A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Jāņa 31
Redziet, kādu lielu mīlestību Tas Tēvs mums ir parādījis, ka mēs topam saukti Dieva bērni. Tāpēc pasaule mūs nepazīst, ka tā viņu nepazīst.
2
Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atspīdējis, kas mēs būsim; bet mēs zinām, ka, kad tas atspīdēs, mēs viņam būsim līdzīgi, jo mēs viņu redzēsim, kāds viņš ir.
3
Un ikviens, kam šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, tā kā Viņš ir šķīsts.
4
Ikviens, kas grēku dara, tas dara arī netaisnību, un grēks ir netaisnība.
5
Un jūs zināt, ka Viņš ir parādījies, lai Viņš mūsu grēkus atņemtu, un iekš Viņa nav grēka.
6
Ikviens, kas iekš Viņa paliek, tas negrēko; ikviens, kas grēko, Viņu nav redzējis, nedz Viņu atzinis.
7
Bērniņi, lai neviens jūs nepieviļ: kas taisnību dara, tas ir taisns, tā kā Viņš ir taisns.
8
Kas grēku dara, tas ir no velna, jo velns grēko no iesākuma. Tādēļ Dieva Dēls ir atspīdējis, ka Viņš velna darbus izārdītu.
9
Ikviens, kas no Dieva piedzimis, tas nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek iekš tā un tas nevar grēkot, jo tas no Dieva ir piedzimis.
10
Pie tam top zināmi Dieva bērni un velna bērni. Ikkatrs, kas taisnību nedara, tas nav no Dieva, un kas nemīl savu brāli.
11
Jo šī ir tā sludināšana, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai mēs cits citu mīlējam;
12
Ne tā kā Kains, kas bija no tā ļaunā un savu brāli nokāva. Un kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni.
13
Nebrīnāties, mani brāļi, ja pasaule jūs ienīst.
14
Mēs zinām, ka esam pārcelti no nāves uz dzīvību, tāpēc ka mēs tos brāļus mīlējam; kas nemīl, tas paliek nāvē.
15
Ikviens, kas savu brāli ienīst, tas ir slepkava, un jūs zināt, ka nevienam slepkavam mūžīga dzīvība nav paliekama iekš viņa.
16
Pie tam mēs esam atzinuši mīlestību, ka Viņš savu dzīvību par mums ir nodevis, un mums arīdzan pienākas dzīvību nodot par tiem brāļiem.
17
Bet ja kādam ir šās pasaules manta, un tas redz savu brāli trūkumu ciešam un aizslēdz savu sirdi priekš viņa, kā Dieva mīlestība paliek iekš tāda?
18
Mani bērniņi, lai mēs nemīlējam ar vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību.
19
Un pie tam mēs atzīstam, ka esam no patiesības, un savas sirdis Viņa priekšā varam klusināt,
20
Ka, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zin visas lietas.
21
Mīļie, ja mūsu sirds mūs nepazudina, tad mums ir drošība pie Dieva.
22
Un ko vien mēs lūdzam, to no Viņa dabūjam, jo mēs turam Viņa baušļus un darām, kas Viņa priekšā ir patīkams.
23
Un šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla, Jēzus Kristus, vārdam un lai cits citu mīlējam, tā kā Viņš mums bausli ir devis.
24
Un kas Viņa baušļus tur, tas paliek iekš Viņa un Viņš iekš tā. Un pie tam atzīstam, ka Viņš iekš mums paliek, no Tā Gara, ko Viņš mums devis.1 Jāņa 3:1
1 Jāņa 3:2
1 Jāņa 3:3
1 Jāņa 3:4
1 Jāņa 3:5
1 Jāņa 3:6
1 Jāņa 3:7
1 Jāņa 3:8
1 Jāņa 3:9
1 Jāņa 3:10
1 Jāņa 3:11
1 Jāņa 3:12
1 Jāņa 3:13
1 Jāņa 3:14
1 Jāņa 3:15
1 Jāņa 3:16
1 Jāņa 3:17
1 Jāņa 3:18
1 Jāņa 3:19
1 Jāņa 3:20
1 Jāņa 3:21
1 Jāņa 3:22
1 Jāņa 3:23
1 Jāņa 3:24


1 Jāņa 1 / 1Jā 1
1 Jāņa 2 / 1Jā 2
1 Jāņa 3 / 1Jā 3
1 Jāņa 4 / 1Jā 4
1 Jāņa 5 / 1Jā 5