Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

2 Pētera 5

1

Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Tas Kristus, tas no Dieva ir dzimis, un ikviens, kas To mīl, kas Viņu dzemdinājis, tas mīl arī to, kas no Viņa ir dzimis.

2

Pie tam mēs atzīstam, ka Dieva bērnus mīlam, kad Dievu mīlam un Viņa baušļus turam;

3

Jo šī ir Tā Dieva mīlestība, ka mēs Viņa baušļus turam, un Viņa baušļi nav grūti.

4

Jo ikviens, kas no Dieva dzimis, uzvar pasauli; un šī pati ir tā uzvarēšana, kas pasauli uzvar, (proti) mūsu ticība.

5

Kas ir, kas pasauli uzvar, kā vien kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls?

6

Šis ir tas, kas nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ar ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm; un Tas Gars ir tas liecības devējs, jo Tas Gars ir tā patiesība.

7

Jo trīs ir, kas liecību dod, (debesīs, Tas Tēvs, tas Vārds un Tas Svētais Gars: un šie trīs ir viens.

8

Un trīs ir, kas liecību dod virs zemes,) Tas Gars un tas ūdens un tās asinis: un šie trīs ir kopā.

9

Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir jo liela; šī ir Tā Dieva liecība, ko viņš par savu Dēlu liecinājis.

10

Kas tic uz to Dieva Dēlu, tam ir tā liecība iekš sevis paša. Kas Dievam netic, tas Viņu ir darījis par melkuli, jo tas tai liecībai nav ticējis, ko Dievs par savu Dēlu ir liecinājis.

11

Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums mūžīgu dzīvību ir devis, un šī dzīvība ir iekš Viņa Dēla.

12

Kam Tas Dēls ir, tam ir tā dzīvība. Kam Tas Dieva Dēls nav, tam nav tā dzīvība.

13

To es esmu rakstījis jums, kas ticiet uz Dieva Dēla vārdu, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīga dzīvība, un ka jūs ticat uz Dieva Dēla vārdu.

14

Un šī ir tā drošība, kas mums ir uz Viņu, ka, ja mēs ko lūdzam pēc Viņa prāta, tad Viņš mūs klausa.

15

Un ja mēs zinām, ka Viņš mūs klausa, kad ko lūdzam, tad zinām, ka tajās lūgšanās dabūjam (to), ko no Viņa esam lūguši.

16

Ja kas savu brāli redz, ka tas apgrēkojās ar kādu grēku ne uz nāvi, tam būs Dievu lūgt, un tas viņam dos dzīvību, (proti) tiem, kas apgrēkojās ne uz nāvi. Ir grēks uz nāvi; par to nesaku, ka būs lūgt.

17

Ikviena netaisnība ir grēks; un ir grēks, kas nav uz nāvi.

18

Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva dzimis, negrēko; bet kas no Dieva dzimis, tas sargā sevi pašu, un tas ļaunais viņu neaizskar.

19

Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir nogrimusi ļaunumā.

20

Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un mums tādu prātu devis, ka atzīstam to patiesīgo un esam iekš tā patiesīgā, iekš viņa Dēla Jēzus Kristus; šis ir tas patiesīgais Dievs un tā mūžīgā dzīvība.

21

Bērniņi, sargājaties no elkadieviem! Āmen.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685