A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 18

1
Un visa Izraēla bērnu draudze sapulcējās Zīlū un tur uzcēla saiešanas telti, kad nu zeme viņu priekšā bija uzvarēta.
2
Un no Izraēla bērniem, kam savas daļas nebija nodalītas, atlika septiņas ciltis.
3
Un Jozuūs sacīja uz Izraēla bērniem: cik ilgi jūs esat tik kūtri, ka nenoejat uzņemt to zemi, ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs jums devis?
4
Dabūjiet sev trīs vīrus no ikvienas cilts, tad es tos sūtīšu, lai tie ceļas un zemi pārstaigā un to uzraksta pēc savām daļām, un griežas atpakaļ pie manis.
5
Tiem nu to būs dalīt septiņās daļās; Jūda lai paliek savās robežās no dienasvidus puses, un Jāzepa nams lai paliek savās robežās no ziemeļa puses.
6
Un jums to zemi būs uzrakstīt septiņās daļās un atnest man, ka es priekš jums šeit mesloju Tā Kunga, mūsu Dieva, priekšā.
7
Jo Levitiem nav nekādas zemes daļas jūsu starpā, bet Tā Kunga priestera amats ir viņu daļa. Bet Gads un Rūbens un Manasus puscilts savu tiesu ir ņēmuši viņpus Jardānes pret rītiem, ko Mozus, Tā Kunga kalps, tiem devis.
8
Tad tie vīri cēlās un nogāja, un Jozuūs tiem, kas nogāja, pavēlēja zemi uzrakstīt, un sacīja: ejat, un pārstaigājat to zemi un uzrakstiet to un griežaties atpakaļ pie manis, tad es priekš jums metīšu meslus Tā Kunga priekšā šeitan Zīlū.
9
Tad tie vīri nogāja un pārstaigāja to zemi un to pēc viņas pilsētām grāmatā uzrakstīja septiņās daļās, un nāca atpakaļ pie Jozuūs uz lēģeri Zīlū.
10
Un Jozuūs meta meslus priekš viņiem Zīlū Tā Kunga priekšā, un Jozuūs tur Izraēla bērniem dalīja to zemi pēc viņu daļām.
11
Un mesli krita Benjamina bērnu ciltij pēc viņu radiem, un viņu nomeslotās tiesas robeža stiepjas starp Jūda bērniem un Jāzepa bērniem.
12
Un viņu ziemeļa robeža nāca no Jardānes, un šī robeža iet augšā gar Jērikus ziemeļa pusi un stiepjas caur tiem kalniem pret vakara pusi un viņas gals ir pie Bet-Avenas tuksneša.
13
Un no turienes robeža aiziet uz Lusu, gar Lusu, - šī ir Bētele, - pret dienasvidu, un robeža noiet uz Atarot-Ādaru pie tā kalna, kas ir dienasvidus pusē no Lejas-Bet-Oronas.
14
Un šī robeža stiepjas un griežas vakara malā uz dienasvidu, no tā kalna, kas ir Bet-Oronai pretī uz dienasvidu, un viņas gals ir pie Ķiriat-Baālas, - šī ir Ķiriat-Jearima, Jūda bērnu pilsēta, - šī ir vakara puses mala.
15
Un dienasvidus mala stiepjas no Ķiriat-Jearimas gala, un šī robeža iznāk no vakara puses un iziet uz Nevtoas avotu.
16
Un šī robeža noiet līdz tā kalna galam, kas ir Inoma dēla ielejai pretī, Revaiešu ielejā pret ziemeļiem un noiet caur Inoma ieleju gar Jebusiešiem pret dienasvidu un noiet līdz Roģeles avotam,
17
Un stiepjas uz ziemeļa pusi un iznāk uz En-Zemesu un iziet uz Ģililotu, kas stiepjas pret Adumim, un noiet uz Boēna, Rūbena dēla, akmeni,
18
Un iet pāri gar to klajumu uz ziemeļa pusi un noiet uz to klajumu.
19
Un šī robeža iet pāri gar Bet-Aglu pret ziemeļiem, un šās robežas gals ir pie sāls jūras mēles pret ziemeļiem, pie Jardānes gala dienas vidū; šī ir dienvidu robeža.
20
Un Jardāne ir viņa robeža rīta pusē; šī ir Benjamina bērnu daļa pēc viņu robežām visapkārt, pēc viņu radiem.
21
Bet Benjamina bērnu cilts pilsētas pēc viņu radiem ir: Jērikus un Bet-Agla un Emek-Ķecica
22
Un Bet-Araba un Cemaraīm un Bētele.
23
Un Avim un Para un Ovra
24
Un Kavar-Amonaja un Ovni un Gaba, divpadsmit pilsētas un viņu ciemi;
25
Ģibeona un Rama un Beērote
26
Un Micpa un Ķevira un Moca
27
Un Reķeme un Jerpeēle un Tareala
28
Un Cela, Eleve un Jebuzi, - šī ir Jeruzāleme, - Ģibeata, Ķiriata, četrpadsmit pilsētas un viņu ciemi. Šī ir Benjamina bērnu daļa pēc viņu radiem.
Joshua 18:1
Joshua 18:2
Joshua 18:3
Joshua 18:4
Joshua 18:5
Joshua 18:6
Joshua 18:7
Joshua 18:8
Joshua 18:9
Joshua 18:10
Joshua 18:11
Joshua 18:12
Joshua 18:13
Joshua 18:14
Joshua 18:15
Joshua 18:16
Joshua 18:17
Joshua 18:18
Joshua 18:19
Joshua 18:20
Joshua 18:21
Joshua 18:22
Joshua 18:23
Joshua 18:24
Joshua 18:25
Joshua 18:26
Joshua 18:27
Joshua 18:28
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24