A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 13

1
Un Izraēla bērni darīja joprojām, kas Tam Kungam nepatika; tad Tas Kungs tos nodeva Vīlistu rokā četrdesmit gadus.
2
Un tur bija viens vīrs no Careas, no Dana cilts, un viņa vārds bija Manoūs, un viņa sieva bija neauglīga un nedzemdēja.
3
Un Tā Kunga eņģelis parādījās tai sievai un uz to sacīja: redzi, tu esi neauglīga un neesi dzemdējusi, bet tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu.
4
Tad nu sargies un nedzer vīna nedz stipra dzēriena un neēd nekā, kas nešķīsts.
5
Jo redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu, kam uz galvu nebūs nākt nekādam dzenamam nazim, jo tas puisis būs Dievam svētīts (nazīrs) no mātes miesām, un viņš sāks Izraēli izpestīt no Vīlistu rokas.
6
Tad tā sieva nāca un runāja uz savu vīru un sacīja: viens Dieva vīrs pie manis atnāca; viņa ģīmis bija kā Dieva eņģeļa ģīmis, ļoti bijājams, un es viņu nevaicāju, no kurienes tas esot, un viņš man arī savu vārdu neteica.
7
Bet viņš uz mani sacīja: redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu, un nu nedzer vīna nedz stipra dzēriena, nedz ēd ko, kas nešķīsts, jo tas puisis būs Dievam svētīts no mātes miesām līdz pat savai nāves dienai.
8
Tad Manoūs pielūdza To Kungu un sacīja: Ak Kungs, lai jel tas Dieva vīrs, ko tu esi sūtījis, atkal pie mums atnāk un mums māca, ko lai ar to bērnu darām, kas piedzims.
9
Un Dievs paklausīja Manoūs balsi, un tas Dieva eņģelis nāca atkal pie tās sievas; un viņa sēdēja tīrumā, bet Manoūs, viņas vīrs, nebija pie viņas.
10
Tad tā sieva steidzās un skrēja un to pasacīja savam vīram, un uz to sacīja: redzi, tas vīrs man parādījies, kas tai dienā pie manis nāca.
11
Tad Manoūs cēlās un gāja savai sievai pakaļ un nāca pie tā vīra un uz to sacīja: vai tu esi tas vīrs, kas uz to sievu runājis? Un tas sacīja: es tas esmu.
12
Tad Manoūs sacīja: kad nu tas notiks, ko tu sacījis, kāds tikums tad būs tam zēnam un kāds būs viņa darbs?
13
Un Tā Kunga eņģelis sacīja uz Manoū: no visa, ko es uz to sievu esmu runājis, viņai būs sargāties.
14
Viņai nebūs ēst nekā, kas no vīna koka izaug, un viņai nebūs dzert ne vīna, ne stipra dzēriena, nedz ēst, kas nešķīsts, visu, ko es viņai esmu pavēlējis, viņai būs turēt.
15
Tad Manoūs sacīja uz Tā Kunga eņģeli: lūdzams, pakavējies un mēs sataisīsim priekš tevis kazlēnu.
16
Tad Tā Kunga eņģelis sacīja uz Manoū; jebšu tu mani uzkavētu, tomēr es no tavas maizes neēdīšu, bet ja tu gribi dedzināmo upuri pienest, to tu Tam Kungam vari upurēt. Jo Manoūs nezināja, viņu esam Tā Kunga eņģeli.
17
Un Manoūs sacīja uz Tā Kunga eņģeli: kā tavs vārds? Ka tevi varam godāt, kad notiks pēc tava vārda.
18
Tad Tā Kunga eņģelis uz viņu sacīja: kāpēc tu tā vaicā pēc Mana Vārda, kas taču ir brīnišķīgs?
19
Tad Manoūs ņēma kazlēnu un to ēdamo upuri, un to upurēja Tam Kungam uz tās klints; un viņš darīja brīnumu un Manoūs un viņa sieva skatījās.
20
Jo kad liesma no altāra virsas šāvās pret debesi, tad Tā Kunga eņģelis uzkāpa altāra liesmā. Un Manoūs un viņa sieva to redzēja un metās pie zemes uz saviem vaigiem.
21
Un Tā Kunga eņģelis neparādījās vairs ne Manoūm, nedz viņa sievai. Tad Manoūs atzina, ka tas bija Tā Kunga eņģelis.
22
Un Manoūs sacīja uz savu sievu. mēs tiešām mirsim, jo mēs esam Dievu redzējuši.
23
Bet viņa sieva uz viņu sacīja: kad Tas Kungs mūs gribētu nokaut, tad viņš to dedzināmo upuri un ēdamo upuri nebūtu pieņēmis no mūsu rokām; viņš arī visas šīs lietas mums nebūtu parādījis, nedz mums to licis dzirdēt šai laikā.
24
Un tā sieva dzemdēja dēlu un nosauca viņa vārdu Simsons, un tas zēns uzauga, un Tas Kungs to svētīja.
25
Un Tā Kunga Gars viņu sāka skubināt Dana lēģerī starp Careu un Estaoli.
Tiesneši 13:1
Tiesneši 13:2
Tiesneši 13:3
Tiesneši 13:4
Tiesneši 13:5
Tiesneši 13:6
Tiesneši 13:7
Tiesneši 13:8
Tiesneši 13:9
Tiesneši 13:10
Tiesneši 13:11
Tiesneši 13:12
Tiesneši 13:13
Tiesneši 13:14
Tiesneši 13:15
Tiesneši 13:16
Tiesneši 13:17
Tiesneši 13:18
Tiesneši 13:19
Tiesneši 13:20
Tiesneši 13:21
Tiesneši 13:22
Tiesneši 13:23
Tiesneši 13:24
Tiesneši 13:25
Tiesneši 1 / Tie 1
Tiesneši 2 / Tie 2
Tiesneši 3 / Tie 3
Tiesneši 4 / Tie 4
Tiesneši 5 / Tie 5
Tiesneši 6 / Tie 6
Tiesneši 7 / Tie 7
Tiesneši 8 / Tie 8
Tiesneši 9 / Tie 9
Tiesneši 10 / Tie 10
Tiesneši 11 / Tie 11
Tiesneši 12 / Tie 12
Tiesneši 13 / Tie 13
Tiesneši 14 / Tie 14
Tiesneši 15 / Tie 15
Tiesneši 16 / Tie 16
Tiesneši 17 / Tie 17
Tiesneši 18 / Tie 18
Tiesneši 19 / Tie 19
Tiesneši 20 / Tie 20
Tiesneši 21 / Tie 21