A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 9

1
Un Abimeleks, JerubBaāla dēls, gāja uz Ziķemi pie savas mātes brāļiem un runāja uz tiem un uz visiem savas mātes tēva nama radiem un sacīja:
2
Runājiet lūdzami priekš visu namnieku ausīm Ziķemē: kas jums ir labāki, vai ka septiņdesmit vīri, visi JerubBaāla dēli, pār jums valda, vai ka viens vīrs pār jums valda? Pieminiet, mani arīdzan esam jūsu kaulu un jūsu miesu.
3
Tad viņa mātes brāļi viņa dēļ runāja priekš visu namnieku ausīm Ziķemē visus šos vārdus un viņu sirds nesās uz Abimeleku, jo tie sacīja: viņš ir mūsu brālis.
4
Un tie viņam deva septiņdesmit sudraba sēķeļus no BaālBerita nama, un Abimeleks ar tiem saderēja neliešus un nebēdniekus, kas viņam staigāja pakaļ.
5
Un viņš nāca sava tēva namā uz Ovru un nokāva savus brāļus, JerubBaāla bērnus, septiņdesmit vīrus uz viena akmens; bet Jotams, JerubBaāla jaunākais dēls, atlika, jo viņš bija paslēpies.
6
Tad visi Ziķemes namnieki sapulcējās un viss Milus nams, un tie nogāja un iecēla Abimeleku par ķēniņu pie tā piemiņas ozola, kas ir Ziķemē.
7
Kad to Jotamam teica, tad viņš nogāja un nostājās Grizima kalna paša galā un pacēla savu balsi un sauca un sacīja: klausāties mani, jūs Ziķemes namnieki, tad Dievs arī jūs klausīs.
8
Koki gāja, ķēniņu pār sevi svaidīt, un sacīja uz eļļas koku: esi ķēniņš pār mums.
9
Bet eļļas koks uz tiem sacīja: vai man būs atstāt savu taukumu, ko Dievs un cilvēki pie manis slavē, un noiet un līgoties pa koku virsu?
10
Tad tie koki sacīja uz vīģes koku: nāc tu, esi ķēniņš pār mums.
11
Bet vīģes koks uz tiem sacīja: vai man būs atstāt savu saldumu un savus labos augļus un noiet un līgoties pa koku virsu?
12
Tad tie koki sacīja uz vīnakoku: nāc tu un esi ķēniņš pār mums.
13
Bet vīnakoks uz tiem sacīja: vai man būs atstāt savu vīnu, kas dievus un cilvēkus iepriecina, un noiet un līgoties pa koku virsu?
14
Tad visi koki sacīja uz ērkšķu krūmu: nāc tu un esi ķēniņš pār mums.
15
Tad ērkšķu krūms uz tiem kokiem sacīja: kad jūs tiešām mani svaidiet sev par ķēniņu, tad nāciet un uzticaties manai paēnai, bet ja ne, tad lai uguns iziet no ērkšķu krūma un norij Lībanus ciedru kokus.
16
Un nu, vai jūs esat taisni un pareizi darījuši, Abimeleku celdami par ķēniņu, un vai jūs esat labi darījuši pie JerubBaāla un viņa nama un viņam darījuši pēc viņa roku nopelna?
17
Jo mans tēvs jūsu dēļ karojis un savu dzīvību nometis un jūs izglābis no Midijaniešu rokas,
18
Bet jūs šodien esat cēlušies pret mana tēva namu un nokāvuši viņa dēlus, septiņdesmit vīrus uz viena akmens, un esat iecēluši Abimeleku,
19
Ja nu jūs šodien taisni un pareizi esat darījuši pie JerubBaāla un pie viņa nama, tad priecājaties par Abimeleku, un lai viņš arīdzan priecājās par jums.
20
Bet ja ne, tad lai uguns iziet no Abimeleka un norij Ziķemes namniekus un Milus namu, un lai uguns iziet no Ziķemes namniekiem un no Milus nama un norij Abimeleku.
21
Tad Jotams bēga un aizbēga uz Beru un dzīvoja tur, no sava brāļa Abimeleka bīdamies.
22
Kad nu Abimeleks trīs gadus bija valdījis pār Izraēli,
23
Tad Dievs sūtīja ļaunu garu starp Abimeleku un Ziķemes namniekiem, un Ziķemes namnieki turējās viltīgi pret Abimeleku,
24
Ka tas varas darbs pie tiem septiņdesmit JerubBaāla dēliem nāktu un viņa asinis grieztos uz Abimeleku, viņu brāli, kas tos bija nokāvis, un bija stiprinājuši, savus brāļus nokaut.
25
Un Ziķemes namnieki sūtīja kādus, kas ar viltu uz viņu glūnēja kalna galos, un tie visus aplaupīja, kas pa to ceļu gāja, un tas Abimelekam tapa sacīts.
26
Un Gaāls, Ebeda dēls, nāca ar saviem brāļiem un gāja uz Ziķemi, un Ziķemes namnieki viņam uzticēja,
27
Un izgāja uz lauku un nolasīja savus vīna kalnus un spaidīja ogas un svinēja prieka svētkus, un gāja sava dieva namā un ēda un dzēra un lādēja Abimeleku.
28
Un Gaāls, Ebeda dēls, sacīja: kas ir Abimeleks, un kas ir Ziķems, ka mums viņam būs kalpot? Vai tas nav JerubBaāla dēls un Zebuls viņa uzraugs? Kalpojiet labāki, Emora, Ziķema tēva, vīriem, jo kāpēc lai mēs viņam kalpojam?
29
Ak kaut šie ļaudis būtu manā rokā, gan es Abimeleku izdzītu. Un uz Abimeleku viņš sacīja: vairo savu karaspēku un nāc ārā.
30
Kad Zebuls, tās pilsētas virsnieks, Gaāla, Ebeda dēla, vārdus dzirdēja, tad viņš apskaitās,
31
Un sūtīja slepeni vēstnešus pie Abimeleka un sacīja: redzi, Gaāls, Ebeda dēls, un viņa brāļi ir nākuši uz Ziķemi, un redzi, tie ceļ dumpi pret tevi pilsētā.
32
Un nu celies naktī, tu un tie ļaudis, kas pie tevis, un paslēpies laukā;
33
Un rītā agri, kad saule lec, tad celies un uzbrūc tai pilsētai, un redzi, kad viņš un tie ļaudis, kas pie viņa, ies ārā tev pretī, tad dari viņam, kā tava roka māk.
34
Tad Abimeleks un visi ļaudis, kas pie viņa bija, cēlās naktī un paslēpās pret Ziķemi četros pulkos.
35
Un Gaāls, Ebeda dēls, izgāja ārā un stāvēja priekš pilsētas vārtiem. Tad Abimeleks un tie ļaudis, kas pie viņa bija, cēlās, kur bija apslēpušies.
36
Kad nu Gaāls tos ļaudis ieraudzīja, tad viņš sacīja uz Zebulu: redzi, no kalnu galiem nāk ļaudis. Bet Zebuls uz to sacīja: tev šķiet kalna ēnu cilvēkus esam.
37
Tad Gaāls vēl runāja un sacīja: redzi, ļaudis nāk no augšgala un viens pulks nāk pa ceļu no burvju ozola.
38
Tad Zebuls uz viņu sacīja: kur nu ir tava mute, ar ko tu sacīji: kas ir Abimeleks, ka lai tam kalpojam? Vai šie nav tie ļaudis, ko tu esi apsmējis? Izej jel nu ārā un karo pret viņu.
39
Un Gaāls izgāja Ziķemes namnieku priekšā un karoja pret Abimeleku.
40
Un Abimeleks tam dzinās pakaļ, un tas bēga no viņa, un daudz krita nokauti līdz vārtiem.
41
Un Abimeleks palika Arumā, bet Zebuls izdzina Gaālu un viņa brāļus, ka tie Ziķemē nepalika.
42
Un notika otrā dienā, ka tie ļaudis gāja uz lauku, un tas Abimelekam tapa sacīts.
43
Tad viņš ņēma tos (kara) ļaudis un tos dalīja trijos pulkos un paslēpās laukā. Un viņš skatījās, un redzi, tie ļaudis izgāja no pilsētas; tad viņš cēlās pret tiem un tos nokāva.
44
Un Abimeleks un tie pulki, kas pie viņa bija, uzbruka un nostājās priekš pilsētas vārtiem, bet tie divi pulki uzbruka visiem, kas bija laukā, un tos nokāva.
45
Un Abimeleks karoja pret to pilsētu visu to dienu un uzņēma to pilsētu un nokāva tos ļaudis, kas tanī bija, un nopostīja to pilsētu un apsēja to ar sāli.
46
Kad nu visi Ziķemes pils namnieki to dzirdēja, tad tie gāja tai stiprā Berita dieva nama tornī.
47
Un Abimelekam tas tapa sacīts, ka visi Ziķemes pils namnieki bija sapulcējušies.
48
Tad Abimeleks gāja uz Calmon kalnu, viņš un visi ļaudis, kas pie viņa bija, un Abimeleks ņēma cirvi savā rokā un nocirta koka zaru un to uzcēla un lika uz savu kamiesi un sacīja uz tiem ļaudīm, kas pie tā bija: ko esat redzējuši mani darām, to dariet steigšus tāpat.
49
Tad arī visi ļaudis nocirta ikkatrs zaru un gāja Abimelekam pakaļ, un tos pielika pie tā stiprā torņa un iededzināja pār tiem to torni ar uguni, ka visi Ziķemes pils ļaudis nomira līdz tūkstoš vīru un sievu.
50
Un Abimeleks gāja uz Tebecu un apmetās pret Tebecu un to uzņēma.
51
Bet pilsētas vidū bija stipra pils, uz turieni visi vīri un sievas un visi pilsētas namnieki bēga un ieslēdzās un uzkāpa uz pils jumtu.
52
Tad Abimeleks nāca pie tās pils un karoja pret to un piegāja pie pils durvīm, viņu ar uguni sadedzināt.
53
Tad viena sieva nometa dzirnu akmens gabalu uz Abimeleka galvu un satrieca viņa galvas kausu.
54
Tad viņš steigšus piesauca to puisi, savu bruņu nesēju, un uz to sacīja: izvelc savu zobenu un nokauj mani, lai no manis nesaka: viena sieva viņu nokāvusi. Un viņa puisis to nodūra, ka nomira.
55
Kad nu Izraēla vīri redzēja, ka Abimeleks bija nomiris, tad tie gāja ikkatrs uz savām mājām.
56
Tā Dievs Abimelekam maksāja to ļaunumu, ko viņš bija darījis savam tēvam, nokaudams savus septiņdesmit brāļus.
57
Un Dievs Ziķemes vīriem atmaksāja visu ļaunumu uz viņu galvām, un Jotama, JerubBaāla dēla, lāsti nāca pār tiem.
Tiesneši 9:1
Tiesneši 9:2
Tiesneši 9:3
Tiesneši 9:4
Tiesneši 9:5
Tiesneši 9:6
Tiesneši 9:7
Tiesneši 9:8
Tiesneši 9:9
Tiesneši 9:10
Tiesneši 9:11
Tiesneši 9:12
Tiesneši 9:13
Tiesneši 9:14
Tiesneši 9:15
Tiesneši 9:16
Tiesneši 9:17
Tiesneši 9:18
Tiesneši 9:19
Tiesneši 9:20
Tiesneši 9:21
Tiesneši 9:22
Tiesneši 9:23
Tiesneši 9:24
Tiesneši 9:25
Tiesneši 9:26
Tiesneši 9:27
Tiesneši 9:28
Tiesneši 9:29
Tiesneši 9:30
Tiesneši 9:31
Tiesneši 9:32
Tiesneši 9:33
Tiesneši 9:34
Tiesneši 9:35
Tiesneši 9:36
Tiesneši 9:37
Tiesneši 9:38
Tiesneši 9:39
Tiesneši 9:40
Tiesneši 9:41
Tiesneši 9:42
Tiesneši 9:43
Tiesneši 9:44
Tiesneši 9:45
Tiesneši 9:46
Tiesneši 9:47
Tiesneši 9:48
Tiesneši 9:49
Tiesneši 9:50
Tiesneši 9:51
Tiesneši 9:52
Tiesneši 9:53
Tiesneši 9:54
Tiesneši 9:55
Tiesneši 9:56
Tiesneši 9:57
Tiesneši 1 / Tie 1
Tiesneši 2 / Tie 2
Tiesneši 3 / Tie 3
Tiesneši 4 / Tie 4
Tiesneši 5 / Tie 5
Tiesneši 6 / Tie 6
Tiesneši 7 / Tie 7
Tiesneši 8 / Tie 8
Tiesneši 9 / Tie 9
Tiesneši 10 / Tie 10
Tiesneši 11 / Tie 11
Tiesneši 12 / Tie 12
Tiesneši 13 / Tie 13
Tiesneši 14 / Tie 14
Tiesneši 15 / Tie 15
Tiesneši 16 / Tie 16
Tiesneši 17 / Tie 17
Tiesneši 18 / Tie 18
Tiesneši 19 / Tie 19
Tiesneši 20 / Tie 20
Tiesneši 21 / Tie 21