A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 111
Un niedre man tapa dota mēra kokam līdzīga, un tas eņģelis stāvēja sacīdams: celies un mēro to Dieva namu un to altāri un tos, kas tur iekšā pielūdz.
2
Bet to pagalmu, kas ir Dieva nama ārpusē, pamet ārā, un nemēro to, jo tas ir dots pagāniem; un tie to svēto pilsētu samīs četrdesmit divus mēnešus.
3
Un Es vaļu došu saviem diviem lieciniekiem, un tie kā pravieši mācīs tūkstoš divsimt un sešdesmit dienas, ar maisiem apģērbti.
4
Šie ir tie divi eļļas koki un tie divi lukturi, kas pasaules valdītāja priekšā stāv.
5
Un ja kas tiem grib vainu darīt, tad uguns iziet no viņu mutes un aprij viņu ienaidniekus; un ja kas tos grib apvainot, tam tāpat būs nokautam tapt.
6
Šiem ir vara, debesi aizslēgt, ka lietus nelīst viņu sludināšanas dienās, un tiem ir vara pār tiem ūdeņiem, tos pārvērst par asinīm un zemi sist ar visādām mokām, cikkārt viņiem gribās.
7
Un kad tie savu liecību būs pabeiguši, tad tas zvērs, kas izkāpj no bezdibeņa, ar tiem karos un tos uzvarēs un tos nokaus.
8
Un viņu miesas gulēs uz tās lielās pilsētas ielas, kas garīgi top saukta Sodoma un Ēģipte, kur arī mūsu Kungs ir krustā sists.
9
Un no tiem ļaudīm un tām ciltīm un valodām un tautām būs, kas redzēs viņu miesas pusceturtas dienas un neļaus viņu miesas ielikt kapos.
10
Un tie, kas dzīvo virs zemes, priecāsies par tiem un būs līksmi, un cits citam dāvanas sūtīs, jo šie divi pravieši bija mocījuši tos, kas virs zemes dzīvo.
11
Un pēc pusceturtas dienas iegāja iekš tiem dzīvības gars no Dieva, un tie stājās uz savām kājām, un lielas izbailes uzkrita tiem, kas tos ieraudzīja.
12
Un tie dzirdēja stipru balsi no debess uz tiem sakām: nāciet šurp augšām. Un tie uzkāpa iekš mākoņa uz debesīm, un viņu ienaidnieki uz tiem skatījās.
13
Un tanī stundā liela zemes trīcēšana notika, un tās pilsētas desmitā tiesa sagruva, un tai zemes trīcēšanā septiņtūkstoš cilvēku vārdi tika nokauti, un tie atlikušie pārbijās un deva godu Tam Dievam debesīs.
14
Tas otrais vai ir pagājis, un redzi, tas trešais vai nāk drīz.
15
Un tas septītais eņģelis bazūnēja, un stipras balsis cēlās debesīs sacīdamas: pasaules valstis ir kļuvušas mūsu Kungam un Viņa Kristum, un Tas valdīs mūžīgi mūžam.
16
Un tie divdesmit četri vecaji, kas sēž Dieva priekšā uz saviem goda krēsliem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu,
17
Sacīdami: mēs Tev pateicamies, Kungs Dievs, visuvaldītājs, kas ir un kas bijis un kas nāk, ka Tu savu lielo spēku esi ņēmis un savu valdību uzcēlis.
18
Un tās tautas ir iedusmojušās, un Tava dusmība ir nākusi un tas mirušo laiks, ka tie top sodīti, un ka tā alga top dota Taviem kalpiem, tiem praviešiem, un tiem svētiem un tiem, kas Tavu Vārdu bīstas, tiem maziem un lieliem; un ka tie top samaitāti, kas zemi maitāja.
19
Un tas Dieva nams debesīs tapa atvērts, un Viņa derības šķirsts tapa redzams Viņa namā, un zibeņi notika un balsis un pērkoni un zemes trīcēšana un liela krusa.Jāņa Atklāsmes 11:1
Jāņa Atklāsmes 11:2
Jāņa Atklāsmes 11:3
Jāņa Atklāsmes 11:4
Jāņa Atklāsmes 11:5
Jāņa Atklāsmes 11:6
Jāņa Atklāsmes 11:7
Jāņa Atklāsmes 11:8
Jāņa Atklāsmes 11:9
Jāņa Atklāsmes 11:10
Jāņa Atklāsmes 11:11
Jāņa Atklāsmes 11:12
Jāņa Atklāsmes 11:13
Jāņa Atklāsmes 11:14
Jāņa Atklāsmes 11:15
Jāņa Atklāsmes 11:16
Jāņa Atklāsmes 11:17
Jāņa Atklāsmes 11:18
Jāņa Atklāsmes 11:19


Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1
Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2
Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3
Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4
Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5
Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6
Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7
Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8
Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9
Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10
Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11
Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12
Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13
Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14
Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15
Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16
Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17
Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18
Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19
Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20
Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21
Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22