A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 21
Evezus draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas tās septiņas zvaigznes tur savā labā rokā, kas staigā vidū starp tiem septiņiem zelta lukturiem.
2
Es zinu tavus darbus un tavu pūliņu un tavu pacietību un ka tu ļaunus nevari ieredzēt; un tu esi pārbaudījis tos, kas teicās apustuļi esoši un nav, un tos esi atradis melkuļus;
3
Un esi panesis, un tev ir pacietība un esi pūlējies Mana Vārda dēļ un neesi piekusis.
4
Bet tas Man ir pret tevi, ka tu no savas pirmās mīlestības esi atstājies.
5
Tad nu piemini, no kurienes tu esi atkritis, un atgriezies un dari tos pirmos darbus; bet ja ne, tad Es pie tevis nākšu drīz un nostumšu tavu lukturi no viņa vietas, ja tu neatgriezīsies.
6
Bet tas tev ir, ka tu tos Nikolaītu darbus ienīsti, ko es arīdzan ienīstu.
7
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka: tam, kas uzvar, es došu ēst no tā dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē.
8
Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas Pirmais un Tas Pēdīgais, kas bija miris un ir dzīvs tapis:
9
Es zinu tavus darbus un tavas bēdas un tavu nabadzību (tomēr tu esi bagāts), un to zaimošanu no tiem, kas teicās Jūdi esoši un nav, bet ir sātana draudze.
10
Nebīsties nekā par to, ka tev jācieš; redzi, sātans kādus no jums metīs cietumā, lai jūs topat kārdināti, un jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu to dzīvības kroni.
11
Kam ir auss, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka: tam, kas uzvar, nekāda vaina nenotiks no tās otrās nāves.
12
Un Pergamus draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam tas asais, abējās pusēs griezīgais zobens.
13
Es zinu tavus darbus, un ka tu piemājo, kur sātana krēsls, un ka tu Manu Vārdu turi un Manu ticību neesi aizliedzis, ir tanīs dienās ne, kad Antipas, Mans uzticīgais liecinieks, ir nokauts pie jums, kur sātans mājo.
14
Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tavā vidū ir, kas Bileāma mācību cienī, kas Balaku mācīja, apgrēcību celt Izraēla bērnu priekšā, elku upurus ēst un maukot.
15
Tāpat tev arīdzan ir, kas to Nikolaītu mācību cienī, ko es ienīstu.
16
Atgriezies no grēkiem! Bet ja ne, tad Es pie tevis nākšu drīz un karošu pret tiem ar Savas mutes zobenu.
17
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka; tam, kas uzvar, Es došu ēst no tā apslēptā manna, un Es viņam došu labas liecības zīmi un uz tās liecības zīmes vienu jaunu vārdu rakstītu, ko neviens nezin, kā vien tas, kas to dabū.
18
Un Tiatiras draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas Dieva Dēls, kam acis ir it kā uguns liesma, un kam kājas ir varam līdzīgas.
19
Es zinu tavus darbus un tavu mīlestību un tavu kalpošanu un tavu ticību un tavu pacietību un tavus darbus, un ka to pēdējo darbu ir vairāk nekā to pirmo.
20
Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tu tai sievai, tai Jezebelei, kas praviete teicās, vaļu dod, mācīt un pievilt manus kalpus, ka mauko un ēd elku upurus.
21
Un Es viņai laiku esmu devis, lai viņa atgrieztos no savas maucības, un tā nav atgriezusies.
22
Redzi, Es viņu metīšu uz gultu, un tos, kas ar viņu maukojuši, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no saviem darbiem.
23
Un viņas bērnus Es nonāvēdams nonāvēšu, un visām draudzēm būs atzīt, ka Es tas esmu, kas īkstis un sirdis pārbauda. Un Es došu ikvienam no jums pēc viņa darbiem.
24
Bet jums Es saku, tiem citiem, kas ir Tiatirā, kam šīs mācības nav, un kas (kā tie saka) sātana dziļumus nav atzinuši: Es nekādu citu nastu uz jums nemetīšu.
25
Tomēr, kas jums ir, to turat, kamēr Es nākšu.
26
Un tam, kas uzvar un Manus darbus tur līdz galam, Es došu varu pār tiem pagāniem.
27
Un viņš tos ganīs ar dzelzs rīksti, it kā māla trauki top sadauzīti, kā arī Es to esmu dabūjis no Sava Tēva.
28
Un Es viņam došu to rīta zvaigzni.
29
Kam ir ausis, tas lai dzird, ko Tas Gars tām draudzēm saka.