A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Pētera 11
Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas to pašu dārgo ticību līdz ar mums ir dabūjuši, iekš mūsu Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus taisnības:
2
Žēlastība lai ir jums un miers daudzkārtīgi caur Dieva un mūsu Kunga Jēzus atzīšanu.
3
Tā kā Viņa dievišķais spēks mums visu, kas der pie dzīvošanas un dievbijības, ir dāvinājis caur Tā atzīšanu, kas mūs aicinājis caur Savu godību un spēku;
4
Caur ko mums tās visu lielās un dārgās apsolīšanas ir dāvinātas, lai jūs caur tām dalību dabūjiet pie dievišķas dabas, bēgdami no tā posta, kas ir pasaulē caur iekārošanu:
5
Tad nu visā spēkā uz to dzīdamies pasniedziet iekš savas ticības tikumu, un iekš tikuma atzīšanu,
6
Un iekš atzīšanās sātību, un iekš sātības pacietību, un iekš pacietības dievbijību,
7
Un iekš dievbijības brāļu mīlestību, un iekš brāļu mīlestības mīlestību (uz visiem).
8
Jo ja viss tas pie jums ir un bagātīgi rodas, tad jūs nepaliksiet kūtri nedz neauglīgi iekš mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanas.
9
Un ja kam tā nav, tas ir akls un stulbs, un tas ir aizmirsis, ka viņš šķīstīts no saviem veciem grēkiem.
10
Tādēļ, brāļi, darbojaties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo to darīdami jūs nekad nepaklupsiet.
11
Jo tā jums bagātīgi taps atvēlēta tā ieiešana mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus mūžīgā valstībā.
12
Tādēļ es nemitēšos jums to allažiņ atgādināt, jebšu jūs to zināt un esat stiprināti tai patiesībā, kas jums tagad ir.
13
Jo man šķiet, ka ir pareizi, jūs modināt caur pamācīšanu, kamēr esmu šinī dzīvoklī,
14
Zinādams, ka mans dzīvoklis drīz būs jānoliek, tā kā arī mūsu Kungs Jēzus Kristus man darījis zināmu.
15
Bet es gādāšu, ka arī pēc manas aiziešanas jūs arvien to varētu pieminēt.
16
Jo mēs neesam dzinušies pakaļ izgudrotām pasakām, kad mēs jums esam sludinājuši mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet mēs paši viņa augsto godību ar acīm esam redzējuši.
17
Jo no Dieva, Tā Tēva, viņš dabūjis slavu un godību, kad tāda balss uz viņu notika no tās augsti teicamās godības: Šis ir mans mīļais Dēls, pie kā man ir labs prāts.
18
Un šo balsi mēs esam dzirdējuši no debess nākam, kad mēs ar viņu bijām uz tā svētā kalna.
19
Un mums ir jo stiprs praviešu vārds, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami it kā sveci, kas spīd tumšā vietā, tiekams diena aust un rīta zvaigzne uzlec jūsu sirdīs.
20
To pār visām lietām atzīdami, ka neviena praviešu mācība rakstos nav izstāstāma pēc cilvēku domām.
21
Jo praviešu mācība nekad nav notikusi caur cilvēka gribēšanu, bet tie svētie Dieva cilvēki ir runājuši, dzīti no Svētā Gara.2 Pētera 1:1

2 Pētera 1:2

2 Pētera 1:3

2 Pētera 1:4

2 Pētera 1:5

2 Pētera 1:6

2 Pētera 1:7

2 Pētera 1:8

2 Pētera 1:9

2 Pētera 1:10

2 Pētera 1:11

2 Pētera 1:12

2 Pētera 1:13

2 Pētera 1:14

2 Pētera 1:15

2 Pētera 1:16

2 Pētera 1:17

2 Pētera 1:18

2 Pētera 1:19

2 Pētera 1:20

2 Pētera 1:212 Pētera 1 / 2Pēt 1

2 Pētera 2 / 2Pēt 2

2 Pētera 3 / 2Pēt 3