A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 18

1
Tanīs dienās ķēniņa nebija iekš Izraēla, un tanīs dienās Daniešu cilts meklēja īpašu vietu priekš sevis, kur varētu dzīvot, jo viņai nekāda īpaša vieta starp Izraēla ciltīm nebija piešķirta līdz tai dienai.
2
Tad Dana bērni no saviem radiem sūtīja kādus piecus vīrus, no savējiem, kas bija stipri, no Careās un Estaoles, zemi izlūkot un pārmeklēt, un tie uz viņiem sacīja: ejat, pārmeklējiet zemi. Un tie nāca pie Evraīma kalniem līdz Mikus namam un palika turpat par nakti.
3
Un tur pie Mikus nama būdami viņi pazina tā jaunekļa, tā Levita, balsi un nogriezās uz turieni un sacīja uz to: kas tevi še atvedis? Un ko tu še dari? Un kas tev šeitan ir?
4
Un tas uz viņiem sacīja: tā un tā man Mikus darījis un mani saderējis, un es viņam esmu par priesteri.
5
Tad tie uz viņu sacīja: vaicā jel Dievam, ka mēs atzīstam, vai mūsu ceļš labi izdosies, ko ejam?
6
Un tas priesteris uz tiem sacīja: ejat ar mieru! Jūsu ceļš, ko ejat, ir taisns priekš Tā Kunga.
7
Tad tie pieci vīri nogāja un nāca uz Laīsu un ieraudzīja tos ļaudis tai vidū droši dzīvojam, pēc Sidoniešu ieraduma mierīgi un droši, un tai zemē nebija neviena valdītāja, kas kādas lietas dēļ kādu apbēdinātu; un tie bija arī tālu no Sidoniešiem un tiem nebija nekādas darīšanas ar nekādu cilvēku.
8
Un tie nāca pie saviem brāļiem uz Careū un Estaoli, un viņu brāļi uz tiem sacīja: ko jūs sakāt?
9
Tad tie sacīja: celsimies un iesim pret tiem, jo mēs to zemi esam izlūkojuši, un redzi, tā ir ļoti laba; un jūs turaties klusu? Neesiet kūtri iet, ka nākat to zemi uzņemt.
10
Kad jūs nākat, tad jūs nākat pie drošiem ļaudīm, un tai zemei ir plašas robežas; jo Dievs to devis jūsu rokās, vietu, kur nekāda trūkuma nav nekādā lietā, kas ir virs zemes.
11
Tad no turienes, no Daniešu radiem, no Careās un Estaoles, aizgāja sešsimt apbruņoti karavīri.
12
Un tie cēlās un apmetas ĶiriatJearimā iekš Jūda; tādēļ to vietu nosauc par Dana lēģeri līdz šai denai; redzi tas ir aiz ĶiriatJearimas.
13
Un no turienes tie gāja uz Evraīma kalniem un nāca pie Mikus nama.
14
Tad tie pieci vīri, kas bija gājuši Laisas zemi izlūkot, sacīja uz saviem brāļiem: vai jūs zināt, ka šinī namā ir efods un elka dievi un izgriezts tēls un lieta bilde? Tad nu jūs paši varat zināt, kas jums jādara.
15
Un tie nogriezās uz turieni un nāca pie tā jaunekļa, tā Levita, namu, pie Mikus nama, un to apsveicināja mīlīgi.
16
Bet tie sešsimt vīri, kas bija no Dana bērniem, ar kara rīkiem apbruņoti, stāvēja pie vārtiem.
17
Bet tie pieci vīri, kas bija gājuši zemi izlūkot, nāca uz turieni un paņēma to izgriezto tēlu un to efodu un tos elka dievus un to lieto bildi, un tas priesteris stāvēja pie vārtiem ar tiem sešsimt apbruņotiem vīriem.
18
Kad nu šie Mikus namā nāca un paņēma to izgriezto tēlu un to efodu un tos elka dievus un to lieto bildi, tad tas priesteris uz tiem sacīja:
19
Ko jūs darāt? Un tie uz viņu sacīja: klusu, turi muti, un ej mums līdz un esi mums par tēvu un par priesteri. Vai tas tev labāki, viena vienīga vīra namā būt par priesteri nekā pie vienas cilts un viena rada iekš Izraēla?
20
Tad tas tam priesterim bija pa prātam, un viņš ņēma to efodu un tos elka dievus un to izgriezto tēlu un gāja līdz to ļaužu vidū.
21
Un viņi griezās atpakaļ un nogāja un laida papriekš bērniņus un ganāmo pulku un savas dārgās lietas.
22
Kad tie nu tālu no Mikus nama bija nākuši, tad tie vīri tapa sasaukti, kas bija tais namos pie Mikus nama, un tie panāca Dana bērnus un uzsauca tiem Dana bērniem.
23
Bet šie atgriezās un sacīja uz Miku: kas tev ir, ka tu savus ļaudis esi sasaucis?
24
Tad viņš sacīja: jūs manus dievus, ko es esmu taisījis, esat atņēmuši līdz ar to priesteri un esat aizgājuši; kas tad nu man vēl ir? Un jūs sakāt uz mani: kas tev kait?
25
Bet Dana bērni uz viņu sacīja: lai tava balss pie mums netop dzirdēta, ka ļauni vīri pār tēvi nenāk un tu nepazaudē savu dzīvību līdz ar sava nama dzīvību.
26
Tā Dana bērni aizgāja pa savu ceļu. Un kad Mikus redzēja, ka tie jo stipri bija nekā viņš, tad viņš griezās atpakaļ uz savu namu.
27
Bet tie to ņēma, ko Mikus bija taisījis, un to priesteri, kas viņam bija bijis, un gāja uz Laīsu pie tiem ļaudīm, kas mierīgi un droši dzīvoja, un tos apkāva ar zobena asmeni, un to pilsētu sadedzināja ar uguni.
28
Un nebija neviena, kas tos būtu izglābis, jo tā bija tālu no Sidonas, un tiem nebija nekādas darīšanas ar ļaudīm, un tā pilsēta stāvēja tai ielejā, kas ir pie BetRakabas. Un tie uztaisīja to pilsētu no jauna un dzīvoja tur.
29
Un tie nosauca tās pilsētas vārdu Dan, pēc sava tēva Dana vārda, kas Izraēlim bija dzimis, jebšu tās pilsētas vārds papriekš bija Laīsa.
30
Un Dana bērni tur uzcēla to izgriezto tēlu priekš sevis, un Jonatāns, Manasus dēla, Ģersona, dēls un viņa dēli bija priesteri Daniešu ciltī līdz tai dienai, kad tās zemes ļaudis tapa aizvesti.
31
Tā tie priekš sevis uzcēla Mikus izgriezto tēlu, ko tas bija taisījis, kamēr Dieva nams bija Zīlū.
Tiesneši 18:1
Tiesneši 18:2
Tiesneši 18:3
Tiesneši 18:4
Tiesneši 18:5
Tiesneši 18:6
Tiesneši 18:7
Tiesneši 18:8
Tiesneši 18:9
Tiesneši 18:10
Tiesneši 18:11
Tiesneši 18:12
Tiesneši 18:13
Tiesneši 18:14
Tiesneši 18:15
Tiesneši 18:16
Tiesneši 18:17
Tiesneši 18:18
Tiesneši 18:19
Tiesneši 18:20
Tiesneši 18:21
Tiesneši 18:22
Tiesneši 18:23
Tiesneši 18:24
Tiesneši 18:25
Tiesneši 18:26
Tiesneši 18:27
Tiesneši 18:28
Tiesneši 18:29
Tiesneši 18:30
Tiesneši 18:31
Tiesneši 1 / Tie 1
Tiesneši 2 / Tie 2
Tiesneši 3 / Tie 3
Tiesneši 4 / Tie 4
Tiesneši 5 / Tie 5
Tiesneši 6 / Tie 6
Tiesneši 7 / Tie 7
Tiesneši 8 / Tie 8
Tiesneši 9 / Tie 9
Tiesneši 10 / Tie 10
Tiesneši 11 / Tie 11
Tiesneši 12 / Tie 12
Tiesneši 13 / Tie 13
Tiesneši 14 / Tie 14
Tiesneši 15 / Tie 15
Tiesneši 16 / Tie 16
Tiesneši 17 / Tie 17
Tiesneši 18 / Tie 18
Tiesneši 19 / Tie 19
Tiesneši 20 / Tie 20
Tiesneši 21 / Tie 21