A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 3

1
Šie nu ir tie pagāni, ko Tas Kungs atstāja, ka viņš caur tiem Izraēli kārdinātu, kas nekā nezināja no Kanaāna kariem;
2
Lai Izraēla bērnu pēcnākamie zinātu un mācītos karu, tie, kas no tā vēl nekā nezināja.
3
Pieci Vīlistu valdnieki un visi Kanaānieši un Sidonieši un Evieši, kas dzīvoja Lībanus kalnos, un no BaālErmona kalna līdz Ematai.  
4
Šie tad bija, lai Izraēls caur tiem tiktu kārdināts, ka taptu zināms, vai tie klausīs Tā Kunga baušļiem, ko viņš viņu tēviem bija pavēlējis caur Mozu.
5
Un Izraēla bērni dzīvoja vidū starp Kanaāniešiem, Etiešiem un Amoriešiem un Vereziešiem un Eviešiem un Jebuziešiem.
6
Un tie sev ņēma viņu meitas par sievām un deva savas meitas viņu dēliem un kalpoja viņu dieviem,
7
Un Izraēla bērni darīja, kas Tam Kungam nepatika, un aizmirsa To Kungu, savu Dievu, un kalpoja Baāliem un Astartēm.
8
Tad Tā Kunga bardzība iedegās pret Izraēli un viņš tos pārdeva Kuzan Rizataīma, Mezopotamijas ķēniņa, rokā, un Izraēla bērni kalpoja Kuzan Rizataīmam astoņus gadus.
9
Tad Izraēla bērni brēca uz To Kungu, un Tas Kungs Izraēla bērniem cēla pestītāju, kas tos izpestīja, Otniēli, Ķenasa, Kāleba jaunākā brāļa, dēlu.
10
Un Tā Kunga Gars bija uz viņu, un viņš bija par soģi Izraēlim un izgāja karā, un Tas Kungs deva viņa rokā Kuzan Rizataīmu, Mezopotamijas ķēniņu, un viņa roka bija stipra pār Kuzan Rizataīmu.
11
Tad zemei bija miers četrdesmit gadus, un Otniēls, Ķenasa dēls, nomira.
12
Bet Izraēla bērni joprojām darīja, kas Tam Kungam nepatika. Tad Tas Kungs stiprināja Eglonu, Moaba ķēniņu, pret Izraēli, tāpēc, ka tie darīja, kas Tam Kungam nepatika.
13
Un viņš sapulcēja pie sevis Amona bērnus un Āmaleku, un cēlās un kāva Izraēli, un tie ieņēma to palmu pilsētu.
14
Un Izraēla bērni kalpoja Eglonam, Moaba ķēniņam, astoņpadsmit gadus.
15
Tad Izraēla bērni brēca uz To Kungu, un Tas Kungs tiem cēla par pestītāju Eūdu, Ģerus dēlu, no Benjamina cilts; tas bija kreilis, un Izraēla bērni caur viņu sūtīja dāvanu Eglonam, Moaba ķēniņam.
16
Un Eūds taisīja sev abējās pusēs griezīgu zobenu, olekts garumā, un to apjoza apakš savām drēbēm pie savas labās ciskas.
17
Un viņš Eglonam, Moaba ķēniņam, nonesa dāvanas, un Eglons bija ļoti resns vīrs.
18
Un kad viņš to dāvanu bija nodevis, tad viņš tos ļaudis atlaida, kas to dāvanu bija nesuši.
19
Bet viņš griezās atpakaļ no tiem elku stabiem, kas bija Ģilgalā un sacīja: man viens noslēpums tev jāsaka, ķēniņ. Un tas sacīja: klusu! Tad visi izgāja ārā, kas ap viņu stāvēja.
20
Un Eūds pie viņa pienāca; bet viņš sēdēja kādā dzestrā kambarī, kas bija viņam vienam. Tad Eūds sacīja: man ir Dieva vārds uz tevi. Tad viņš cēlās no tā krēsla.
21
Un Eūds izstiepa savu kreiso roku un ņēma to zobenu no savas labās ciskas un to viņam iedūra vēderā,
22
Ka ir asmens, ir spals iegāja, un tie tauki to asmeni apklāja, jo viņš to zobenu no viņa vēdera neizvilka, un tas izgāja pakaļā cauri.
23
Tad Eūds izgāja ārā un aizslēdza tā kambara durvis aiz sevis un tās aizšāva.
24
Kad tas nu bija izgājis, tad viņa kalpi nāca, un redzēja, un lūk, kambara durvis bija aizslēgtas. Un tie sacīja: viņš gan savas kājas apklāj tai dzestrā kambarī.
25
Kad tie nu gaidīja tik ilgi, ka paši kaunējās, un redzi, viņš tā kambara durvis neatdarīja, tad viņi ņēma atslēgu un atslēdza, un redzi, viņu kungs gulēja pie zemes nomiris.
26
Un Eūds izmuka, kamēr tie gaidīja, jo viņš gāja gar tiem elku stabiem un aizmuka uz Zeīratu.
27
Un kad viņš tur nonāca, tad viņš pūta trumetē uz Evraīma kalniem, un Izraēla bērni nogāja ar viņu no tiem kalniem un viņš pats viņu priekšā.
28
Un viņš uz tiem sacīja: steidzaties man pakaļ, jo Tas Kungs devis jūsu rokā jūsu ienaidniekus, tos Moabiešus. Un tie nogāja viņam pakaļ un uzņēma Jardānes pārejamo vietu, kas pret Moabu, un nevienu nelaida pāri.
29
Un tie kāva no Moabiešiem tanī laikā kādus desmit tūkstoš vīrus, visus brangus un visus stiprus, ka neviens neizspruka.
30
Tad Moabs tai dienā tapa pazemots apakš Izraēla bērnu rokas, un zemei bija miers astoņdesmit gadus.
31
Un pēc viņa bija Zamgars, Anata dēls, tas kāva no Vīlistiem sešsimt vīrus ar vēršu dzenamo. Tā viņš arīdzan Izraēli izpestīja.
Tiesneši 3:1
Tiesneši 3:2
Tiesneši 3:3
Tiesneši 3:4
Tiesneši 3:5
Tiesneši 3:6
Tiesneši 3:7
Tiesneši 3:8
Tiesneši 3:9
Tiesneši 3:10
Tiesneši 3:11
Tiesneši 3:12
Tiesneši 3:13
Tiesneši 3:14
Tiesneši 3:15
Tiesneši 3:16
Tiesneši 3:17
Tiesneši 3:18
Tiesneši 3:19
Tiesneši 3:20
Tiesneši 3:21
Tiesneši 3:22
Tiesneši 3:23
Tiesneši 3:24
Tiesneši 3:25
Tiesneši 3:26
Tiesneši 3:27
Tiesneši 3:28
Tiesneši 3:29
Tiesneši 3:30
Tiesneši 3:31
Tiesneši 1 / Tie 1
Tiesneši 2 / Tie 2
Tiesneši 3 / Tie 3
Tiesneši 4 / Tie 4
Tiesneši 5 / Tie 5
Tiesneši 6 / Tie 6
Tiesneši 7 / Tie 7
Tiesneši 8 / Tie 8
Tiesneši 9 / Tie 9
Tiesneši 10 / Tie 10
Tiesneši 11 / Tie 11
Tiesneši 12 / Tie 12
Tiesneši 13 / Tie 13
Tiesneši 14 / Tie 14
Tiesneši 15 / Tie 15
Tiesneši 16 / Tie 16
Tiesneši 17 / Tie 17
Tiesneši 18 / Tie 18
Tiesneši 19 / Tie 19
Tiesneši 20 / Tie 20
Tiesneši 21 / Tie 21