mani, ka jūs barojaties no visu manu Izraēla ļaužu upuru pirmajiem.
30
Tādēļ Tas Kungs, Izraēla Dievs, saka: gan es biju skaidri sacījis: tavam namam un tava tēva namam bija manā priekšā staigāt mūžīgi. Bet nu Tas Kungs saka: nemūžam nē, bet kas mani godā, tos es godāju, un kas mani nicina, tie paliek kaunā.
31
Redzi, nāk dienas, tad es nocirtīšu tavu elkoni un tava tēva nama elkoni, tā ka neviena veca vairs nebūs tavā namā.
32
Un tu redzēsi (Dieva) dzīvokļa bēdas pie visa, ko viņš Izraēlim labu darīs, un veca nebūs tavā namā nemūžam.
33
Tomēr visus es tev neizdeldēšu no mana altāra, ka tavām acīm būs īgt un tavai dvēselei iztvīkt, bet viss tava nama dzimums mirs vīra gados.
34
Šī nu būs tā zīme, kas nāks pār taviem abiem dēliem, par Ovnu un Pineasu: vienā dienā abi mirs.
35
Un es sev celšu uzticīgu priesteri; tas darīs pēc manas sirds un dvēseles, tam es uztaisīšu pastāvīgu namu, un tas staigās priekš mana svaidītā vienmēr.
36
Un kas vēl atliks no tava nama, nāks un klanīsies priekš viņa par naudas artavu un par maizes riecienu un sacīs: pieņem mani lūdzams kādā priestera amatā, ka dabūju maizes kumosu, ko ēst.
1 Samuelis 2:1
1 Samuelis 2:2
1 Samuelis 2:3
1 Samuelis 2:4
1 Samuelis 2:5
1 Samuelis 2:6
1 Samuelis 2:7
1 Samuelis 2:8
1 Samuelis 2:9
1 Samuelis 2:10
1 Samuelis 2:11
1 Samuelis 2:12
1 Samuelis 2:13
1 Samuelis 2:14
1 Samuelis 2:15
1 Samuelis 2:16
1 Samuelis 2:17
1 Samuelis 2:18
1 Samuelis 2:19
1 Samuelis 2:20
1 Samuelis 2:21
1 Samuelis 2:22
1 Samuelis 2:23
1 Samuelis 2:24
1 Samuelis 2:25
1 Samuelis 2:26
1 Samuelis 2:27
1 Samuelis 2:28
1 Samuelis 2:29
1 Samuelis 2:30
1 Samuelis 2:31
1 Samuelis 2:32
1 Samuelis 2:33
1 Samuelis 2:34
1 Samuelis 2:35
1 Samuelis 2:36
1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31