A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 21

1
Tad Levitu cilts tēvi piegāja pie priestera Eleazara un pie Jozuūs, Nuna dēla, un pie Izraēla bērnu cilts tēviem,
2
Un runāja uz tiem Zīlū Kanaāna zemē, sacīdami: Tas Kungs caur Mozu pavēlējis, mums dot pilsētas, kur varam dzīvot, ar ganībām priekš mūsu lopiem.
3
Tad Izraēla bērni Levitiem deva no savām daļām pēc Tā Kunga vārda šīs pilsētas un viņu ganības.
4
Un mesli krita Kaāta radiem. Un priestera Ārona bērniem no Levitiem caur mesliem krita trīspadsmit pilsētas no Jūda cilts un no Sīmeana cilts un no Benjamina cilts.
5
Un tiem citiem Kaāta bērniem caur mesliem krita desmit pilsētas no Evraīma cilts radiem un no Dana cilts un no Manasus puscilts.
6
Un Ģersona bērniem caur mesliem krita trīspadsmit pilsētas no Īzašara cilts radiem un no Ašera cilts un no Navtalus cilts un no Manasus puscilts Bāzanā.
7
Merarus bērniem pēc viņu radiem krita divpadsmit pilsētas no Rūbena cilts un no Gada cilts un no Zebulona cilts.
8
Tā Izraēla bērni Levitiem deva caur meslošanu šīs pilsētas un viņu ganības, kā Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis.
9
Un no Jūda bērnu cilts un no Sīmeana bērnu cilts tie deva šīs pilsētas, ko pie vārda nosauca,
10
Ka tie piederētu Ārona bērnu bērniem, no Kaāta radiem, no Levja bērniem; jo tie pirmie mesli viņiem krita.
11
Un tie tiem deva Ķiriat-Arbu, Enaka tēva pilsētu, tā ir Ebrone Jūda kalnos un viņas apkārtējās ganības.
12
Bet tās pilsētas tīrumu un līdz ar viņas ciemiem tie deva Kālebam, Jevuna dēlam, par dzimtu.
13
Un tie deva priestera Ārona bērniem to glābšanas pilsētu priekš nokāvējiem, Ebroni un viņas ganības, un Libnu un viņas ganības,
14
Un Jatiru un viņas ganības, un Estmou un viņas ganības,
15
Un Olonu un viņas ganības, un Debiru un viņas ganības,
16
Un Aīnu un viņas ganības, un Jūtu un viņas ganības, un BetZemesu un viņas ganības, - deviņas pilsētas no šīm divām ciltīm.
17
Un no Benjamina cilts: Ģibeonu un viņas ganības, Ģebu un viņas ganības,
18
Un Anatotu un viņas ganības, un Almonu un viņas ganības, - četras pilsētas.
19
Pavisam priestera Ārona dēliem bija trīspadsmit pilsētas ar savām ganībām.
20
Bet Kaāta bērnu radiem, tiem Levitiem, tiem citiem Kaāta bērniem krita caur mesliem tās pilsētas no Evraīma cilts.
21
Un tiem deva Ziķemi, to glābšanās pilsētu priekš nokāvējiem, un viņas ganības Evraīma kalnos, un Ģezeru un viņas ganības,
22
Un Ķibcaīm un viņas ganības, un Bet-Oronu un viņas ganības, četras pilsētas.
23
Un no Dana cilts: Elteku un viņas ganības, un Ģibetonu un viņas ganības,
24
Un Ajaloni un viņas ganības, Gat-Rimonu un viņas ganības, - četras pilsētas.
25
Un no Manasus puscilts: Taēnaku un viņas ganības, un Gat-Rimonu un viņas ganības, divas pilsētas:
26
Pavisam kopā priekš tiem citiem Kaāta bērnu radiem desmit pilsētas ar savām ganībām.
27
Un Ģersona bērniem no Levitu radiem (krita) no Manasus puscilts tā glābšanās pilsēta priekš nokāvējiem, Golana Bāzanā un viņas ganības un Beēstra un viņas ganības, - divas pilsētas.
28
Un no Īzašara cilts Ķisjone un viņas ganības, un Dobrate un viņas ganības,
29
Jarmute un viņas ganības, Enganim un viņas ganības, - četras pilsētas,
30
Un no Ašera cilts Mizeale un viņas ganības, Abdone un viņas ganības.
31
Elkata un viņas ganības, un Reoba un viņas ganības, - četras pilsētas.
32
Un no Navtalus cilts tā glābšanās pilsēta priekš nokāvējiem Ķedesā Galilejā un viņas ganības, Amot-Dore un viņas ganības, un Kartane un viņas ganības, - trīs pilsētas.
33
Pavisam Ģersona bērniem pēc viņu radiem ir trīspadsmit pilsētas ar savām ganībām.
34
Un Merarus bērnu radiem, tiem citiem Levitiem, (krita) no Zebulona cilts Jokneane un viņas ganības, un Karta un viņas ganības,
35
Dimna un viņas ganības, Naālale un viņas ganības, - četras pilsētas.
36
Un no Rūbena cilts Becere un viņas ganības, Jāca un viņas ganības.
37
Ķedemota un viņas ganības, un Mepaāta un viņas ganības, - četras pilsētas.
38
Un no Gada cilts krita tā glābšanās pilsēta priekš nokāvējiem, Ramote Ģileādā un viņas ganības,
39
Un Maānaīm un viņas ganības, Ezbona un viņas ganības, Jaēzere un viņas ganības, pavisam četras pilsētas.
40
Visas šīs pilsētas piederēja Merarus bērniem pēc viņu radiem, kas arī vēl bija no Levitu radiem, un caur mesliem tiem krita divpadsmit pilsētas.
41
Pavisam Levitu pilsētu Izraēla bērnu zemē bija četrdesmit un astoņas ar savām ganībām.
42
Visas šīs pilsētas bija savrup ar savām apkārtējām ganībām; tā bija ar visām šīm pilsētām.
43
Tā Tas Kungs Izraēlim deva visu to zemi, ko viņš bija zvērējis dot viņu tēviem, un tie to uzņēma un tur dzīvoja.
44
Un Tas Kungs tiem deva mieru visapkārt, tā kā Tas Kungs viņu tēviem bija zvērējis, un no visiem viņu ienaidniekiem neviens nepastāvēja viņu priekšā, visus viņu ienaidniekus Tas Kungs deva viņu rokā.
45
Un neviena vārda netrūka no visiem tiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Izraēla namu bija runājis, - viss tas notika.
Joshua 21:1
Joshua 21:2
Joshua 21:3
Joshua 21:4
Joshua 21:5
Joshua 21:6
Joshua 21:7
Joshua 21:8
Joshua 21:9
Joshua 21:10
Joshua 21:11
Joshua 21:12
Joshua 21:13
Joshua 21:14
Joshua 21:15
Joshua 21:16
Joshua 21:17
Joshua 21:18
Joshua 21:19
Joshua 21:20
Joshua 21:21
Joshua 21:22
Joshua 21:23
Joshua 21:24
Joshua 21:25
Joshua 21:26
Joshua 21:27
Joshua 21:28
Joshua 21:29
Joshua 21:30
Joshua 21:31
Joshua 21:32
Joshua 21:33
Joshua 21:34
Joshua 21:35
Joshua 21:36
Joshua 21:37
Joshua 21:38
Joshua 21:39
Joshua 21:40
Joshua 21:41
Joshua 21:42
Joshua 21:43
Joshua 21:44
Joshua 21:45
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24