English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 19

1
Un pēc tam es dzirdēju, kā lielu ļaužu pulku, stipru balsi debesīs sakām: Alleluja! Pestīšana un gods un slava un spēks Tam Kungam, mūsu Dievam!
2
Jo viņa tiesas ir patiesīgas un taisnas, tāpēc ka viņš to lielo mauku ir notiesājis, kas zemi ir samaitājusi ar savu maucību, un viņš savu kalpu asinis pie tās ir atriebis.
3
Un tie sacīja otrā kārtā: Alleluja! Un viņas dūmi uzkāpj mūžīgi mūžam.
4
Un tie divdesmit četri vecaji un tie četri dzīvie nometās un pielūdza Dievu, kas uz tā goda krēsla sēdēja, sacīdami: Āmen, Alleluja!
5
Un balss izgāja no tā goda krēsla sacīdama: teiciet mūsu Dievu, visi viņa kalpi, un kas viņu bīstas, mazie un lielie.
6
Un es dzirdēju kā balsi no daudz ļaudīm un kā balsi no daudz ūdeņiem un kā balsi no stipriem pērkoniem sakām: Alleluja! Jo Tas Kungs, tas visu valdītājs Dievs, ir valdību uzņēmis.
7
Lai priecājamies un gavilējam un Viņam godu dodam, jo Tā Jēra kāzas ir nākušas, un Viņa sieva ir sataisījusies.
8
Un viņai ir dots, ka top apģērbta ar šķīstu un spožu dārgu audeklu; jo tas dārgais audekls ir to svēto taisnība.
9
Un viņš uz mani saka: raksti! Svētīgi ir tie, kas ir aicināti uz Tā Jēra kāzu mielastu! Un viņš uz mani saka: šie ir tie patiesīgie Dieva vārdi.
10
Un es kritu pie viņa kājām, viņu pielūgt, un viņš uz mani saka: raugi, nedari tā! Es esmu darba biedrs tev un taviem brāļiem, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu! Jo Jēzus liecība ir tas praviešu mācības gars.
11
Un es redzēju debesis atvērtas, un raugi, balts zirgs, un kas uz tā sēdēja, tapa saukts Uzticīgs un Patiesīgs, un Tas tiesā un karo iekš taisnības.
12
Un Viņa acis ir kā uguns liesma, un uz Viņa galvas ir daudz ķēniņu kroņi, un vārds Viņam bija rakstīts, ko neviens nezināja, kā vien Viņš pats.
13
Un Viņš bija apģērbts ar drēbēm, kas bija asinīs mērktas, un Viņa vārds tapa saukts Dieva vārds.
14
Un tam gāja pakaļ tie debes' karaspēki uz baltiem zirgiem, apģērbti ar baltu un šķīstu dārgu audekli.
15
Un no Viņa mutes iziet ass zobens, ar to sist pagānus; un Viņš tos ganīs ar dzelzs rīksti, un Viņš min Dieva, tā visu varenā, bargās dusmības vīna spaidu.
16
Un uz drēbēm un uz sāniem viņam ir tas vārds rakstīts: ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs!
17
Un es redzēju vienu eņģeli saulē stāvam, un tas sauca ar stipru balsi sacīdams uz visiem putniem, kas debess vidū skrien: nāciet un sapulcinājaties uz to lielo Dieva mielastu,
18
Ka jūs ēdat ķēniņu miesas, virsnieku miesas un vareno miesas un zirgu miesas un jājēju, kas uz tiem sēž, un visu svabadu un kalpu un mazu un lielu miesas.
19
Un es redzēju to zvēru un tos ķēniņus virs zemes, un viņu sapulcinātos karaspēkus karojam pret to, kas uz tā zirga sēdēja, un pret viņa kara spēku.
20
Un tas zvērs tapa sagrābts, un līdz ar to tas viltīgais pravietis, kas viņa priekšā tās zīmes bija darījis, caur ko viņš bija pievīlis tos, kas bija pieņēmuši tā zvēra zīmi, un tos, kas pielūdza viņa bildi: tie divi tapa dzīvi iemesti uguns zaņķī, kas deg ar sēru.
21
Un tie atlikušie tapa nokauti caur to zobenu, kas izgāja no mutes tam, kas sēdēja uz tā zirga, un visi putni pieēdās no viņu miesām.
Jāņa Atklāsmes 19:1
Jāņa Atklāsmes 19:2
Jāņa Atklāsmes 19:3
Jāņa Atklāsmes 19:4
Jāņa Atklāsmes 19:5
Jāņa Atklāsmes 19:6
Jāņa Atklāsmes 19:7
Jāņa Atklāsmes 19:8
Jāņa Atklāsmes 19:9
Jāņa Atklāsmes 19:10
Jāņa Atklāsmes 19:11
Jāņa Atklāsmes 19:12
Jāņa Atklāsmes 19:13
Jāņa Atklāsmes 19:14
Jāņa Atklāsmes 19:15
Jāņa Atklāsmes 19:16
Jāņa Atklāsmes 19:17
Jāņa Atklāsmes 19:18
Jāņa Atklāsmes 19:19
Jāņa Atklāsmes 19:20
Jāņa Atklāsmes 19:21
Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1
Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2
Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3
Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4
Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5
Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6
Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7
Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8
Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9
Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10
Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11
Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12
Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13
Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14
Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15
Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16
Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17
Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18
Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19
Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20
Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21
Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22