A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 6

1
Un Jērikus aizslēdza vārtus un bija aizslēgts priekš Izraēla bērniem; tur neviens ne izgāja, ne iegāja.
2
Tad Tas Kungs sacīja uz Jozuū: redzi, Jēriku ar viņa ķēniņu un stipriem karavīriem es dodu tavā rokā.
3
Un ejat ap pilsētu, visi kara vīri visapkārt ap pilsētu vienreiz; tā dari sešas dienas.
4
Un septiņi priesteri lai nes septiņas gaviles bazūnes tā šķirsta priekšā, un septītā dienā ejat septiņas reizes ap pilsētu un tie priesteri lai pūš bazūnes.
5
Un kad tie pūtīs gaviles bazūni un jūs dzirdēsiet bazūnes skaņu, tad lai visi ļaudis kliedz lielā kliegšanā, un pilsētas mūri sagrūs, un tie ļaudis lai kāpj iekšā, kur katrs stāvēdams.
6
Tad Jozuūs, Nuna dēls, aicināja tos priesterus un uz tiem sacīja: nesiet derības šķirstu, un lai septiņi priesteri nes septiņas gaviles bazūnes Tā Kunga šķirsta priekšā.
7
Un uz tiem ļaudīm viņš sacīja: ejat apkārt ap pilsētu, un tie apbruņotie lai iet Tā Kunga šķirsta priekšā.
8
Un kā Jozuūs uz tiem ļaudīm bija sacījis, tā tie septiņi priesteri gāja nesdami septiņas gaviles bazūnes Tā Kunga priekšā, tie gāja un pūta bazūnes, un Tā Kunga derības šķirsts tiem gāja pakaļ.
9
Un tie apbruņotie gāja to priesteru priekšā, kas bazūnes pūta, un tas pulks gāja tam šķirstam pakaļ, ejot bazūnes pūzdami.
10
Un Jozuūs tiem ļaudīm bija pavēlējis sacīdams: jums nebūs kliegt, un lai jūsu balss netop dzirdēta, un lai ne vārds neiziet no jūsu mutes līdz tai dienai, kad es jums sacīšu: kliedzat! Tad jums būs kliegt.
11
Un Tā Kunga šķirsts gāja ap pilsētu apkārt vienreiz; tad tie nāca atkal lēģerī un palika par nakti lēģerī.
12
Un Jozuūs cēlās no rīta agri, un tie priesteri nesa Tā Kunga šķirstu.
13
Un tie septiņi priesteri, kas tās septiņas gaviles bazūnes nesa Tā Kunga šķirsta priekšā, gāja un ejot pūta bazūnes un tie apbruņotie gāja viņiem pa priekšu, un tas pulks gāja Tā Kunga šķirstam pakaļ, un ejot pūta bazūnes.
14
Un otrā dienā tie gāja ap pilsētu vienreiz un griezās atkal lēģerī; tā tie darīja sešas dienas.
15
Un septītā dienā tie cēlās agri, gaismai austot, un gāja ap pilsētu tādā pašā kārtā septiņas reizes; tik vien šai dienā tie gāja ap pilsētu septiņas reizes.
16
Un septītā reizē, kad tie priesteri bazūnes pūta, Jozuūs sacīja uz tiem ļaudīm: kliedzat, jo Tas Kungs jums to pilsētu ir devis.
17
Un tā pilsēta un viss, kas tur ir, Tam Kungam lai top izdeldēts; Rakaba tikai, tā mauka, lai paliek dzīva, un visi, kas pie viņas ir namā, jo viņa ir paslēpusi tos vīrus, ko bijām izsūtījuši.
18
Tikai sargājaties no tā izdeldējamā, ka jūs paši netopat izdeldēti, un neņemat no tā izdeldējamā, un nedarāt, ka Izraēla lēģeris netop izdeldēts, un nevedat to postā.
19
Bet viss sudrabs un zelts un vara un dzelzs rīki, - tas lai Tam Kungam ir svēts, tam būs nākt pie Tā Kunga mantas.
20
Tad nu tie ļaudis kliedza, un bazūnes tapa pūstas. Un notikās, kad tie ļaudis dzirdēja bazūnes skaņu, tad tie ļaudis kliedza lielā kliegšanā, un tas mūris sagruva, un tie ļaudis kāpa pilsētā, kur katrs stāvēdams,
21
Un tie uzņēma to pilsētu un izdeldēja ar zobena asmeni visu, kas pilsētā bija, vīrus un sievas, bērnus un vecos līdz ar vēršiem un sīkiem lopiem un ēzeļiem.
22
Tad Jozuūs sacīja tiem diviem vīriem, tās zemes izlūkiem: ejat tās sievas, tās maukas, namā, un izvediet no turienes to sievu un visu, kas tai pieder, kā jūs tai esat zvērējuši.
23
Tad tie jaunekļi, tie izlūki, gāja un izveda Rakabu un viņas tēvu un viņas māti un viņas brāļus un visu, kas tai piederēja; tie izveda arī visus viņas radus un lika tiem palikt ārā priekš Izraēla lēģera.
24
Un to pilsētu tie sadedzināja ar uguni, un visu, kas tur bija; bet to sudrabu un zeltu līdz ar tiem vara un dzelzs rīkiem, to tie lika pie Tā Kunga nama mantas.
25
Bet to mauku Rakabu un viņas tēva namu, un visu, kas tai piederēja, Jozuūs pameta dzīvu, un tā dzīvoja Izraēla vidū līdz šai dienai, tāpēc ka viņa bija paslēpusi tos vīrus, ko Jozuūs bija izsūtījis, Jēriku izlūkot.
26
Un tanī laikā Jozuūs zvērēja un sacīja: nolādēts lai ir tas vīrs Tā Kunga priekšā, kas celsies un uztaisīs šo pilsētu Jēriku! Pamatu tas lai liek par savu pirmdzimto un vārtus lai ceļ par savu jaunāko!
27
Tā Tas Kungs bija ar Jozuū, un viņa slava izpaudās pa visu zemi.
Joshua 6:1
Joshua 6:2
Joshua 6:3
Joshua 6:4
Joshua 6:5
Joshua 6:6
Joshua 6:7
Joshua 6:8
Joshua 6:9
Joshua 6:10
Joshua 6:11
Joshua 6:12
Joshua 6:13
Joshua 6:14
Joshua 6:15
Joshua 6:16
Joshua 6:17
Joshua 6:18
Joshua 6:19
Joshua 6:20
Joshua 6:21
Joshua 6:22
Joshua 6:23
Joshua 6:24
Joshua 6:25
Joshua 6:26
Joshua 6:27
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24