A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 23

1
Un pēc ilga laika, kad Tas Kungs Izraēlim mieru bija devis no visiem viņu ienaidniekiem visapkārt, un kad Jozuūs bija vecs palicis un stipri gados,
2
Tad Jozuūs sasauca visus Izraēla vecajus un viņu virsniekus un viņu soģus un viņu priekšniekus un uz tiem sacīja: es esmu vecs palicis un stipri gados, -
3
Un jūs visu esat redzējuši, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, darījis visām šīm tautām jūsu priekšā, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, tas priekš jums ir karojis.
4
Redziet, šās atlikušās tautas es caur mesliem jums esmu devis par daļu jūsu ciltīm, no Jardānes (sākot), un visas tautas, ko es esmu izdeldējis, un līdz tai lielai jūrai pret saules noiešanu.
5
Un Tas Kungs, jūsu Dievs, pats tos izdzīs jūsu priekšā un tos no jums aizdzīs, un jūs iemantosiet viņu zemi, tā kā Tas Kungs, jūsu Dievs, uz jums runājis.
6
Tad nu esat ļoti stipri, turēt un darīt visu, kas rakstīts Mozus bauslības grāmatā, ka jūs no tās neatkāpjaties ne uz labo, ne uz kreiso pusi.
7
Ka jūs nenoejat pie šīm tautām, kas pie jums atlikušas, un nepieminiet viņu dievu vārdu, un nezvērējiet pie viņiem un nekalpojiet viņiem un nemetaties zemē priekš viņiem,
8
Bet pieķeraties Tam Kungam, savam Dievam, kā jūs esat darījuši līdz šai dienai.
9
Tā Tas Kungs jūsu priekšā ir izdzinis lielas un varenas tautas, un neviens priekš jums nav pastāvējis līdz šai dienai.
10
Viens vīrs no jums dzen tūkstošus, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, tas priekš jums karo, tā kā viņš jums runājis.
11
Tāpēc sargājat savas dvēseles ļoti, ka jūs mīļojat To Kungu, savu Dievu.
12
Jo kad jūs nogriezīsities un pieķersities šīm tautām, kas pie jums atlikušas un apsvainosities(saradosities) ar viņām un iesiet pie viņām un tās pie jums,
13
Tad ziniet tiešām, ka Tas Kungs, jūsu Dievs, joprojām visas šās tautas jūsu priekšā neizdzīs, bet tās jums tiks par slazda valgu un par tīklu un par pātagu jūsu sānos un par ērkšķiem jūsu acīs, tiekams jūs iesiet bojā no šīs labās zemes, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums devis.
14
Un redzi, es aizeju šodien visas pasaules ceļu; tad nu atzīstat no visas sirds un no visas dvēseles, ka neviena vārda netrūkst no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, uz jums runājis; visi jums ir nākuši, no tiem netrūkst neviena vārda.
15
Un kā viss tas labums pār jums nācis, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, uz jums runājis: tā Tas Kungs, jūsu Dievs, uz jums liks nākt visam tam ļaunumam, ko viņš runājis, tiekams viņš jūs būs izdeldējis no šīs labās zemes virsas, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums devis,
16
Kad jūs Tā Kunga, sava Dieva, derību pārkāpjat, ko viņš jums ir devis, un ejat un kalpojat citiem dieviem un metaties zemē priekš viņiem, tad Tā Kunga bardzība pret jums iedegsies un jūs piepeši izdeldēs no tās labās zemes virsas, ko viņš jums devis.
Joshua 23:1
Joshua 23:2
Joshua 23:3
Joshua 23:4
Joshua 23:5
Joshua 23:6
Joshua 23:7
Joshua 23:8
Joshua 23:9
Joshua 23:10
Joshua 23:11
Joshua 23:12
Joshua 23:13
Joshua 23:14
Joshua 23:15
Joshua 23:16
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24