A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 31
Un Sardus draudzes eņģelim raksti: tā saka tas, kam tie septiņi Dieva gari un tās septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, ka tev tas vārds ir, ka tu dzīvo, un tu esi miris.
2
Uzmosties un stiprini to citu, kas grib mirt; jo Es tavus darbus neesmu atradis pilnīgus Dieva priekšā.
3
Tad nu piemini, kā tu esi dabūjis un dzirdējis, un turi to un atgriezies: ja tu nu nebūsi nomodā, tad Es nākšu pār tevi it kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā Es pār tevi nākšu.
4
Bet tev vēl ir maz vārdu iekš Sardus, kas savas drēbes nav apgānījuši, un tie staigās baltās drēbēs ar Mani, jo tie to ir vērts.
5
Kas uzvar, tas ar baltām drēbēm taps apģērbts; un Es viņa vārdu neizdeldēšu no tās dzīvības grāmatas un viņa vārdu apliecināšu priekš Sava Tēva un Viņa eņģeļiem.
6
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka.
7
Un Filadelfias draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas Svētais, Tas Patiesīgais, kam ir tā Dāvida atslēga, kas atver, un neviens neaizslēdz, un aizslēdz, un neviens neatver.
8
Es zinu tavus darbus. Redzi, Es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, un neviens tās nevar aizslēgt; jo tev ir maz spēka, un tu Manu mācību esi turējis un neesi aizliedzis Manu Vārdu.
9
Redzi, Es dodu no sātana draudzes, kas teicās Jūdi esoši un nav, bet melo, - redzi, Es darīšu, ka tie nāks un pie tavām kājām pielūgs un atzīs, ka Es tevi esmu mīlējis.
10
Tāpēc ka tu Manas paciešanas mācību esi turējis, tad Es arī tevi pasargāšu no tās kārdināšanas stundas, kas nāks pār visu pasauli, tos kārdināt, kas dzīvo virs zemes.
11
Redzi, Es nāku drīz. Turi, kas tev ir, ka neviens tavu kroni neatņem.
12
Kas uzvar, to Es darīšu par pīlāru Sava Dieva namā, un tas vairs neizies ārā; un Es uz viņu rakstīšu Sava Dieva Vārdu, un Sava Dieva pilsētas vārdu, tās jaunās Jeruzālemes, kas nonāk no debesīm no Mana Dieva, un Manu Vārdu, to jauno.
13
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka.
14
Un Laodiķeas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas Āmen, tas uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Tas Dieva radījumu iesākums.
15
Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne auksts, ne karsts. Kaut jel tu būtu vai auksts, vai karsts!
16
Kad tu nu esi remdens un ne auksts, ne karsts, tad Es tevi izspļaušu no savas mutes.
17
Jo tu saki: es esmu bagāts un pār pāri bagāts, un man nekā nevajag; un tu nezini, ka tu esi nelaimīgs un nožēlojams un nabags un akls un kails.
18
Es tev dodu padomu, ka tev no Manis būs pirkt zeltu, kas ugunī ir izdedzināts, lai tu topi bagāts, - un baltas drēbes, lai tu topi apģērbts, un tavas kailības kauns nenāk redzams; un svaidi savas acis ar acu zālēm, lai tu vari redzēt.
19
Ko Es mīlēju, tos Es pārmācu un pamācu: tad nu iekarsies un atgriezies.
20
Redzi, Es stāvu priekš durvīm un klaudzināju: ja kas Manu balsi klausīs un durvis atvērs, pie tā Es ieiešu un vakarēdienu turēšu ar viņu un viņš ar Mani.
21
Kas uzvar, tam Es došu sēdēt ar Mani uz Mana goda krēsla, tā kā Es esmu uzvarējis un sēdies ar Savu Tēvu uz Viņa goda krēsla.
22
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka.Jāņa Atklāsmes 3:1
Jāņa Atklāsmes 3:2
Jāņa Atklāsmes 3:3
Jāņa Atklāsmes 3:4
Jāņa Atklāsmes 3:5
Jāņa Atklāsmes 3:6
Jāņa Atklāsmes 3:7
Jāņa Atklāsmes 3:8
Jāņa Atklāsmes 3:9
Jāņa Atklāsmes 3:10
Jāņa Atklāsmes 3:11
Jāņa Atklāsmes 3:12
Jāņa Atklāsmes 3:13
Jāņa Atklāsmes 3:14
Jāņa Atklāsmes 3:15
Jāņa Atklāsmes 3:16
Jāņa Atklāsmes 3:17
Jāņa Atklāsmes 3:18
Jāņa Atklāsmes 3:19
Jāņa Atklāsmes 3:20
Jāņa Atklāsmes 3:21
Jāņa Atklāsmes 3:22


Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1
Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2
Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3
Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4
Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5
Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6
Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7
Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8
Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9
Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10
Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11
Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12
Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13
Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14
Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15
Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16
Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17
Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18
Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19
Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20
Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21
Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22