A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 2

1
Un Jozuūs, Nuna dēls, sūtīja slepeni divus izlūkus no Zitim sacīdams: ejat, izlūkojiet to zemi un Jēriku. Un tie gāja un nāca kādas sievas namā, tā bija mauka, tai vārds bija Rakaba, un tie tur gulēja.
2
Un Jērikus ķēniņam tapa sacīts: redzi, šinī naktī vīri nākuši no Izraēla bērniem, to zemi izlūkot.
3
Tad Jērikus ķēniņš sūtīja pie Rakabas un sacīja: dod šurp tos vīrus, kas pie tevis nākuši tavā namā, jo tie ir nākuši, visu šo zemi izlūkot.
4
Bet tā sieva ņēma tos divus vīrus un tos paslēpa un sacīja tā: tie vīri gan pie manis bija nākuši, bet es nezināju, no kurienes tie bija.
5
Un kad vārti bija jāaizslēdz, kad metās tumšs, tad tie vīri izgāja. Es nezinu, kurp tie vīri gājuši; dzenaties tiem steigšus pakaļ, tad jūs tos panāksiet.
6
Bet viņa tiem bija likusi uz jumtu uzkāpt un tos bija paslēpusi apakš linājiem, ko uz jumta bija izklājusi.
7
Un tie vīri tiem dzinās pakaļ pa Jardānes ceļu līdz tai pārceļamai vietai, un vārti tapa aizslēgti pēc tam, kad bija izgājuši, kas tiem dzinās pakaļ.
8
Un pirms tie apgūlās, viņa pie tiem uzkāpa uz jumtu.
9
Un sacīja uz tiem vīriem: es zinu, ka Tas Kungs jums šo zemi devis un ka bailes no jums mums uzkritušas, un ka visi zemes iedzīvotāji jūsu priekšā izbijušies.
10
Jo mēs esam dzirdējuši, kā Tas Kungs licis izsīkt niedru jūras ūdeņiem jūsu priekšā, jums no Ēģiptes zemes izejot, un ko jūs esat darījuši viņpus Jardānes tiem diviem Amoriešu ķēniņiem, Zionam un Ogam, ko jūs esat izdeldējuši.
11
Un to dzirdot mūsu sirds palikusi bailīga, un nav vairs drošības nevienam pret jums; jo Tas Kungs, jūsu Dievs, viņš ir Dievs augšā debesīs un apakšā virs zemes.
12
Nu tad zvērējiet man jel pie Tā Kunga, tāpēc ka es žēlastību pie jums esmu darījusi, ka arī jūs darīsiet žēlastību pie mana tēva nama, un dodat man kādu ticamu zīmi,
13
Ka jūs atstāsiet dzīvus manu tēvu, manu māti un manus brāļus un manas māsas ar visu, kas tiem pieder, un ka jūs mūsu dvēseles izglābsiet no nāves.
14
Tad tie vīri uz to sacīja: ja mēs nedarīsim žēlastību un uzticību pie tevis, kad Tas Kungs mums šo zemi dos, tad lai mirst mūsu dvēsele jūsu vietā, ja tik jūs šo mūsu lietu nedarīsiet zināmu.
15
Tad viņa tos ar virvi nolaida pa logu, jo viņas nams bija pie pilsētas mūra un viņa dzīvoja pie tā mūra.
16
Un viņa uz tiem sacīja: ejat kalnos, ka tie jūs nesastop, kas jums dzenās pakaļ, un paslēpjaties tur trīs dienas, tiekams tie vajātāji atgriezīsies, tad pēc ejat savu ceļu.
17
Tad tie vīri uz viņu sacīja: mēs būsim vaļā no šī tava zvēresta, ko tu mums lieci zvērēt:
18
Redzi, kad mēs nākam tai zemē, tad piesien pie sava loga šo sarkano virvi, ar ko tu mūs nolaidi, un sapulcini pie sevis šai namā savu tēvu un savu māti un savus brāļus un visu tava tēva namu.
19
Un ikviens, kas pa tava nama durvīm izies ārā, tā asinis lai paliek uz viņa galvas, un mēs būsim nevainīgi. Bet ikviens, kas pie tevis būs namā, tā asinis lai paliek uz mūsu galvas, ja kas savu roku pie viņa pieliks.
20
Bet ja tu šo mūsu lietu darīsi zināmu, tad mēs būsim vaļā no šī zvēresta, ko tu mums likusi zvērēt.
21
Tad viņa sacīja: lai tā ir, kā jūs sakāt. Un viņa tos atlaida, un tie aizgāja; un viņa to sarkano virvi piesēja pie loga.
22
Tā tie aizgāja un nāca kalnos un palika tur trīs dienas, tiekams tie vajātāji bija atpakaļ griezušies; jo tie vajātāji tos bija meklējuši pa visiem ceļiem, bet nebija atraduši.
23
Tad tie divi vīri griezās atpakaļ un nonāca no tiem kalniem un cēlās pāri un nāca pie Jozuūs, Nuna dēla, un teica tam visu, kas tiem bija noticis.
24
Un tie sacīja uz Jozuū: tiešām Tas Kungs visu to zemi ir devis mūsu rokās, ir visi zemes iedzīvotāji no mums bīstas.
Joshua 2:1
Joshua 2:2
Joshua 2:3
Joshua 2:4
Joshua 2:5
Joshua 2:6
Joshua 2:7
Joshua 2:8
Joshua 2:9
Joshua 2:10
Joshua 2:11
Joshua 2:12
Joshua 2:13
Joshua 2:14
Joshua 2:15
Joshua 2:16
Joshua 2:17
Joshua 2:18
Joshua 2:19
Joshua 2:20
Joshua 2:21
Joshua 2:22
Joshua 2:23
Joshua 2:24
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24