A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Tiesneši 10

1
Un pēc Abimeleka, Tolus, Dodus dēla Puūs dēls, vīrs no Īzašara cilts, cēlās, Izraēli pestīt, un dzīvoja Zamirā Evraīma kalnos.
2
Un viņš tiesāja Izraēli divdesmit un trīs gadus un nomira un Zamirā tapa aprakts.
3
Un pēc viņa cēlās Jaīrs, Ģileādietis, un tiesāja Izraēli divdesmit un divus gadus.
4
Un tam bija trīsdesmit dēli, tie jāja uz trīsdesmit ēzeļiem, un tiem bija trīsdesmit pilsētas, ko nosauc Jaīra ciemus līdz šai dienai; tie ir Ģileādas zemē.
5
Un Jaīrs nomira un tapa aprakts Kamonā.
6
Tad Izraēla bērni joprojām darīja, kas Tam Kungam nepatika, un kalpoja Baāliem un Astartēm un Sīriešu dieviem un Sidonas dieviem un Moaba dieviem un Amona bērnu dieviem un Vīlistu dieviem un atstāja To Kungu un nekalpoja viņam.
7
Tad Tā Kunga dusmība iedegās pret Izraēli un viņš tos pārdeva Vīlistu rokā un Amona bērnu rokā.
8
Un tie satrieca un samina Izraēla bērnus no tā gada iesākot astoņpadsmit gadus, visus Izraēla bērnus, kas viņpus Jardānes bija, Amoriešu zemē, tas ir Ģileādā.
9
Un Amona bērni gāja pār Jardāni un karoja pret Jūdu un pret Benjaminu un pret Evraīma namu, tā ka Izraēlim bija ļoti bail.
10
Tad Izraēla bērni brēca uz To Kungu un sacīja: mēs pret tevi esam grēkojuši, jo mēs savu Dievu esam atstājuši un kalpojuši Baāliem.
11
Bet Tas Kungs sacīja uz Izraēla bērniem: vai es jūs neesmu izpestījis no Ēģiptiešiem un Amoriešiem un Amona bērniem un Vīlistiem
12
Un Sidoniešiem un Amaleķiešiem un Maoniešiem, kad tie jūs spaidīja, un jūs uz mani brēcāt?
13
Tomēr jūs mani esat atstājuši un kalpojuši citiem dieviem, tādēļ es jūs vairs negribu izpestīt.
14
Ejat un brēciet uz saviem dieviem, ko jūs esat izmeklējušies, lai tie jūs izpestī jūsu bēdu laikā.
15
Bet Izraēla bērni sacīja uz To Kungu: mēs esam grēkojuši; dari tu mums, itin kā tev patīk, izglāb mūs tikai šo reiz'.
16
Un tie meta nost no sevis tos svešos dievus un kalpoja Tam Kungam. Tad viņam palika žēl par Izraēla bēdām.
17
Un Amona bērni tapa sasaukti un apmetās Ģileādā un Izraēla bērni sapulcējās un apmetās Micpā.
18
Tad tie ļaudis, Ģileādas virsnieki, cits uz citu sacīja: kas būs tas vīrs, kas sāks karot pret Amona bērniem. Tam būs galvai būt pār visiem Ģileādas iedzīvotājiem.
Tiesneši 10:1
Tiesneši 10:2
Tiesneši 10:3
Tiesneši 10:4
Tiesneši 10:5
Tiesneši 10:6
Tiesneši 10:7
Tiesneši 10:8
Tiesneši 10:9
Tiesneši 10:10
Tiesneši 10:11
Tiesneši 10:12
Tiesneši 10:13
Tiesneši 10:14
Tiesneši 10:15
Tiesneši 10:16
Tiesneši 10:17
Tiesneši 10:18
Tiesneši 1 / Tie 1
Tiesneši 2 / Tie 2
Tiesneši 3 / Tie 3
Tiesneši 4 / Tie 4
Tiesneši 5 / Tie 5
Tiesneši 6 / Tie 6
Tiesneši 7 / Tie 7
Tiesneši 8 / Tie 8
Tiesneši 9 / Tie 9
Tiesneši 10 / Tie 10
Tiesneši 11 / Tie 11
Tiesneši 12 / Tie 12
Tiesneši 13 / Tie 13
Tiesneši 14 / Tie 14
Tiesneši 15 / Tie 15
Tiesneši 16 / Tie 16
Tiesneši 17 / Tie 17
Tiesneši 18 / Tie 18
Tiesneši 19 / Tie 19
Tiesneši 20 / Tie 20
Tiesneši 21 / Tie 21