A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Pētera 31
Mīļie, jau šo otru grāmatu es jums rakstu, kur caur atgādināšanu jūs pamodināju uz sirds skaidrību.
2
Ka jums būs pieminēt tos no tiem svētiem praviešiem papriekš sludinātos vārdus un Tā Kunga un Pestītāja pavēlēšanu no mums, tiem apustuļiem.
3
Papriekš to ziniet, ka pēdīgās dienās nāks smējēji, staigādami pēc savām pašu kārībām,
4
Un sacīdami: kur ir viņa atnākšanas apsolīšana? Jo no tā laika, kad tie tēvi ir aizmiguši, visas lietas paliek kā no radīšanas iesākuma.
5
Jo tīši tie negrib zināt, ka vecos laikos debesis bijušas un zeme, no ūdens un iekš ūdens pastāvēdama caur Dieva vārdu;
6
Caur ko tā laika pasaule tapa maitāta ūdens plūdos.
7
Bet tās debesis, kas tagad ir, un tā zeme caur viņa vārdu ir glabātas un top ugunīm paturētas uz to bezdievīgo cilvēku sodības un nomaitāšanas dienu.
8
Bet to jums būs zināt, mīļie, ka viena diena pie Tā Kunga ir kā tūkstoši gadi un tūkstoši gadi kā viena diena.
9
Tas Kungs nevilcina to apsolīšanu, kā kādiem šķiet, to esam vilcināšanu, bet viņš ir lēnprātīgs pret mums, negribēdams, ka kāds pazūd, bet ka visi dodās uz atgriešanos no grēkiem.
10
Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis naktī; tad debesis ar rūkšanu zudīs un tie pirmie pasaules sākumi no karstuma izkusīs, un zeme un tie darbi iekš tās sadegs.
11
Tad nu, ja viss tas izkūst, cik ļoti tad jums pienākas staigāt svētā dzīvošanā un dievbijāšanā,
12
Gaidot un steidzoties uz tās Dieva dienas atnākšanu, kur debesis degdamas zudīs un tie pirmie pasaules sākumi no karstuma izkusīs.
13
Bet mēs gaidām pēc viņa apsolīšanas jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
14
Tādēļ, mīļie, kad jūs šās lietas gaidāt, darbojaties, ka neapgānīti un bezvainīgi no viņa topat atrasti iekš miera;
15
Un turiet mūsu Kunga lēnprātību par glābšanu, tā kā arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc tās gudrības, kas tam dota,
16
Kā arī visās grāmatās, kur viņš par šīm lietām runā, no kurām citas grūti saprotamas, ko tie neizmācītie un nestiprinātie pārgroza, tā kā arī tos citus rakstus, sev pašiem par pazušanu.
17
Tad nu jūs, mīļie, to papriekš zinādami, sargājaties, ka jūs caur to neganto cilvēku pievilšanu līdz novesti neizkrītat no sava stipruma.
18
Bet pieaugat mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atzīšanā. Tam lai ir gods gan tagad gan mūžīgos laikos! Āmen.2 Pētera 3:1

2 Pētera 3:2

2 Pētera 3:3

2 Pētera 3:4

2 Pētera 3:5

2 Pētera 3:6

2 Pētera 3:7

2 Pētera 3:8

2 Pētera 3:9

2 Pētera 3:10

2 Pētera 3:11

2 Pētera 3:12

2 Pētera 3:13

2 Pētera 3:14

2 Pētera 3:15

2 Pētera 3:16

2 Pētera 3:17

2 Pētera 3:182 Pētera 1 / 2Pēt 1

2 Pētera 2 / 2Pēt 2

2 Pētera 3 / 2Pēt 3