A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 11
Jēzus Kristus parādīšana, ko Dievs viņam ir devis, rādīt saviem kalpiem to, kam būs notikt drīzumā, un ko viņš ir zināmu darījis caur savu eņģeli sūtīdams savam kalpam Jānim.
2
Tas ir apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību un visu, ko viņš redzējis.
3
Svētīgs ir tas, kas to lasa, un tie, kas dzird šās praviešu mācības vārdus un patur, kas te ir rakstīts; - jo tas laiks ir tuvu.
4
Jānis tām septiņām Dieva draudzēm, kas ir Āzijā: žēlastība lai ir jums un miers no tā, kas ir un kas bijis un kas nāk; un no tiem septiņiem gariem, kas ir viņa goda krēsla priekšā;
5
Un no Jēzus Kristus, kas ir tas uzticīgais liecinieks, tas pirmdzimtais no tiem mirušiem un tas valdītājs pār tiem ķēniņiem virs zemes; kas mūs ir mīlējis un mūs mazgājis no mūsu grēkiem ar Savām asinīm,
6
Un mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem Savam Dievam un Tēvam: Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžam! Āmen.
7
Redzi, Viņš nāk ar padebešiem, un visas acis Viņu redzēs un tie, kas Viņu ir dūruši, un visas pasaules ciltis kauks Viņa priekšā. Tiešām, Āmen.
8
Es esmu Tas A(Alfa) un Tas O(Omega), Tas Iesākums un Tas Gals, saka Tas Kungs Dievs, kas ir un kas bijis un kas nāk, Tas Visuvaldītājs.
9
Es Jānis, jūsu brālis un biedrs iekš Jēzus Kristus bēdām, valstības un pacietības, es biju tai salā, ko sauc Patmus, Dieva vārda dēļ un Jēzus Kristus liecības dēļ.
10
Es biju garā Tā Kunga dienā un dzirdēju aiz manis stipru balsi kā bazūni;
11
Tā sacīja: Es esmu Tas A un Tas O, Tas Pirmais un Tas Pēdīgais; un ko tu redzi, to raksti grāmatā un sūti tām draudzēm, kas ir Āzijā, uz Evezu un uz Smirnu un uz Pergamu un uz Tiatiru un uz Sardu un uz Filadelfiju un uz Laodiķeu.
12
Un es apgriezos, to balsi skatīties, kas ar mani runāja, un apgriezies es redzēju septiņus zelta lukturus,
13
Un vidū starp tiem septiņiem lukturiem vienu, līdzīgu Cilvēka Dēlam, apģērbtu ar gariem svārkiem un apjoztu ap krūtīm ar zelta jostu,
14
Un Viņa galva un mati bija balti, it kā balta vilna, it kā sniegs, un Viņa acis bija it kā uguns liesma;
15
Un Viņa kājas bija varam līdzīgas, itin kā ceplī degošas, un Viņa balss it kā lielu ūdeņu balss.
16
Un Viņam bija labā rokā septiņas zvaigznes, un no Viņa mutes izgāja ass, abējās pusēs griezīgs zobens, un Viņa vaigs spīdēja, kā saule spīd savā spēkā.
17
Un kad es Viņu redzēju, tad es nokritu pie Viņa kājām it kā miris; un Viņš man uzlika Savu labo roku sacīdams: nebīsties! Es esmu Tas Pirmais un Tas Pēdējais
18
Un Tas Dzīvais. Es biju nomiris un redzi, Es esmu dzīvs mūžīgi mūžam. Un Man ir elles un nāves atslēgas.
19
Raksti, ko tu esi redzējis, to, kas nu ir, un to, kas pēc šim notiks,
20
To noslēpumu par tām septiņām zvaigznēm, ko tu esi redzējis Manā labā rokā, un tos septiņus zelta lukturus. Tās septiņas zvaigznes ir to septiņu draudžu eņģeļi, un tie septiņi lukturi, ko tu esi redzējis, ir septiņas draudzes.Jāņa Atklāsmes 1:1

Jāņa Atklāsmes 1:2

Jāņa Atklāsmes 1:3

Jāņa Atklāsmes 1:4

Jāņa Atklāsmes 1:5

Jāņa Atklāsmes 1:6

Jāņa Atklāsmes 1:7

Jāņa Atklāsmes 1:8

Jāņa Atklāsmes 1:9

Jāņa Atklāsmes 1:10

Jāņa Atklāsmes 1:11

Jāņa Atklāsmes 1:12

Jāņa Atklāsmes 1:13

Jāņa Atklāsmes 1:14

Jāņa Atklāsmes 1:15

Jāņa Atklāsmes 1:16

Jāņa Atklāsmes 1:17

Jāņa Atklāsmes 1:18

Jāņa Atklāsmes 1:19

Jāņa Atklāsmes 1:20Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1

Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2

Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3

Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4

Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5

Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6

Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7

Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8

Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9

Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10

Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11

Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12

Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13

Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14

Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15

Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16

Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17

Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18

Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19

Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20

Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21

Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22