A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jūdas 1

1
Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, tiem aicinātiem, kas iekš Dieva Tā Tēva svētīti un iekš Jēzus Kristus pasargāti.
2
Žēlastība lai ir jums un miers un mīlestība papilnam.
3
Mīļie, no visas sirds rūpējoties jums rakstīt par to pestīšanu, kas mums visiem ir kopā, man vajadzēja jums rakstīt un lūgt, lai jūs cīnaties par to ticību, kas vienreiz tiem svētiem ir dota.
4
Jo kādi cilvēki ielavījušies, kas rakstos sen papriekš nozīmēti uz šo sodību, bezdievīgi, kas mūsu Dieva žēlastību pārvērš bezkaunībā un aizliedz to vienīgo valdītāju Dievu un mūsu Kungu Jēzu Kristu.
5
Bet es jums, kas visu jau zināt, gribu atgādināt, ka Tas Kungs tos ļaudis no Ēģiptes zemes vienreiz pestījis, pēc tos neticīgos ir nomaitājis;
6
Un tos eņģeļus, kas savu augsto kārtu nav sargājuši, bet savu dzīvokli atstājuši, Viņš ar mūžīgām saitēm ir paturējis apakš tumsības uz tās lielās dienas sodu.
7
Tā kā Sodoma un Gomora un tās apkārtējās pilsētas, kas tāpat kā viņas maucībai bija padevušās un citai miesai gājušas pakaļ, ir noliktas par mūžīgu uguns priekšzīmi, sodību ciezdamas.
8
Tāpat arī šie sapņotāji apgāna miesu un nicina virsības un zaimo augstības.
9
Bet Miķelis, tas lielais eņģelis, kad tas cīnījās ar velnu, un tam pretī runāja par Mozus miesām, neuzdrīkstējās zaimošanas tiesu pret to spriest, bet sacīja: lai Tas Kungs tevi soda.
10
Bet šie zaimo, ko tie neprot; bet ko tie pēc dabas prot, tā kā bezprātīgie zvēri, iekš tā tie iet postā.
11
Vai tiem, jo tie ir gājuši uz Kaina ceļu, un peļņas dēļ iegāzušies Bileāma alošanā un ir nomaitāti Korus pretī runāšanā.
12
Šie ir tie gānekļi pie jūsu mīlestības mielastiem, kopā plītēdami un bez bijāšanas barodamies, padebeši bez ūdens, vēju mētāti, kaili, neauglīgi, divkārt nomiruši, izsakņoti koki,
13
Bargi jūras viļņi, kas savu pašu kaunu putās izgāž; nomaldījušās zvaigznes, kam tā visdziļākā tumsība top uzglabāta mūžīgi.
14
Bet par šiem arīdzan Enoks, tas septītais no Ādama, sludinājis sacīdams: redzi, Tas Kungs nāks ar saviem daudz tūkstošiem svētiem,
15
Tiesu turēt par visiem, visus bezdievīgos starp tiem pārmācīt par visiem viņu bezdievīgiem darbiem, ko tie bezdievīgie darījuši, un par visiem negantiem vārdiem, ko tie bezdievīgie grēcinieki pret viņu runājuši.
16
Šie ir kurnētāji un skundētāji, staigādami pēc savām kārībām un viņu mute runā lepnus vārdus, un tie apbrīno cilvēku augstību pelņas dēļ.
17
Bet jūs, mīļie, pieminiet tos vārdus, kas jums ir papriekš sacīti no mūsu Kunga Jēzus Kristus apustuļiem.
18
Ka tie jums ir sacījuši, ka pēdējos laikos būs smējēji, pēc savām bezdievīgām kārībām staigādami.
19
Šie ir tie, kas ceļ šķiras, miesīgi cilvēki, kam gara nav.
20
Bet jūs, mīļie, uztaisāties savā vissvētākā ticībā, iekš Tā Svētā Gara lūgdamies.
21
Turaties iekš Dieva mīlestības, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgu dzīvošanu.
22
Un citus pārmāciet, kas ir šaubīgi,
23
Un citus izglābiet, tos no uguns izraudami, un par citiem apžēlojaties ar bijāšanu, ienīdēdami arīdzan tās no miesas apgānītās drēbes.
24
Bet Tam, kas ir spēcīgs jūs pasargāt, ka neklūpat, un savas godības priekšā bezvainīgus stādīt ar līksmību,
25
Tam vienam gudram Dievam, mūsu Pestītājam, lai ir gods un augsta slava, spēks un vara, tagad un mūžīgi mūžam! Āmen.
Jūdas 1:1
Jūdas 1:2
Jūdas 1:3
Jūdas 1:4
Jūdas 1:5
Jūdas 1:6
Jūdas 1:7
Jūdas 1:8
Jūdas 1:9
Jūdas 1:10
Jūdas 1:11
Jūdas 1:12
Jūdas 1:13
Jūdas 1:14
Jūdas 1:15
Jūdas 1:16
Jūdas 1:17
Jūdas 1:18
Jūdas 1:19
Jūdas 1:20
Jūdas 1:21
Jūdas 1:22
Jūdas 1:23
Jūdas 1:24
Jūdas 1:25
Jūdas 1 / Jūd 1