A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 41
Un Izraēla bērni joprojām darīja, kas Tam Kungam nepatika, kad Eūds bija nomiris.
2
Tad Tas Kungs tos nodeva Jabina, Kanaāniešu ķēniņa, rokā, kas Acorā valdīja, un viņa karaspēka virsnieks bija Ziserus, un tas dzīvoja pagānu Arozetā.  
3
Tad Izraēla bērni brēca uz To Kungu, jo tam bija deviņsimt dzelzs rati, un tas Izraēla bērnus ar varu bija spaidījis divdesmit gadus.
4
Un Debora, praviete, Lapidota sieva, tanī laikā Izraēli tiesāja.
5
Un viņa dzīvoja apakš Deboras palmakoka starp Ramu un Bēteli Evraīma kalnos, un Izraēla bērni gāja pie viņas uz tiesu.
6
Un viņa nosūtīja un aicināja Baraku, Abinoama dēlu, no Navtalus Ķedesas, un uz to sacīja: tiešām, Tas Kungs, Izraēla Dievs, tev ir pavēlējis: ej un dodies uz Tābora kalnu, un ņem līdz desmit tūkstoš vīrus no Navtalus bērniem un no Zebulona bērniem.  
7
Tad es tev pievedīšu pie Kizonas upes Ziseru, Jabina karaspēka virsnieku, un viņa ratus un viņa pulku un viņu nodošu tavā rokā.  
8
Tad Baraks uz viņu sacīja: ja tu man gribi iet līdz, tad es iešu, bet ja tu negribi iet līdz, tad es neiešu.
9
Un viņa sacīja: iet es iešu tev līdz, tomēr tas gods uz šī ceļa, ko tu tagad staigā, nepiederēs tev, bet Tas Kungs Ziseru nodos kādas sievas rokā. Un Debora cēlās un gāja ar Baraku uz Ķedesu.
10
Tad Baraks sasauca Ķedesā Zebulonu un Navtalu, un tur desmit tūkstoš vīri gāja viņam pakaļ, un Debora gāja līdz.
11
(Bet Ebers, tas Ķenietis, bija atšķīries no Ķeniešiem, no Obaba, Mozus tēvoča, bērniem, un bija uzcēlis savu dzīvokli pie tā ozola iekš Caānaīm, kas ir pie Ķedesas.)
12
Un Ziserum tapa teikts, ka Baraks, Abinoama dēls, bija gājis uz Tābora kalnu.
13
Tad Ziserus sasauca pie Ķizonas upes visus savus ratus, deviņsimt dzelzs ratus, un visus ļaudis, kas pie viņa bija no pagānu Arozetas.
14
Un Debora sacīja uz Baraku: celies, jo šī ir tā diena, kur Tas Kungs Ziseru devis tavā rokā: vai Tas Kungs nav izgājis tavā priekšā? Tad Baraks cēlās no Tābora kalna, un desmit tūkstoš vīri viņam pakaļ.
15
Un Tas Kungs izbiedēja Ziseru ar visiem ratiem un visu karaspēku priekš Baraka zobena asmens, un Ziserus nolēca no saviem ratiem un bēga kājām.
16
Un Baraks dzinās pakaļ tiem ratiem un tam karaspēkam līdz pagānu Arozetai, un viss Ziserus karapulks krita caur zobena asmeni, ka neviens neatlika.
17
Un Ziserus bēga kājām uz Jaēles, Ebera, tā Ķenieša, sievas, dzīvokli, jo starp Jabinu, Acoras ķēniņu, un Ebera, tā Ķenieša, namu bija miers.
18
Tad Jaēle Ziserum izgāja pretī un sacīja: nāc iekšā, kungs, nāc iekšā pie manis, nebīsties; un viņš iegāja pie viņas dzīvoklī, un viņa to apsedza ar apsegu.
19
Un viņš uz to sacīja: dod man jel maķenīt ūdens, jo man slāpst; tad viņa attaisīja piena trauku un to dzirdīja un to apsedza.
20
Un viņš uz to sacīja: stāvi dzīvokļa durvīs; ja kāds nāk un tev vaicā un saka: vai še nav kāds; tad saki: nav neviena.
21
Tad Jaēle, Ebera sieva, ņēma telts naglu un ņēma veseri savā rokā, un lēnam pie tā piegājusi, tā iedzina to naglu caur viņa deniņiem, tā ka tā iegāja zemē; bet viņš bija aizmidzis un noguris, un tā viņš nomira.
22
Un redzi Baraks Ziserum dzinās pakaļ Tad Jaēle izgāja viņam pretī un sacīja uz viņu: nāc, tad es tev rādīšu to vīru, ko tu meklē. Tad viņš pie tās iegāja, un redzi, Ziserus gulēja nomiris, un tā nagla bija viņa deniņos.
23
Tā Dievs tai dienā pazemoja Jabinu, Kanaāniešu ķēniņu, priekš Izraēla bērniem.
24
Un Izraēla bērnu roka palika jo dienas grūtāka pār Jabinu, Kanaāniešu ķēniņu, kamēr tie izdeldēja Jabinu, Kanaāniešu ķēniņu.