A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Pētera 1

1
Pēteris, Tā Kunga Jēzus Kristus apustulis, tiem izredzētiem svešiniekiem, kas mīt pa Pontu, Galatiju, Kapadoķiju, Aziju un Bitiniju,
2
Kas izredzēti pēc Dieva, Tā Tēva, paredzēšanas, iekš Tā Gara svētu darīšanas, uz paklausīšanu un uz apslacīšanu ar Jēzus Kristus asinīm: žēlastība un miers lai pie jums vairojās.
3
Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas pēc savas lielās apžēlošanas mūs atdzemdinājis uz dzīvu cerību caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem,
4
Uz neiznīcīgu un neapgānītu un nesavīstamu mantību, kas top paturēta debesīs priekš jums,
5
Kas iekš Dieva spēka topat glabāti caur ticību uz pestīšanu, kas ir gatava parādīties pēdīgā laikā:
6
Par to jūs priecājaties, mazu brīdi tagad, ja vajag, noskumdināti dažādās kārdināšanās,
7
Lai jūsu pārbaudītā ticība top atrasta dārgāka nekā zelts, kas iznīkst un ugunī kļūst pārbaudīts, - par slavu un godu un teikšanu, kad Jēzus Kristus taps redzams.
8
To neredzējuši jūs mīlat un, jebšu tagad viņu neredzat, tomēr ticēdami uz viņu, priecājaties ar neizsakāmu un godības pilnu prieku,
9
Panākdami savas ticības gala mērķi, dvēseļu pestīšanu.
10
Pēc šīs pestīšanas rūpīgi vaicājuši un meklējuši tie pravieši, kas par to jums novēlēto žēlastību papriekš sludinājuši,
11
Izmeklēdami, kuru un kādu laiku Kristus Gars, kas iekš tiem bija, zīmēja, papriekš apliecinādams Kristus ciešanas un to godību pēc tām.
12
Tiem ir parādīts, ka tie nav kalpojuši sev pašiem, bet jums ar to, ko jums tagad pasludinājuši tie prieka sludinātāji iekš Svētā Gara, kas no debesīm sūtīts; tādas lietas skatīties arī eņģeļiem ļoti gribās.
13
Tāpēc apjoziet savas sirds gurnus un skaidrā prātā ceriet pilnīgi uz to žēlastību, kas jums taps atnesta, kad Jēzus Kristus parādīsies.
14
Kā paklausīgi bērni neturaties pēc tām iekārošanām, kurām jūs līdz šim savā nezināšanā klausījāt;
15
Bet, kā jūsu aicinātājs ir svēts, tāpat arī jūs topat svēti visā dzīvošanā.
16
Jo ir rakstīts: esiet svēti, jo es esmu svēts.
17
Un ja jūs to kā Tēvu piesauciet, kas cilvēka vaigu neuzlūkodams tiesā pēc ikviena darba, tad dzīvojiet iekš bijāšanas šinī laikā, kamēr šeitan mītat;
18
Zinādami, ka jūs neesat atpirkti ar iznīcīgu mantu, ar sudrabu vai zeltu no savas nelietīgās dzīvošanas pēc tēvu ieraduma,
19
Bet ar Kristus, tā nenoziedzīga un neapgānīta jēra, dārgām asinīm;
20
Tas papriekš paredzēts priekš pasaules radīšanas, un redzams tapis šinīs pēdīgos laikos jūsu labad,
21
Kas caur viņu ticat uz Dievu, kas to ir uzmodinājis no miroņiem un tam godību devis, tā ka jūsu ticība arī ir cerība uz Dievu.
22
Un savas dvēseles šķīstījuši, tai patiesībai paklausot caur to Garu uz neviltīgu brāļu mīlestību, mīliet savā starpā no šķīstas sirds un bez mitēšanās,
23
Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas caur to dzīvo un mūžīgi paliekamo Dieva vārdu.
24
Jo visa miesa ir kā zāle un visa cilvēka godība kā zāles puķe; zāle ir savītusi un viņas puķe nokritusi;
25
Bet Tā Kunga vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jūsu starpā ir pasludināts.
1 Pētera 1:1
1 Pētera 1:2
1 Pētera 1:3
1 Pētera 1:4
1 Pētera 1:5
1 Pētera 1:6
1 Pētera 1:7
1 Pētera 1:8
1 Pētera 1:9
1 Pētera 1:10
1 Pētera 1:11
1 Pētera 1:12
1 Pētera 1:13
1 Pētera 1:14
1 Pētera 1:15
1 Pētera 1:16
1 Pētera 1:17
1 Pētera 1:18
1 Pētera 1:19
1 Pētera 1:20
1 Pētera 1:21
1 Pētera 1:22
1 Pētera 1:23
1 Pētera 1:24
1 Pētera 1:25
1 Pētera 1 / 1Pēt 1
1 Pētera 2 / 1Pēt 2
1 Pētera 3 / 1Pēt 3
1 Pētera 4 / 1Pēt 4
1 Pētera 5 / 1Pēt 5